KFFs medlemsskoler

KFF har idag 135 medlemsskoler pluss fire assosierte høyskoler.

KFF-kurs om å starte ny kristen skole

Målet med kurset: Gi drahjelp i etablerings- og søknadsprosessen og helt konkret gi hjelp til å lage en søknad som ev. kan leveres allerede innen søknadsfristen 1. februar 2019. Kurset er for grupper og enkeltpersoner som vil starte kristen skole på grunn- eller videregående skoles nivå, ev. utvidelser ved eksisterende skoler.

Friskolene i statsbudsjettet

Hverken når det gjelder kapitaltilskudd eller på noe annet område er det under kapittel 228 foretatt politiske grep. Alt som legges fram er rene tekniske beregninger som handler om å videreføre tidligere praksis.
Les mer

Bibelskolene tilbake til friskoleloven

Kunnskapsdepartementet har nå er sendt ut på høring forslag om å flytte kapittel 4 i voksenopplæringsloven tilbake til kapittel 6A i friskoleloven.
Les mer

Nye bestemmelser om styrets ansvar

KD har sendt på høring betydelige endringer i friskoleloven § 5-2 om styrets ansvar. KFF har sendt inn høringsuttalelse.
Les mer

Håp om enklere opptak av voksne

KD har kommet med høringsnotat med noen forslag om noen endringer i friskoleloven. Departementet imøtekommer endelig våre innvendinger mot ordningen med realkompetansevurderingen. KFF har levert høringsuttalelse.
Les mer

Lovendring 1. aug

1. august 2019 trådte det i kraft noen endringer i friskoleloven og i opplæringsloven kap. 9A.
Les mer

Møte med Udir 5. juni 2019

Saker som ble tatt opp var bl.a spørsmål om opplysninger fra folkeregisteret, midler til utvikling og implementering av læreplaner, tilskudd for friskoler til digitale læremidler, friskolenes rett til kontradiksjon ved 9A saker, forskriftsendringer om oppstartskostnader og betingelser for friskolers bruk av FEIDE.
Les mer

Høring- fagfornyelsen

Udir har sendt til høring forslag til læreplaner i grunnskolen, gjennomgående fag i videregående samt noen programfag. Høringsfrist 18. juni. KFF har sendt høringsuttalelse om KRLE-faget.
Les mer

Handel med nærstående

Departementet har nå fastsatt retningslinjer for friskolenes handel og vurderingen av markedspris. Retningslinjene gjelder også for kap. 4-skoler.
Les mer

Godtar inntak i januar

Udir godtar nå at bibelskoler veksler mellom inntak i august og januar uten at det søkes om egen godkjenning for kurset som går fra januar til desember.
Les mer

Forslag om å endre økonomiforskriften

Kunnskapsdepartementet foreslår nå endringer i økonomiforskrift til friskoleloven. Forslaget innebærer at tilskuddsmidler i begrenset omfang kan brukes til oppstartskostnader.
Les mer

Forandringer i friskoleloven

Regjeringen foreslår endringer angående leirskole, skolebytte i videregående opplæring, politiattest m.m
Les mer

Endret veiledning om ansatte i styret

Ansatte ved en friskole kan, i visse situasjoner, kreve representasjon med stemmerett i styret. Udir sier nå at dersom de ansatte er representert med stemmerett, har den aktuelle ansatt-gruppen ikke krav på å ha en representant i tillegg med møte- og talerett. Tidligere hadde Udir en annen tolkning her.
Les mer

Kurs i bruk av KFF-KSS

Her finner du dato for kurs høsten 2019. Lenke til påmelding nedenfor.
Les mer

Søkere har angrerett!

KFF er blitt gjort oppmerksom på at angrerettloven gjelder når friskoler og kapittel 4-skoler gir tilbud om skoleplass.
Les mer

Kapitaltilskudd 2019

Hvor mye blir det og når kommer det?
Les mer

Versjon 2 av KFF-KSS er lansert

Versjon 2 av KFF-KSS er nå lansert. Skoler som bruker systemet, skal ha fått tilsendt informasjon på e-post angående hvordan man nå får logget på med e-postadresse som brukernavn.
Les mer

Informasjons-kontor for bibelskolene

14 bibelskoler har gått sammen om å opprette Informasjonskontor for bibelskolene i Norge for å fremme skoleslaget for potensielle elever.
Les mer

Udir presiserer nye økonomiregler

Det har vært uklart hvordan friskoler og kapittel 4-skoler skal behandle gamle investeringsfond når årsregnskap for 2018 skal settes opp. Nå har Udir kommet med avklaringer angående dette og andre "overgangsproblemer" når ny økonomiforskrift og ny kapittel 4-forskrift trådte i kraft 1. september i år.
Les mer

Friskoleprisen til Gjermund A. Høgh

Årets friskolepris gikk til Gjermund Andreas Høgh, tidligere rektor på St.Paul skole og nåværende skoleråd i Oslo katolske bispedømme.
Les mer

Statsbudsjettet for 2019

Regjeringen har lagt fram forslag til Statsbudsjett for 2019. Også i år lar Regjeringen være å følge opp løftene om økt tilskudd til kapitalkostnader/husleie i friskolene. Når det gjelder tilskuddssatsene, er det mest dramatiske at naturbruk får en nedgang i satsen på 9%.
Les mer

Nye forskrifter

4. september fikk vi ny økonomiforskrift til friskoleloven og ny forskrift til kapittel 4 i voksenopplæringsloven. De endelige forskriftene ble nokså like høringsforslagene, men på noen områder kom Kunnskapsdepartementet friskoleorganisasjonene i møte med det vi anser som forbedringer.
Les mer

GDPR har trådt i kraft

20. juli 2018 trådte den nye personvernloven i kraft. Loven består av EUs forordning kalt GDPR pluss et sett av norske tilpasninger.
Les mer

Tre endringer i friskoleloven

Stortinget har gjennom tre lovvedtak endret friskoleloven angående tidlig innsats, plikt til å samarbeide med barnehagen om overgang fra barnehage til skole og forbud mot ansiktsdekkende plagg. Sistnevnte lovendring gjelder også bibelskoler.
Les mer

Europeisk konferanse om religionsfrihet og friskoler

Et universitet og en skole knyttet til et reformert kirkesamfunn i Nederland inviterer til konferanse 12. - 14. september om europeiske perspektiver på "Freedom of Religion and Education".
Les mer

Nyutdannede kan ansettes

Det har vært uklart om snart ferdigutdannede lærerstudenter kan ansettes før vitnemålet foreligger. Kunnskapsdepartementet har nå uttalt at de nyutdannede kan ansettes.
Les mer

Høringsuttalelser sendt

KFF har sendt høringsuttalelse om forslag til ny økonomiforskrift til friskoleloven og ny forskrift til voksenopplæringsloven kap. 4.
Les mer

GDPR utsatt

Innføringen av EUs nye personvernregler GDPR er utsatt til 1. juli. Ytterligere utsettelse kan ikke helt utelukkes ...
Les mer

Flere nye kurstilbud

Kurs om internatjuss, kurs for ferske rektorer og flere KFF-KSS-kurs når ny versjon foreligger.
Les mer

Kurs om internat og juss 12. juni 2018

Hva er et internat, hvilket juridisk ansvar har skolen for elevene, og hva kan stå i internatreglementet?
Les mer

Høring - Rapporten Inkluderende fellesskap for barn og unge

Dette er en rapport til KD fra en ekspertgruppe for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging. Høringsfrist er 15. august.
Les mer

Tilleggspoeng for bibelskole?

KrF foreslår at elever som fullfører et år på bibelskoler godkjent etter voksenopplæringsloven kapittel 4, får to tilleggspoeng, på lik linje med elever på folkehøyskoler.
Les mer

Forslag til ny personoppl.lov

Regjeringen har lagt frem forslag til ny personopplysningslov. Loven implementerer EUs personvernforordning (GDPR).
Les mer

FEIDE i friskoler

FEIDE er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren. Friskoleorganisasjonene har fått svar fra Udir på noen spørsmål angående FEIDE i friskoler.
Les mer

Ikke lærernorm i friskoler

KD har i brev til alle frittstående grunnskoler gjort det klart at ny norm for lærertetthet i grunnskolen ikke gjelder friskoler.
Les mer

Konferanse for kristne lærere i Sofia, Bulgaria

EurECA, europeisk nettverk for kristne lærere, arrangerer konferanse 10. - 13. mai 2018.
Les mer

Positiv endring i foreslått ny økonomiforskrift

Udir har sendt på høring forslag til endring av forskrifter som regulerer økonomiske forhold i friskoler og skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven. En viktig, positiv endring berører skolenes egenkapital. KFF har levert høringsuttalelser.
Les mer

Servicepersonalkurs 12. - 13. mars

Program og påmeldingslenke her!
Les mer

Kapitaltilskudd

KD må gjøre ny «hjemmelekse» om kapitaltilskudd
Les mer

Statsbudsjettet for 2018

Hvilke konsekvenser får det for friskolene? Hva med lærernormen?
Les mer

Hva betyr den nye personvern-forordningen for friskolene?

KFF vil vurdere løpende hva ny forordning har av betydning for friskolene, og da vil det komme til uttrykk i KFF-KSS og i annen aktuell informasjon.
Les mer

Kurs i læremiddelanalyse

Synes du av og til det er vanskelig å undervise ut fra et kristent livssyn når lærebøkene mer eller mindre tydelig formidler et annet syn? Mandag 22. januar er det hjelp å få.
Les mer

Kapitaltilskudd?

KFF har ventet i 2 år på utredning om kapitaltilskudd og er skuffet over resultatet i Prop. 1 S (2017-2018).
Les mer

Tilskuddssatser i statsbudsjettet for 2018

Her er en oversikt over satsene for de forskjellige skoleslagene.
Les mer

Lovendringer

Friskoler og bibelskoler med tilskudd etter kapittel 4 i voksenopplæringsloven har ved oppstarten av dette skoleåret fått noen nye lovendringer å forholde seg til. Her gis en kort oversikt over endringene.
Les mer

Kurs og seksjonssamlinger 2019

Her finner du en oppdatert oversikt over kurstilbud. Program og påmeldingsliste blir lagt ut i egen artikkel når datoen nærmer seg.
Les mer

Rev. budsjett og moms-kompensasjon

I rev. statsbudsjett har regjeringen landet på å korrigere lovgivningen slik at tidligere praksis kan videreføres når det gjelder mva-kompensasjon for voksne elever.
Les mer

Religionsfrihed er en styrke for samfundet

Det er overskriften på et stykke i Kristent Pædagogisk Instituts (KPI) nyhetsblad i mai 2017. På en konferansen i Danmark i april ble det utarbeidet en felles uttalelse.
Les mer

Høring om forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen. Denne skal erstatte gjeldende Generell del og Prinsipper for opplæringen. Høringsfrist 12. juni 2017. Uttalelse sendt.
Les mer

Arbeidsseminar om læreplaner

Alle grunnskolene har fått invitasjon til et seminar 1. juni.
Les mer

Lovendringer på trappene

Regjeringen har i prop 78 L lagt fram en rekke lovendringer som berører våre medlemsskoler.
Les mer

Nordborg vgs blir Livsgledeskole

Nordborg videregående skole går inn i et prosjekt som heter "Livsglede for eldre", der elevene skal gjøre en innsats for eldre i Lenvik.
Les mer

Undergraver friskoleloven

Odd Anders With, styreleder for KFF, utfordrer politikerne i friskolesaken. Han forventer at regjerende politikere sørger for at menneskerettene blir ivaretatt gjennom godkjenningsordningen som vi har i dag slik at det er mulig å etablere også kristne skoler. Han retter særlig kritikk mot Ap som foreslår å innføre et slags veto mot friskoler for kommuner og fylker.
Les mer

Innsamlinger og kontroll

KFF har mottatt en henvendelse fra Innsamlingskontrollen med noen påminnelser om innsamlingsaksjoner. Vi legger ut henvendelsen her og anbefaler at dere tar en titt på lenkene. Vi merker oss den siste bemerkningen om at de vet at kristne skoler er blant de «beste i klassen». Problemene kan oppstå som kontrollen påpeker når ivrige elever tar initiativer som ikke skolen er kjent med.
Les mer

KFF-KSS-kurs onsdag 19. april 2017

Det forrige KFF-KSS-kurset var det venteliste til, her er neste anledning! Kurset er lagt dagen før seksjonssamlingen for bibelskoler, med mulighet for å få med seg begge både for skoleleder og styremedlemmer.
Les mer

Spennende konferanse for kristne lærere

Europeisk nettverk arrangerer konferanse i Norge i mai. David Smith fra England/USA har temaer om å undervise fra kristent ståsted i et flerkulturelt samfunn.
Les mer

Seksjonssamlinger våren 2017

Her er datoer og påmeldingslenker for samlingene for grunnskolene, de videregående skolene og bibelskolene.
Les mer

10 mill i økt kapitalstøtte

Budsjettforliket ga oss 10 mill i økt kaptalstøtte slik at vi nå er oppe i 31,5 mill kr. 10 mill kr er mindre enn hva økningene i avskrivninger fra 14 til 15 i offentlige skoler ville gitt dersom disse var tatt med i tilskuddsgrunnlaget.
Les mer

Høring - Endringer i friskoleloven, voksenopplæringsloven og folkehøyskoleloven

Høringen fra KD inneholder bl.a. forslag ang spesialundervisning, økonomi og elever i bibelskoler. Høringsfrist var 11. januar 2017, KFF har sendt høring.
Les mer

Neste KFF-KSS-kurs blir 10. januar 2017

Kurset er særlig rettet mot nye skoler, nyansatte som jobber med KFF-KSS og de som nylig har fått dette tillagt sin stilling ved skolen. Repetisjonstrengende er også velkomne.
Les mer

Friskoleprisen 2016 til Bjarne Kvam

KFFs tidligere styreleder, rektor gjennom mange år på to NLA-høgskoler og den sammenslåtte høgskolen og friskolemann fikk prisen velfortjent. Prisen ble delt ut av Anders Tyvand fra KrF på Stortinget.
Les mer

Kommentar til budsjettet for 2017

Friskolene sakker fortsatt etter og lite tyder på at regjeringen ønsker å gi husleiestøtte til friskolene.
Les mer

Tilskuddssatser 2017

Her er lenker, tabeller mm. Se kommentar i egen artikkel.
Les mer

Skolelederkonferansen 17. - 19. oktober

Påmeldingsliste og program er lagt ut. Dette er årets storsamling for skoleledere og styremedlemmer ved KFFs medlemsskoler.
Les mer

Frimodig fra redaktør om fraværsregler i vg skole

Fraværet i videregående skole har gått kraftig ned, men nå sutrer leger og elever over hvor brysomt det er med legeerklæring.
Les mer

Momskravene mot internat og voksne elever løst

I dag kom forhandlerne i FIN-komiteen til enighet og vi har fått en løsning på saken om mva-kompensasjon både for voksne elever og for internat.
Les mer

Nytt nummer av Kristen Friskole ble lagt ut 18. mai

Det er mange aktuelle saker og en leder om 20-dagersregelen - ørkenvandring. Her er politiske saker, rapporter fra kurs og om nye kurs, pluss organisasjonssaker mm.
Les mer

U-dirs oppsummering av funn fra tilsyn med friskolene i 2015

Den årlige rapporten foreligger nå og kan studeres av skolene for å sjekke hva U-dir mener er det viktigste ved skoledriften og oppfølging av krav til skolenes opplæringsvirksomhet og drift.
Les mer

Miniseminar om pensjon i Statens pensjonskasse 21. april og 19. mai

Hvordan synliggjøre en god pensjonsordning? Statens pensjonskasse inviterer KFF-skolene til miniseminar om pensjonsordningen. Skoleledere og de som arbeider med pensjon og lønn er målgruppen. Seminarene holdes på Skoleskipet GANN i Stavanger 21. april og i SPK i Oslo 19. mai.
Les mer

Skolene som gjør Jesus synlig

Styrelederen i KP-nett skriver om de kristne skolenes betydning for å gjøre Jesus kjent for neste generasjon.
Les mer

Kurs om regelverk og reglementer i friskoler 5. april

Kurset er for grunn-, videregående- og kap. 4- skoler som er medlemmer i KFF. Temaer er ordensreglement, inntaksreglement, økonomireglement mm.
Les mer

Nytt KFF-KSS-kurs 12. april

Kurset er særlig rettet mot nye skoler, nyansatte som jobber med KFF-KSS og de som nylig har fått dette tillagt sin stilling ved skolen. Repetisjonstrengende er også velkomne. Kurset er dagen etter seksjonskonferansen for grunnskolene.
Les mer

Seksjonskonferanser for de ulike skoleslag i KFF i april

Forslag til program er sendt skolene. Her ligger dato og påmeldingslenker. Meld dere nå! Selma Therese Lyng for grunnskolene om mobbing og blinde flekker.
Les mer

Servicepersonalkurs 7. - 8. mars

Ferdig program lagt ut her. Vårt populære kurs for servicepersonalet ved alle medlemsskoler nærmer seg. Det blir god tid til erfaringsdeling i faggruppene, og i plenum blir Egil Svartdahl med.
Les mer

Ingen hjelp fra finansministeren til de vg internatskolene

Det ble ikke positivt svar fra Siv Jensen på spørsmålet fra Hans Olav Syversen om hjelp rundt forståelsen av momskompensasjon til internatet på de videregående internatskolene.
Les mer

Friskolene - problem eller nødvendig bidrag for frihet?

Steinar J. Olsens kronikk om offentlige skoler kontra friskoler har gått i flere aviser. KFF har lagt mye av det ut på facebook. Her er et innlegg fra katolske skoleledere som respons på en av kronikkene til Olsen, den i Agderposten.
Les mer

Friskoler i politisk spenningsfelt

Jan Erik Sundby skriver i DAGEN 29/12: Hverdagen for de kristne friskolene er som en fjelltur på Vestlandet. Det skifter ofte mellom sol og regn. Vi lar oss ikke vippe av pinnen av et og annet tordenskrall om hvor ille det er med kristne skoler. Skolefolk nyter utsikten over skolearbeidet og verdien dette har for elevene og samfunnet. Det vi puster tungt av, er den økonomiske motbakken.
Les mer

Kjempesmell for Kongshaug og andre internatskoler

Det kan bli dramatisk hvis internatskolene i KFF rammes av Skatt Vest og Skattedirektoratets nye tolkninger om momskompensasjon. De nekter å betale tilbake mva-komp for internatbygg og internatdrift. Kongshaug, andre skoler og KFF er uenige i dette og det er engasjert advokater i sakene.
Les mer

Taper kommuner og fylkeskommuner når friskoler etableres?

Ved etablering av private grunnskoler eller videregående skoler er det ikke uvanlig at politikere som er kritiske til en friskoleetablering hevder at kommunen/fylkeskommunen taper penger når friskolen starter opp. Har disse politikerne rett i sine påstander?
Les mer

Budsjettinnstillingen om KD-budsjettet for 2016

KUF-komiteen avga 9/12 sin innstilling 12 S (2015-16) om budsjettet. Vi kan ikke se at det er endringer ut over det som fremgikk av budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og KrF og Venstre.
Les mer

Utdanningsdirektoratet mistenkeliggjør friskoler

Gen.sekr. Jan Erik Sundby i KFF har en større artikkel i Dagen i dag hvor han peker på at friskoler stadig blir angrepet i media. Bl.a. har NTB basert seg på et oppslag i Klassekampen. Det skapes et inntrykk av at friskoler kan skalte og valte omtrent som de vil med statsstøtten. Les hele artikkelen her:
Les mer

Intet til kapitaltilskudd i årets budsjettavtale

Skuffende resultat for friskolene samlet når det gjelder økning i kapitaltilskuddet. Ganske enkelt kan en si om resultatet: Ingenting.
Les mer

Nytt nummer av Kristen Friskole

Nr 3/4 i 2015 er nå lagt ut på nettsiden.
Les mer

Påmelding supplerende skolelederutdannelse

Her kan KFFs skoleledere melde seg på opplegget som startet på skolelederkonferansen.
Les mer

Kan skoleiere ta utbytte i privatskoler som ikke er friskoler?

Debatten reises i Dagens Næringsliv. Stortingspolitikere på utdanningsfeltet engasjerer seg. Riksrevisjonen er på en sak mot skoleselskapet Anton B Nilsen og kunnskapsministeren må svare for seg om kontroll med slike aktører. (Saken oppdateres m nye artikler.)
Les mer

Neste års skolelederkonferanse er 17. - 19. oktober

Samme hotell som de siste årene. Sett av datoene for 2016 allerede nå. VI minner også om seksjonskonferansene i mars/april.
Les mer

KrFs alternative budsjett med 2 friskoleforslag

30 millioner i kapitalstøtte til friskolene og 5,7 millioner foreslås til NLA-høgskolen for satsing på ny lærerutdanning i Oslo.
Les mer

Friskoleprisen 2015 tildelt Dagrun Eriksen

Det ble Dagrun Eriksen dette året. Hun får prisen for godt arbeid som saksordfører i Stortinget for flere friskolesaker, både budsjetter, friskoleforliket i 2007 og god kontakt med friskoleorganisasjonene.
Les mer

Tilskuddssatsene i statsbudsjettet for 2016

Økningen i satsene holder ikke tritt med prisstigningen, og kapitaltilskuddet økes ikke.
Les mer

Jan Erik Sundby om muslimske skoler på radio 6. oktober

Saken har vært oppe i media fordi Byråden for utdanning i Oslo har innstilt på nei til en muslimsk skole. Østlandssendingen tar opp saken i et bredt intervju med gen.sekr. i KFF som ikke finner det unaturlig med en muslimsk skole i hovedstaden.
Les mer

Saken om NLMs verdidokument med LDO avsluttet

Det gikk en langvarig debatt i sommer om homofilisyn ved ansettelser. Mange av avisinnleggene og oppslagene bl.a. i Fædrelandsvennen og Stavanger Aftenblad var knyttet til NLMs verdidokument. Likestillings- og diskrimineringsombudet LDO ba derfor om en redegjørelse fra NLM om bruken av verdidokumentet i ansettelsesprosesser.
Les mer

Program for høstens skole-lederkonferanse 26.-28. oktober

Ferdig program og påmeldingslenke er lagt ut. Noen politikere er på plass til tirsdagens panelsamtale.
Les mer

Nytt KFF-KSS-kurs i Oslo 11. november

Vi holder jevnlig små dagskurs på KFFs kontor med innføring i kvalitetssikringssystemet.
Les mer

KFF-rektor Bård Hauge anmelder Trond Giskes bok om skolen

KUF-komiteens leder Trond Giske (AP) skriver en bok med tittelen: La læreren være lærer: Veien til en skole der alle barn kan lykkes. Rektor på Danielsen videregående anmelder boka i Dagen 3. september. KFF har fått Hauges manus og vi legger det ut nedenfor.
Les mer

Nye skoleledere i KFFs medlemskoler i 2015

Flere av KFFs skoler har fått ny rektor siden i fjor høst, vi har sju nye skoler og tre skoler som har skiftet navn. Her følger en oversikt pr 7. sept.
Les mer

Debatt om utlendinger på bibelskolene

Både Vårt land og Dagen har hatt disse sakene, siste uka mest Dagen. Også politikere har vært på banen. Nå skriver gen.sekr. i KFF en redegjørelse til Dagen om KFFs syn og holdninger i dette.
Les mer

Kurs for styremedlemmer i kristne skoler 30. september

Dette blir et dagskurs i Oslo med de vanlige styrekurstemaene, inkludert styrets ansvar for elevenes utbytte av opplæringen. For nye og gamle styremedlemmer og for nye skoleledere.
Les mer

Nye friskoler gir økt mangfold og god samfunnsøkonomi!

Gen.sekr. i KFF Jan Erik Sundby og skoleutvikler i Oasen og nestleder i KFF Hilde Grimm klargjør i en artikkel i Fædrelandsvennen flere spørsmål rundt klager fra politikere og kommuner som mener kommunene taper store beløp på friskoler.
Les mer

Debatt om homofilisyn ved ansettelser

Både i Fædrelandsvennen og Agderposten er det fra ca 20. juli debatt om kristne skolers praksis ved tilsetting ut fra NLMs verdidokument. Drottningborgs rektor blir intervjuet og APs Freddy de Reuter drar opp den store debatten. Artikkelen er oppdatert til 10. august.
Les mer
Last inn
flere
Powered by Cornerstone