Webinarer om fag og tro 2021/2022.

Som tidligere annonsert, vil det bli arrangert fagspesifikke webinarer om tematikken i november/desember og februar. Vi tror det har stor verdi at skolene hjelper hverandre med å ha «fag og tro» som en naturlig integrert del av arbeidet med fagfornyelsen.

Fagseminar om kjønn og seksualitet i kristent perspektiv

Seminaret arrangeres i Bergen 24.-25.november og er for lærere i ungdomsskole og vgs.

Informasjon om koronasituasjonen

I denne artikkelen gir KFF lenke videre til relevant informasjon om håndtering av koronasituasjonen i friskoler. Sist oppdatert 23.11.2021 med lenke til informasjon fra Udir.
Les mer

KD stopper godkjenninger

Kunnskapsdepartementet har gitt Udir instruks om ikke lenger å behandle søknader om godkjenning etter friskoleloven § 2-1 bokstav h) og i). Dette rammer profilskoler og videregående skoler som kun gir yrkesfaglig opplæring og som ikke har annet godkjenningsgrunnlag.
Les mer

Ytterligere kutt for friskoler.

Støre-regjeringen kutter i kapitaltilskuddet til friskoler. Det rammer friskolene med ytterligere innstramminger i forhold til rammene for 2021 med ca 1.000 kr per elev.
Les mer

KD "økser" tilskuddssatsene i budsjettet

KD kutter ca 175 mill. kr i tilskudd til friskoler i 2022. KFF mener dette ikke er i samsvar med lovens forutsetninger om at tilskudd skal baseres på gjennomsnittlige driftsutgifter i offentlig skole.
Les mer

NY PLATTFORM

Ingen overraskelser om friskoler i regjeringsplattformen. Gratis SFO kan bli en utfordring.
Les mer

BUDSJETT 2022

For friskoleledere er det lite oppmuntring å finne i budsjettet for 2022. Vi er overrasket over at kostnadene til drift av offentlig skole går ned selv om timeforbruket går opp.
Les mer

UTVIKLING I KOSTNADER FOR VIDEREGÅENDE SKOLE

Kostnadene i offentlig videregående skole i 2020 går ned sammenlignet med 2019. Vi tror det finnes forklaringer på dette som det bør tas hensyn til, men må vente til budsjettet er lagt fram og vi ser beregningene fra Udir.
Les mer

Grunnlaget for tilskudd til grunnskoler

Frittstående grunnskoler kan ikke være sikre på normal økning i tilskuddsgrunnlaget for 2022. En gjennomgang av tallgrunnlaget viser overraskende nok en nedgang i kostnader som KFF synes er vanskelig å forklare. KD har tatt høyde for å korrigere for disse endringene selv om tilskuddsberegningen er vraket.
Les mer

Ny opplæringslov og endringer i friskoleloven på høring

Vi har resten av året på oss til å legge fram høringssvar om forslag til ny opplæringslov og tilhørende endringer i friskoleloven. Høringsnotatet er på nesten 800 sider og omfatter en del endringer med virkning også for friskoler.
Les mer

Krav om stor aktsomhet i pengebruk

Kunnskapsdepartementet inngikk i sommer forlik med Akademiskolene. Saken har vært behandlet i flere tilsyn og i rettsapparatet, strekker deg tilbake til 2010. Myndighetene har ment at skolene har brukt tilskudd slik at midlene ikke har kommet elevene til gode. Vi har også tilsynsrapporter fra andre skoler som viser at Udir tolker "at pengene...
Les mer

KD-veileder om ansettelse

KD har ferdigstilt «Veileder for ansettelser ved friskoler godkjent etter friskoleloven § 2-1, andre ledd, bokstav a (livssyn)".
Les mer

Presisering av regel om finansiering av spesialundervisning

Kunnskapsdepartementet har laget en presisering av hvordan Udir skal fortolke regelen om likebehandling av friskoler og offentlige skoler når det gjelder dekning av kostnader til spesialundervisning. , jf. friskoleloven § 3-6 andre ledd.
Les mer

Flertall for økt kapitaltilskudd i revidert.

Regjeringspartiene og Frp bevilger 30 mill kr i økt kapitaltilskudd til friskolene.
Les mer

Økonomikapitlene i IK-friskole er oppdaterte

I IK-friskoles versjoner for grunnskoler og videregående skoler og for 6A-skoler er nå regelverket knyttet til økonomiforvaltning beskrevet i GRUNNLAG kapittel 1.8. Dette kapittelet omhandler et stort og omfattende regelverk.
Les mer

KFFs oppsummering av innstilling til Prop. 145 L om personopplysninger og fjernundervisning

KFF hadde regnet med at nye bestemmelser om fjernundervisning ville komme på plass slik regjeringen fremmet forslag om. I komiteen viste det seg at Frp ikke ville støtte regjeringens forslag. De begrunner dette med at endringene ikke bør tas nå, men i forbindelse med en helhetlig revisjon av opplæringsloven som vil komme til Stortinget for behandling i 2022.
Les mer

MVA og revidert budsjett

Regjeringen skaper usikkerhet om hvordan mva-kompensasjonsordningen vil fungere i framtida for friskoler. Det synes vi var en unødvendig hilsen til en sektor som sliter med de økonomiske rammebetingelsene.
Les mer

EN (OFFENTLIG) SKOLE FOR VÅR TID

En ekspertgruppe for skolebidrag har lagt fram rapporten «En skole for vår tid». KFF reagerer på at rapporten totalt overser at det finnes friskoler er en del av skoletilbudet. Et par steder er det en erkjennelse av at friskoler og private skoler finnes, men i rapporten omtales kun opplæringsloven, kommunale skoler og kommuner som skoleeiere....
Les mer

Bibelskoler = videregående når det gjelder smittevern

KFF er lyttet til i Prop nr 137 med tittelen «Endringer i midlertidige lover om tilpasninger i barnehageloven, opplæringslova, friskolelova, introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (forlengelse av lovene)»
Les mer

RAPPORT OM TILSYN

Udir har på sine nettsider publisert en rapport som heter «Tilsyn med frittstående skoler i 2020». Disse årlige rapportene resulterer ofte i presseoppslag som tolker Udir sin informasjon i retning av at det er mange lovbrudd i friskolene.
Les mer

Faggrupper i KFF

Under finner du en oversikt over faggruppene. Lenke og passord er sendt påmeldte skoler. Det er fortsatt mulig å delta i en faggruppe, send e-post til koordinator eller olausson@kff.no
Les mer

Tilskudd til digitale læremidler

Udir inviterer frittstående grunnskoler og videregående skoler til å søke om tilskudd til digitale læremidler, infrastruktur og utstyr. Søknadsfrist 29. april 2021.
Les mer

Kurs i bruk av IK-friskole

IK-friskole er et internkontrollsystem som hjelper skolene til å oppfylle kravet om internkontroll i friskoleloven § 5-2a. Her gis informasjon om online-kurs (nettbasert) i bruken av systemet. Datoer våren 2022 er nå fastsatt.
Les mer

Veileder om særattestasjon

Det er 1. april og telledato for videregående skoler og 6A-skoler. Disse skolene, men gjerne også grunnskoler, bør nå gjøre revisor oppmerksom på de nye veilederne fra Udir om revisors særattestasjon.
Les mer

Fraværsrapportering til Lånekassen

Statens Lånekasse for utdanning ber ikke lenger lærestedene om å rapportere elevers fravær. Dette er en permanent ordning og ikke bare en midlertidig "korona-bestemmelse".
Les mer

Nye, midlertidige regler for fag- og yrkesopplæringen

Pandemien vi er inne i, skaper mange utfordringer for ungdom som vil ta yrkesfaglig utdanning. Kunnskapsdepartementet endrer forskrifter og foreslår lovendringer som sikrer at gode tiltak inneværende skoleår, videreføres og forbedres.
Les mer

Bemanning i sekretariatet

Generalsekretær Jan-Erik Sundby har vær sykmeldt en periode, men er nå tilbake i 20% jobb. Sekretariatet prioriterer å være til hjelp for medlemsskolene.
Les mer

Udir endrer veiledning ang. særattestasjon

Revisor skal bl.a kontrollere en friskoles elevtelling. Det er revisor som på selvstendig grunnlag avgjør hvilke kontroller som skal gjennomføres, og omfanget/mengden av disse. Dette er nå presisert i et brev fra Udir.
Les mer

Sommerskole i kommunal regi

Regjeringen gir kommunene midler til å drive sommerskole. Friskoleorganisasjonene har stilt det vanlige spørsmålet: Hva med friskolene her?
Les mer

Kompetanseløftet for spesialundervisning og inkluderende praksis

Private barnehager og skoler kan delta i Kompetanseløftet på lik linje med offentlige. Det er Statsforvalter i de enkelte fylkene som koordinerer søkeprosessene, og det er samarbeidsfora som prioriterer tildeling av midler.
Les mer

Midler til smitteverntiltak for 2020

Staten har utbetalt støtte til smittevern til friskolene for 2020. Utbetalingen er basert på en bevilgning på 50 mill. kr som ble lagt inn i budsjettet på slutten av fjoråret. Grunnskoler og videregående friskoler har nå fått 1.148,52 kr per elev utbetalt.
Les mer

IK-friskole har erstattet KFF-KSS

IK-friskole er lansert. Internkontrollsystemet er utformet etter de nye kravene i friskoleloven § 5-2a samtidig som systemet er en videreføring av skolens arbeid gjort i KFF-KSS.
Les mer

Endringer i bl.a friskoleloven, behandling av personopplysninger

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven med forskrifter. Forslagene gjelder behandling av personopplysninger med grunnlag i disse lovene. Høringsfrist var 04.01.2021. KFF har sendt høringsuttalelse.
Les mer

Tilsyn årsregnskap

Udir fører nå tilsyn med friskolenes årsregnskap for 2019. Flere skoler har fått varsel om vedtak. Pålegget er å sørge for at 2020-regnskapet blir korrekt.
Les mer

KD vil fjerne forbud mot fjernundervisning

KFF og de andre friskoleorganisasjonene har mottat et høringsnotat om endring i friskoleloven hvor KD foreslår at det i langt større grad skal kunne åpnes for fjernundervisning. Høringsfristen er 15. januar.
Les mer

Innstilling om statsbudsjett

Innstillingen fra UF-komiteen om statsbudsjettet for 2021 er avgitt, (Innst. 12 S (2020-2021) til Prop. 1 S (2020-2021)).
Les mer

Tilskudd til friskoler 2021

KFF får noen spørsmål om hvilke tilskudd skolene får etter vedtatt statsbudsjett for 2021. Her er noen opplysninger som kan være til nytte.
Les mer

Koronatilsyn: Grenland Kristne skole følger regelverket.

Udir åpnet såkalt koronatilsyn ved noen friskoler i høst. Tilsynet handlet om skolene følger opp at elevene har det trygt og godt under koronautbruddet. Grenland Kristne Grunnskole var den eneste av våre medlemmer som fikk slikt tilsyn i denne omgangen. Rapporten har nå kommet. Udir konkluderer med at skolen arbeider i samsvar med regelverket....
Les mer

Mer korona-midler til friskoler

Regjeringen melder at friskoler skal få kompensasjon for merutgifter som følge av covid-19. Skolene får et tilskudd pr elev som tilsvarer kompensasjonen som offentlige skoler har fått. Fredag 20.11 kom det melding fra KD om at det kommer ytterligere 50 mill.kr. til smitteverntiltak til friskolene i tillegg til de 40 mill.kr som vi ble informert om 29.oktober.
Les mer

Resultater fra valgene på Representantskapsmøtet 2020

Representantskapsmøtet i KFF ble gjennomført som en del av den digitale Skolelederkonferansen 2020. Her er resultatene fra valg av styreleder i KFF, ordfører for Representantskapsmøtet, varaordfører for Representantskapsmøtet, valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret og valg av valgkomité.
Les mer

Ny ordning for tilskudd til digitale læremidler

Udir presenterer nå den nye tilskuddsordningen som friskoler kan søke på for å dekke kostnader til innkjøp av digitale læremidler.
Les mer

Ang. tilskudds-satsene for grunnskolene

For friskolene knytter det seg alltid spenning til hvor knekkpunkt kommer i tillegg til endring i satsene. Budsjettet legges fram om et par dager. Da får vi også tilskuddssatsene for friskolene for 2021. Rett før helga ble vi informert av KD om at de vil bruke samme satser og knekkpunkt for grunnskolene som i inneværende år påplusset lønns-...
Les mer

Busstreik og fravær

Noen steder har elever problemer med å komme seg til skolen fordi det er busstreik. Skal skolen da føre fravær?
Les mer

Høring om endring av forskrift om klage på vurdering

KFF har sendt inn høringsuttalelse om forslag til endringer i friskoleforskriftens kapittel om klage på vurdering.
Les mer

Godkjente læreplaner for kristne skoler

Kristne skoler må synliggjøre sitt særpreg ved å ha egne, godkjente læreplaner i KRLE/kristendomskunnskap og ved at den samlede læreplanens overordnet del reflekterer at skolen er et religiøst alternativ. Udir har nå godkjent alle de planene som er blitt utarbeidet i regi av KFF.
Les mer

Midler til arbeid med læreplaner

Alle friskoler skal i sommer ha mottatt brev fra Udir med en tildeling av kr 2.551,- per skole for arbeid med nye læreplaner. Tilskuddet kommer som resultat av et innspill fra friskoleorganisasjonene i budsjettbehandlingen i fjor høst. Vi ba om midler til arbeid med egne læreplaner parallelt til at staten bruker minst 150 mill. kr på fagfornyelsen.
Les mer

Koronasituasjonen våren 2020

Denne artikkelen oppdateres ikke lenger. Den ga løpende og oppdatert informasjon om spørsmål knyttet til gjenåpningen av skolene og ulike problemstillinger knyttet til koronasituasjonen i mai og juni 2020. Informasjon om skolenes tilpasning til koronasituasjonen skoleåret 2020-2021 vil bli gitt i andre artikler på KFFs nettside..
Les mer

Endringer i friskoleloven og forskriften

8.juni vedtok Stortinget endringer i friskoleloven. Regjeringen har fastsatt at endringene trer i kraft 1. januar 2021. Forskrift til friskoleloven er også endret.
Les mer

Nytt til årets skolestart

Udir har sendt ut informasjon om det som er nytt til årets skolestart, både for grunnskoler og videregående opplæring. Du kan lese om en mer normal skolehverdag der skolene følger rødt, gult eller grønt nivå i trafikklysmodellen. Retten til skoleskyss. Elever i risikogrupper. Elever som har enkeltvedtak om spesialundervisning. Fraværsføring. Nye...
Les mer

Personvern ny versjon

Den nye personvernmodulen er på plass i KFF-KSS. Modulen har fått navnet Personvern ny versjon.
Les mer

Friskoler i revidert nasjonalbudsjett

KFF kan konstatere at friskoler er regnet med på linje med offentlig skole i noen av disponeringene. Det er bra at friskoler ikke bare henvises til at det kan komme en effekt i tilskuddsgrunnlaget om to år når offentlige merkostnader kommer med i tilskuddsgrunnlaget. Det er imidlertid ikke de store beløpene det dreier seg om. KFF mener dette...
Les mer

Friskoleloven endres

Regjeringen har lagt fram Prop. 96 L (2019–2020) med forslag til endringer i bl.a friskoleloven og voksenopplæringsloven. Endringene omhandler bl.a internkontroll, realkompetansevurdering og flytting av kap. 4-skoler til friskoleloven kap. 6A.
Les mer

Rettsavgjørelse om mva-kompensasjon

Friskoler får kompensasjon for mva-kostnader. Høyesterett behandlet i fjor en sak om mva-kompensasjon for en privatskole (ikke friskole) med IB-tilbud. Det er nå klart at dommen ikke får konsekvenser for mva-kompenasjonen til friskoler.
Les mer

Høring - bestemmelser om vurdering

KFF har avgitt høringsuttalelse om endring i bestemmelser om vurdering, eksamen og eksamensordninger. Forskrift til friskoleloven foreslås endret parallelt med forskrift til opplæringsloven. Skjult i forslaget ligger en "bombe" som fratar voksne elever i friskoler en rett de har i dag.
Les mer

Husk klagerett og angrerett!

I disse dager sender mange skoler ut brev med svar på søknad om elevplass. Skolen bør huske på både angreretten og klageretten når skolen informerer søkeren!
Les mer

Korona-forskrift med mangler

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til midlertidige forskrifter med hjemmel i koronaloven. Friskoler og kapittel 4-skoler er uteglemt.
Les mer

Friskoler og korona - nyheter 12.03 - 19.04

Denne artikkelen har informasjon om skolestengingen pga korona-smitte i perioden 12. mars til og med 19. april. Artikkelen er ikke oppdatert, men har fortsatt mye generell informasjon ang. permitteringsregler (fra NAV), Lånekassens tilbud, fraværsføring i perioden med skolestenging, midlertidig Feide-tilgang for skoler som ikke har Feide mm.
Les mer

Høring - ny struktur i vgs

Lied-utvalgets utredning om ny struktur i videregående opplæring har vært på høring. KFF har avgitt høringsuttalelse.
Les mer

Høring - ny opplæringslov

Opplæringsloven gjelder offentlig skole. Den er likevel viktig for friskoler. Den legger premisser, og friskoler må følge opplæringsloven der friskoleloven henviser til denne loven. Et offentlig utvalg har utredet ny opplæringslov. KFF har sendt inn høringsuttalelse.
Les mer

Årsberetning

Friskoler har plikt til å levere årsberetning når et kalenderår er omme. Friskolenes plikter varierer med skolens størrelse, og bestemmelsene ligger i ulike lover og forskrifter. Her er en gjennomgang av regelverket.
Les mer

Mulig etablerings-stopp for nye kristne friskoler i Sverige i 2023

Den svenske regjeringen ga i mai 2019 et utvidet mandat til utvalget som utreder konfesjonelle innslag i skolen. I dette tilleggsmandatet fikk komiteen i oppdrag å legge fram lovforslag som trengs for å innføre etableringsstopp for skoler med religiøs innretning og hvilke konsekvenser en slik lovgivning kan få i forhold til EU-retten og andre internasjonale forpliktelser.
Les mer

Indikatorer for skolebidrag

Friskoler gjør det godt på indikatoren «gjennomføring». Alle ligger signifikant over gjennomsnitt. Forklaringene på dette gode resultatet er sammensatt og er ikke drøftet av Udir. På de andre indikatorene er friskolene som gruppe nærmere gjennomsnittet. Vi regner med at hver enkelt skole ser på sine tall. Da er det nok viktig å ta med i betraktning...
Les mer

Regjeringen får flertall for budsjettet

Utdannings- og forskningskomiteen har kommet med sin innstilling. Regjeringsfraksjonen plusser på ca 64 kr per grunnskoleelev for arbeidet med nye læreplaner. Ap, SV og Sp er opptatt av at antall friskoleelever øker og at godkjenninger av friskoler går på bekostning av majoriteten.
Les mer

Høring - forslag til endring i forskrifter angående oppstartskostnader

KFF har avgitt høringsuttalelse angående Udirs forslag til endringer i forskriftsbestemmelsene for friskoler og kap. 4-skoler angående oppstartskostnader.
Les mer

Friskoleprisen 2019

Under KFFs Skolelederkonferanse ble Norsk Luthersk Misjonssamband tildelt Friskoleprisen 2019 for sitt engasjement som skoleeier.
Les mer

Møte med Udir 9.oktober 2019

Udir hadde først to presentasjoner: Endringer i tilskuddsgrunnlaget i perioden 2016-2020 og om satsberegningen 2020. Andre spørsmål som ble tatt opp var bl. a om Feide 2.0 og betingelser for friskoler, tilsyn med fokus på skoleeiers forsvarlige system, lærebøker- midler til anskaffelser, forskjellsbehandling i Oslo kommune - AKS, formuleringen "komme...
Les mer

Friskolene i statsbudsjettet

Hverken når det gjelder kapitaltilskudd eller på noe annet område er det under kapittel 228 foretatt politiske grep. Alt som legges fram er rene tekniske beregninger som handler om å videreføre tidligere praksis.
Les mer

Lovendring 1. aug

1. august 2019 trådte det i kraft noen endringer i friskoleloven og i opplæringsloven kap. 9A.
Les mer

Møte med Udir 5. juni 2019

Saker som ble tatt opp var bl.a spørsmål om opplysninger fra folkeregisteret, midler til utvikling og implementering av læreplaner, tilskudd for friskoler til digitale læremidler, friskolenes rett til kontradiksjon ved 9A saker, forskriftsendringer om oppstartskostnader og betingelser for friskolers bruk av FEIDE.
Les mer

Høring- fagfornyelsen

Udir har sendt til høring forslag til læreplaner i grunnskolen, gjennomgående fag i videregående samt noen programfag. Høringsfrist 18. juni. KFF har sendt høringsuttalelse om KRLE-faget.
Les mer

Handel med nærstående

Departementet har nå fastsatt retningslinjer for friskolenes handel og vurderingen av markedspris. Retningslinjene gjelder også for kap. 4-skoler.
Les mer

Godtar inntak i januar

Udir godtar nå at bibelskoler veksler mellom inntak i august og januar uten at det søkes om egen godkjenning for kurset som går fra januar til desember.
Les mer

Forslag om å endre økonomiforskriften

Kunnskapsdepartementet foreslår nå endringer i økonomiforskrift til friskoleloven. Forslaget innebærer at tilskuddsmidler i begrenset omfang kan brukes til oppstartskostnader.
Les mer

Forandringer i friskoleloven

Regjeringen foreslår endringer angående leirskole, skolebytte i videregående opplæring, politiattest m.m
Les mer

Endret veiledning om ansatte i styret

Ansatte ved en friskole kan, i visse situasjoner, kreve representasjon med stemmerett i styret. Udir sier nå at dersom de ansatte er representert med stemmerett, har den aktuelle ansatt-gruppen ikke krav på å ha en representant i tillegg med møte- og talerett. Tidligere hadde Udir en annen tolkning her.
Les mer

Angrerett når søker sier ja til skoleplass

Angrerettloven gjelder når frittstående grunn- og videregående skoler og 6A-skoler gir tilbud om skoleplass. Å glemme å informere om at angrefristen er 14 dager, medfører at fristen utvides til 12 måneder. En elev kan da angre etter mange måneders skolegang og kreve skolepenger tilbakebetalt.
Les mer

Kapitaltilskudd 2019

Hvor mye blir det og når kommer det?
Les mer

Versjon 2 av KFF-KSS er lansert

Versjon 2 av KFF-KSS er nå lansert. Skoler som bruker systemet, skal ha fått tilsendt informasjon på e-post angående hvordan man nå får logget på med e-postadresse som brukernavn.
Les mer

Informasjons-kontor for bibelskolene

14 bibelskoler har gått sammen om å opprette Informasjonskontor for bibelskolene i Norge for å fremme skoleslaget for potensielle elever.
Les mer

Udir presiserer nye økonomiregler

Det har vært uklart hvordan friskoler og kapittel 4-skoler skal behandle gamle investeringsfond når årsregnskap for 2018 skal settes opp. Nå har Udir kommet med avklaringer angående dette og andre "overgangsproblemer" når ny økonomiforskrift og ny kapittel 4-forskrift trådte i kraft 1. september i år.
Les mer

Friskoleprisen til Gjermund A. Høgh

Årets friskolepris gikk til Gjermund Andreas Høgh, tidligere rektor på St.Paul skole og nåværende skoleråd i Oslo katolske bispedømme.
Les mer

Statsbudsjettet for 2019

Regjeringen har lagt fram forslag til Statsbudsjett for 2019. Også i år lar Regjeringen være å følge opp løftene om økt tilskudd til kapitalkostnader/husleie i friskolene. Når det gjelder tilskuddssatsene, er det mest dramatiske at naturbruk får en nedgang i satsen på 9%.
Les mer

Nye forskrifter

4. september fikk vi ny økonomiforskrift til friskoleloven og ny forskrift til kapittel 4 i voksenopplæringsloven. De endelige forskriftene ble nokså like høringsforslagene, men på noen områder kom Kunnskapsdepartementet friskoleorganisasjonene i møte med det vi anser som forbedringer.
Les mer

GDPR har trådt i kraft

20. juli 2018 trådte den nye personvernloven i kraft. Loven består av EUs forordning kalt GDPR pluss et sett av norske tilpasninger.
Les mer

Tre endringer i friskoleloven

Stortinget har gjennom tre lovvedtak endret friskoleloven angående tidlig innsats, plikt til å samarbeide med barnehagen om overgang fra barnehage til skole og forbud mot ansiktsdekkende plagg. Sistnevnte lovendring gjelder også bibelskoler.
Les mer

Europeisk konferanse om religionsfrihet og friskoler

Et universitet og en skole knyttet til et reformert kirkesamfunn i Nederland inviterer til konferanse 12. - 14. september om europeiske perspektiver på "Freedom of Religion and Education".
Les mer

Nyutdannede kan ansettes

Det har vært uklart om snart ferdigutdannede lærerstudenter kan ansettes før vitnemålet foreligger. Kunnskapsdepartementet har nå uttalt at de nyutdannede kan ansettes.
Les mer

Høringsuttalelser sendt

KFF har sendt høringsuttalelse om forslag til ny økonomiforskrift til friskoleloven og ny forskrift til voksenopplæringsloven kap. 4.
Les mer

GDPR utsatt

Innføringen av EUs nye personvernregler GDPR er utsatt til 1. juli. Ytterligere utsettelse kan ikke helt utelukkes ...
Les mer

Flere nye kurstilbud

Kurs om internatjuss, kurs for ferske rektorer og flere KFF-KSS-kurs når ny versjon foreligger.
Les mer

Kurs om internat og juss 12. juni 2018

Hva er et internat, hvilket juridisk ansvar har skolen for elevene, og hva kan stå i internatreglementet?
Les mer

Høring - Rapporten Inkluderende fellesskap for barn og unge

Dette er en rapport til KD fra en ekspertgruppe for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging. Høringsfrist er 15. august.
Les mer

Tilleggspoeng for bibelskole?

KrF foreslår at elever som fullfører et år på bibelskoler godkjent etter voksenopplæringsloven kapittel 4, får to tilleggspoeng, på lik linje med elever på folkehøyskoler.
Les mer

Forslag til ny personoppl.lov

Regjeringen har lagt frem forslag til ny personopplysningslov. Loven implementerer EUs personvernforordning (GDPR).
Les mer

FEIDE i friskoler

FEIDE er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren. Friskoleorganisasjonene har fått svar fra Udir på noen spørsmål angående FEIDE i friskoler.
Les mer

Ikke lærernorm i friskoler

KD har i brev til alle frittstående grunnskoler gjort det klart at ny norm for lærertetthet i grunnskolen ikke gjelder friskoler.
Les mer

Konferanse for kristne lærere i Sofia, Bulgaria

EurECA, europeisk nettverk for kristne lærere, arrangerer konferanse 10. - 13. mai 2018.
Les mer

Positiv endring i foreslått ny økonomiforskrift

Udir har sendt på høring forslag til endring av forskrifter som regulerer økonomiske forhold i friskoler og skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven. En viktig, positiv endring berører skolenes egenkapital. KFF har levert høringsuttalelser.
Les mer

Servicepersonalkurs 12. - 13. mars

Program og påmeldingslenke her!
Les mer
Last inn
flere
Powered by Cornerstone