Endringer i regelverket - oversikt

1. juli og 1. august trer nye lov- og forskriftsbestemmelser i kraft. Noe er endringer, annet er helt nytt. Både privatskoleloven og forskrift til privatskoleloven endres. Dessuten får arbeidsmiljøloven skjerpede krav til utforming av arbeidsavtaler ved ansettelser. (Sist oppdatert 21.06 kl. 11.00)

Kurs for nye skoleledere

Årets kurs for nye skoleledere arrangeres onsdag 7. august i Oslo. Påmeldingsfrist 5. august.

Skoleleder-konferansen 2024

Årets Skolelederkonferanse arrangeres på Thon Hotel Arena på Lillestrøm fra onsdag 23. oktober til fredag 25.oktober. Programmet er klart, og påmeldingen er åpnet.
Les mer

Konferanse - kristendomslærere vgs

KFF arrangerer konferanse for lærere i kristendomskunnskap ved kristne videregående skoler 25.-26. november 2024. Konferansen holdes på Thon Hotel Bergen Airport.
Les mer

Tilskudd - en svært krevende øvelse

Tilskuddsmodellen for grunnskoler er kjent, men "alle" strever med å beregne tilskudd for høsten 2024. Udir har nå utarbeidet to regneark som skoler kan bruke for å beregne tilskuddet. (Artikkelen er oppdatert 19.06 kl. 15.30)
Les mer

Skauen kristelige skole vant klassequizen

I år deltok 700 skoler i Norge på Klassequizen 2024. 36 lag deltok i delfinalen, og til slutt deltok seks lag i finalen 11. mai. Den vant Skauen kristelige skole! KFF gratulerer med seieren!
Les mer

Høring om 3. kjønn i Elevundersøkelsen

Udir har gjennomført en høring om benevning av en tredje kjønnskategori i Elevundersøkelsen 2024. KFF har levert høringssvar hvor vi ikke anbefaler bruk av svaralternativet "annet".
Les mer

RNB lagt fram - 94% av kuttet tilbakeføres

14, mai ble Revidert Nasjonalbudsjett (RNB) lagt fram. KD informerte friskoleorganisasjonene om innholdet angående private skoler allerede 7. mai. Med full implementering (2029) av kuttet i ordinært Statsbudsjett mistet grunnskolene 515 millioner. Nå legges 483 millioner tilbake. Nytt 27.05: Udir har lagt ut de nye satsene på sin nettside.
Les mer

1. august - nye lover, nye forskrifter

Opplæringsloven kommer i ny og revidert utgave 1. august 2024. Noen av endringene medfører endringer i privatskoleloven fra samme dato.
Les mer

Vurderinger ang. rettferdig tilskudd til grunnskoler

Tilskuddsmodellen vedtatt i Statsbudsjettet desember 2023 ga de kombinerte skolene altfor lavt tilskudd. Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett lanserer en ny beregningsmåte. Her vises det til tallmateriale som kan bidra til å vurdere hva som er en god tilskuddsmodell.
Les mer

Innspill til rådsorgan i FN

Hvert femte år foretar FN-organet Menneskerettighetsrådet en Universal Periodic Review (UPR) av land som er medlemmer i FN. Norge skal vurderes høsten 2024. KFF har sendt inn et innspill til rådets evaluering av hvor godt Norge oppfyller menneskerettene.
Les mer

Høring om endring i økonomiforskriften

Udir har gjennomført høring av forslag til endringer i økonomiforskrift til privatskoleloven. Det handler om ny tilskuddsmodell for private grunnskoler. KFF har sendt inn høringssvar.
Les mer

Ingen mobilisering etter RNB

Vi har meldt tidligere at ny mobilisering mot Regjeringens friskolepolitikk kan bli aktuelt dersom Revidert Nasjonalbudsjett ikke retter opp kuttet fra høsten 2023 tilstrekkelig. Friskoleorganisasjonene har nå besluttet at det ikke blir demonstrasjon eller annen markering nå.
Les mer

Hyggelig besøk av statssekretær Synnøve Mjeldheim Skaar (AP)

Mandag 18. mars hadde grunn- og videregående skoler i KFF sitt årlige seksjonsmøte på Gardermoen. Statssekretæren hadde flere positive signaler til friskolene. Odin Hetland Nøsen holdt et inspirerende foredrag om KI i skolen.
Les mer

Tilskudd til grunnskoler

Dette er en artikkel som ikke er oppdatert etter at Regjeringen la fram forslag til Revidert Nasjonalbudsjett for 2024.
Les mer

Slik blir tilskuddet 2024

Statsbudsjettet for 2024 er vedtatt. Det blir kutt til kombinerte friskoler slik Regjeringen foreslo. Endringen som kan gi bedre tilskudd til friskoler, kommer først i revidert budsjett til våren. (Oppdatert 23.01.2024)
Les mer

Må vi aksjonere på nytt?

Regjeringen vil opprettholde kutt til kombinerte barne- og ungdomsskoler. Friskoleorganisasjonene får være med i en arbeidsgruppe om tilskuddsordningen, men kuttet til de kombinerte er ikke tema for arbeidet. Må vi aksjonere på nytt?
Les mer

Glimt fra aksjonsdagen

Friskolene mobiliserte 8. november, og mobiliseringen har allerede gitt ett resultat: Regjeringen lover mer penger! Her er bilder og lenker til noen av arrangementene som ble gjennomført.
Les mer

Plan for aksjonsdagen 8. november

Onsdag 8. november samles venner av friskolene for å markere sin protest mot regjeringens forslag til kutt i tilskuddet til friskolene. Det blir arrangement foran Stortinget og på 12 steder utover i landet.
Les mer

Kurs i bruk av IK-friskole

Her gis informasjon om online-kursene (webinarene). Det arrangeres kurs både for nybegynnere og viderekomne. 
Les mer

Statsbudsjettet 2024

Regjeringens forslag til Statsbudsjett ble lagt fram fredag 6. oktober kl. 09.00. Friskoleorganisasjonene var innkalt til informasjonsmøte med KD kl 09.00. Der fikk vi presentert ny modell for beregning av tilskudd til private grunnskoler. Dessverre var det dårlige nyheter for 1-10 skolene. Skriv under på oppropet: Gi din støtte til alle Norges friskoler
Les mer

KFF på Arendalsuka

KFF og de andre organisasjonene i Friskolenes Kontaktforum deltok i år på Arendalsuka. Debatten på Skoleskipet Gann med Kristin Clemet som dabatt-leder, ble meget vellykket.
Les mer

Gratis SFO ved friskoler

Stortinget har vedtatt gratis SFO for elever i 1. og 2. klasse ved kommunale grunnskoler. Friskoler kan søke om tilskudd for å kunne gjennomføre tilsvarende ordninger. Søknadsfrist 1. oktober.
Les mer

Ny opplæringslov vedtatt

Forslag til ny opplæringslov og parallelle endringer i privatskoleloven ble vedtatt i juni av Stortinget. Endringene trer ikke i kraft før august 2024.
Les mer

Alle tilskuddssatser er oppjusterte

Stortinget har vedtatt forslaget om å korrigere årets budsjett for økt prisstigning. Det betyr at også private skoler får oppjusterte tilskuddssatser i 2023.
Les mer

KD-veileder om ansettelse

I 2021 publiserte KD «Veileder for ansettelser ved friskoler godkjent etter friskoleloven § 2-1, andre ledd, bokstav a (livssyn)".
Les mer

Tilskudd 2024 videregående skoler

Det er merkbar vekst i fylkeskommunale kostnader per elev i videregående skole fra 2021 til 2022. KFF antar at dette vil bidra til økte tilskudd per elev på 8 til 12% i 2024.
Les mer

Tilskudd 2024 for grunnskoler

De kommunale skolekostnadene økte med ca 4,5% fra 2021 til 2022. Hva får friskolene i 2024?
Les mer

Ny leder for KFF

Helge Vatne tar over som fungerende generalsekretær mens Jorunn Hallaråker Heggelund har foreldrepermisjon
Les mer

To nye ansatte i KFF

Anna Jakobsen og Audun Raen starter opp som nyansatte rådgivere i KFF i august. Begge har høy kompetanse, ledererfaring fra medlemsskoler i KFF og et varmt hjerte for friskolesaken.
Les mer

Regjeringens lovendringer får flertall

Stortingets UF-komite har levert innstilling til Prop 80 L om sterkere kommunal innflytelse på godkjenning av søknader fra friskoler og flytting av tilskuddsandelen for bibelskoler til forskrift. Regjeringen får støtte fra SV og Rødt.
Les mer

Retting utført - krd på vg2

Elever ved kristne, videregående skoler har møtt vanskeligheter når de søker høyere utdanning via søkerportalen og prøver å hente inn elektronisk vitnemål fra vitnemålsdatabasen. Feilen skal nå være rettet.
Les mer

Endringer i privatskoleloven

Regjeringen legger fram Prop 80 L (2022-2023) om endringer i privatskoleloven. reduserer tilskuddet til bibelskoler med 13% ifra og med 2. halvår, og det skal heretter legges vesentlig vekt på uttalelser fra kommunene når søknader fra friskoler skal vurderes.
Les mer

Ny opplæringslov

Regjeringen foreslår ny opplæringslov. For å oppnå parallellitet i privatskoleloven, må store deler av "vår" lov også endres.
Les mer

Nye funksjoner i IK-friskole

IK-friskole har fått en ny og etterlengtet funksjon: Kontrollarbeidet kan nå planlegges med en femårsplan. Det er enkelt å kontrollere etter sjekkpunktene i hovedkapitler som er kontrollert tidligere.
Les mer

Maler for rapportering om likestilling

KFF har utarbeidet maler for rapportering etter krav i likestillings- og diskrimineringsloven.
Les mer

Utvidet rapporteringsplikt om likestilling

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har på spørsmål fra KFF klargjort at friskoler må rapportere etter likestillings- og diskrimineringsloven som "offentlige myndigheter". Det gir dobbel rapportering: Først som arbeidsgiver ang. likestilling/diskriminering for ansatte, deretter om virksomhetens arbeid, altså opplæringen for skolers vedkommende....
Les mer

Utredning om tilskuddet til grunnskoler

Kunnskapsdepartementet (KD) har lenge varslet at det vil komme forslag om ny modell for beregning av tilskudd til private grunnskoler med rett til statstilskudd. Nå har KD laget et notat om saken, og friskoleorganisasjonene har uttalt seg både skriftlig og i møte.
Les mer

Storm i Straumfjordnes

Nordlendinger er vant til at det blåser. Men at en SMS fra en rektor skulle utløse storm, kom nok uventet på ansatte, foreldre og elever ved den kristne friskolen Straumfjordnes skole i Troms og Finnmark fylke.
Les mer

KFF sitt svar på strammere privatskolelov

Kunnskapsdepartementet (KD) har sendt på høring forslag om endringer i privatskoleloven. Den ene endringen handler om å gi mer makt til lokalpolitikere. Den andre endringen handler om tilskudd til såkalte 6A-skoler (bl.a. bibelskoler). KFF har levert sitt høringssvar.
Les mer

Om SFO i budsjettforliket.

I budsjettforliket mellom Regjeringen og SV er det bevilget penger til kommunene til innføring av gratis kjernetid for andreklassinger i SFO. Budsjettposten for støtte til SFO i friskoler økes slik at friskoler skal kunne tilby det samme.
Les mer

Inkluderende praksis

Udir har utviklet en kompetansepakke om inkluderende praksis. Materiellet er gratis og retter seg mot både SFO, grunnskoler og videregående skoler.
Les mer

VEILEDNING PÅ DAGSORDEN I SKOLEN

«Kompliserte pedagogisk spørsmål har sjelden sikre svar. (…) Lærere som i fellesskap reflekterer over og vurderer planlegging og gjennomføring av undervisningen, utvikler en rikere forståelse av god pedagogisk praksis.» (Overordnet del, LK20)
Les mer

Ta kontakt med lokalpolitikere!

Friskolenes Kontaktforum har utarbeidet et notat om friskolepolitikk i forkant av kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023.
Les mer

Strømstøtte til internatskoler!

Endelig en gladmelding om strøm: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har snudd og har nå valgt å gi strømstøtte til internatskoler.
Les mer

Endring i ordningen med strømstøtte.

Oppdatert 18.08. Myndighetene ønsker ikke at friskoler skal motta strømstøtte fra ordningen for frivillige.
Les mer

Mobbeforebygging

Foredrag, debatter og arrangementer om forebygging mobbing kan streames fra Arendalsuka. Partnerskap mot mobbing er arrangør.
Les mer

Privatskoleloven

15. juni skiftet friskoleloven navn til privatskoleloven.
Les mer

KFF skuffet over revidert nasjonalbudsjett

Ingen hjelp til friskolene som sliter med reduserte tilskuddssatser. I tillegg til lave satser, gjør reduksjon i kapitaltilskudd vedtatt av Stortinget, høyere strømpriser og generell kostnadsvekst at skoletilbudet blir dårligere.
Les mer

Mindre endringer i tilskuddssatsene.

Tekniske endringer i tilskuddsgrunnlaget gir endringer i satsene for 2022.
Les mer

KD gir friskolene klagerett - finansiering av spes.undv.

KD gir friskolene rett til å klage på kommunale og fylkeskommunale tildelinger av midler til spesialundervisning etter friskoleloven § 3-6, andre ledd.
Les mer

Ny generalsekretær i KFF

Jorunn Hallaråker Heggelund er fra i dag på plass som ny generalsekretær i KFF. Jorunn kommer fra KrF sitt sekretariat på Stortinget, og har i løpet av de siste 10 årene hatt ulike stillinger og oppgaver i partiet på riksplan, blant annet som statssekretær i Solberg-regjeringen.
Les mer

Håp om bedre tilskudd

KD har nå to rapporter på bordet som begge peker på at friskolene får for lite tilskudd i 2022. Dette kan KD rette opp i revidert nasjonalbudsjett. KFF mener dette vil være en naturlig oppfølging av formuleringen i vedtatt Statsbudsjett om at tilskuddssatsene for friskoler skal vurderes nærmere.
Les mer

Støtte til gratis SFO-tid i friskoler

Udir melder at friskoler kan søke om tilskudd som bidrar til at skolefritidsordningen (SFO) ved en frittstående grunnskole kan tilby 12 timer gratis SFO og redusert foreldrebetaling på lik linje med offentlige skoler.
Les mer

Høring - forlengelse av midlertidig lov

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i midlertidig lov om tilpasninger i bl.a. friskoleloven pga. covid-19. KFF har avgitt høringssvar.
Les mer

Strømstøtte til vurdering

(Oppdatert artikkel 14. mars) Mange friskoler rammes hardt av økte strømpriser.
Les mer

Jorunn Hallaråker Heggelund blir ny generalsekretær i KFF

1. april tar Jorunn Hallaråker Heggelund over som generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund.
Les mer

Informasjon om koronasituasjonen

Regjeringen opphever påbudet om smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19 forskriften. Det betyr at skolene kan gå tilbake til en mer normal skolehverdag. Denne artikkelen inneholder også det som har vært gitt av "korona-informasjon" tidligere under pandemien.
Les mer

Høring om «ny» privatskolelov

Regjeringen er i gang med å endre friskoleloven til privatskoleloven. Forslag til endringer i loven har nå vært på høring. KFF har sendt inn høringsuttalelse.
Les mer

Midler til sårbare barn og unge

198 friskoler får midler til tiltak som skal rettes for å avhjelpe situasjonen for sårbare barn og unge.
Les mer

Tilskudd og byggekostnader

Friskolene får tilskudd beregnet på grunnlag av regnskapstall fra offentlig skole. Det er flere forhold ved offentlig regnskapsføring som slår negativt ut for friskolene
Les mer

Enighet om arbeidstid i skolen

KS og lærerorganisasjonene har etter forhandlinger blitt enig om ny arbeidstidsavtale (SFS 2213). Avtalen gjelder fra 1.1.2022 til 31.12.2023, men endringene i særavtalen gjøres i praksis gjeldende fra nytt skoleår 2022/2023.
Les mer

Plikt til tolking

Tolkeloven trådte i kraft 01.01.2022. Den gjelder blant annet for frittstående grunnskoler og videregående skoler. I visse situasjoner har skolene plikt til å bruke tolk.
Les mer

Taper kommuner og fylkeskommuner når friskoler etableres?

Ved etablering av private grunnskoler eller videregående skoler er det ikke uvanlig at politikere som er kritiske til en friskoleetablering hevder at kommunen/fylkeskommunen taper penger når friskolen starter opp. Har disse politikerne rett i sine påstander?
Les mer

KD stopper godkjenninger

Kunnskapsdepartementet har gitt Udir instruks om ikke lenger å behandle søknader om godkjenning etter friskoleloven § 2-1 bokstav h) og i). Dette rammer profilskoler og videregående skoler som kun gir yrkesfaglig opplæring og som ikke har annet godkjenningsgrunnlag.
Les mer

Støre foreslår kutt for friskoler

Støre-regjeringen kutter i kapitaltilskuddet til friskoler. Det rammer friskolene med ytterligere innstramminger i forhold til rammene for 2021 med ca 1.000 kr per elev.
Les mer

KD "økser" tilskuddet i budsjettet

KD kutter ca 175 mill. kr i tilskudd til friskoler i 2022. KFF mener dette ikke er i samsvar med lovens forutsetninger om at tilskudd skal baseres på gjennomsnittlige driftsutgifter i offentlig skole.
Les mer

Veiledning av nye lærere

NLA har tatt initiativ til samarbeid med KFF knyttet til ordningen «Veiledning av nyutdannede lærere», der NLA Høgskolen Oslo har fått tildelt prosjektmidler fra Utdanningsdirektoratet for blant annet å jobbe inn mot friskoler med utgangspunkt i Osloområdet.
Les mer

NY PLATTFORM

Ingen overraskelser om friskoler i regjeringsplattformen. Gratis SFO kan bli en utfordring.
Les mer

BUDSJETT 2022

For friskoleledere er det lite oppmuntring å finne i budsjettet for 2022. Vi er overrasket over at kostnadene til drift av offentlig skole går ned selv om timeforbruket går opp.
Les mer

Penger til gratis SFO

Regjeringen har blitt enig med SV om budsjett for 2022. Det innføres gratis plass i SFO i kjernetiden, og midler er avsatt til skolefritidsordninger ved frittstående grunnskoler.
Les mer

UTVIKLING I KOSTNADER FOR VIDEREGÅENDE SKOLE

Kostnadene i offentlig videregående skole i 2020 går ned sammenlignet med 2019. Vi tror det finnes forklaringer på dette som det bør tas hensyn til, men må vente til budsjettet er lagt fram og vi ser beregningene fra Udir.
Les mer

Grunnlaget for tilskudd til grunnskoler

Frittstående grunnskoler kan ikke være sikre på normal økning i tilskuddsgrunnlaget for 2022. En gjennomgang av tallgrunnlaget viser overraskende nok en nedgang i kostnader som KFF synes er vanskelig å forklare. KD har tatt høyde for å korrigere for disse endringene selv om tilskuddsberegningen er vraket.
Les mer

Krav om stor aktsomhet i pengebruk

Kunnskapsdepartementet inngikk i sommer forlik med Akademiskolene. Saken har vært behandlet i flere tilsyn og i rettsapparatet, strekker deg tilbake til 2010. Myndighetene har ment at skolene har brukt tilskudd slik at midlene ikke har kommet elevene til gode. Vi har også tilsynsrapporter fra andre skoler som viser at Udir tolker "at pengene...
Les mer

Presisering av regel om finansiering av spesialundervisning

Kunnskapsdepartementet har laget en presisering av hvordan Udir skal fortolke regelen om likebehandling av friskoler og offentlige skoler når det gjelder dekning av kostnader til spesialundervisning. , jf. friskoleloven § 3-6 andre ledd.
Les mer

Flertall for økt kapitaltilskudd i revidert.

Regjeringspartiene og Frp bevilger 30 mill kr i økt kapitaltilskudd til friskolene.
Les mer

Økonomikapitlene i IK-friskole er oppdaterte

I IK-friskoles versjoner for grunnskoler og videregående skoler og for 6A-skoler er nå regelverket knyttet til økonomiforvaltning beskrevet i GRUNNLAG kapittel 1.8. Dette kapittelet omhandler et stort og omfattende regelverk.
Les mer

KFFs oppsummering av innstilling til Prop. 145 L om personopplysninger og fjernundervisning

KFF hadde regnet med at nye bestemmelser om fjernundervisning ville komme på plass slik regjeringen fremmet forslag om. I komiteen viste det seg at Frp ikke ville støtte regjeringens forslag. De begrunner dette med at endringene ikke bør tas nå, men i forbindelse med en helhetlig revisjon av opplæringsloven som vil komme til Stortinget for behandling i 2022.
Les mer

MVA og revidert budsjett

Regjeringen skaper usikkerhet om hvordan mva-kompensasjonsordningen vil fungere i framtida for friskoler. Det synes vi var en unødvendig hilsen til en sektor som sliter med de økonomiske rammebetingelsene.
Les mer

EN (OFFENTLIG) SKOLE FOR VÅR TID

En ekspertgruppe for skolebidrag har lagt fram rapporten «En skole for vår tid». KFF reagerer på at rapporten totalt overser at det finnes friskoler er en del av skoletilbudet. Et par steder er det en erkjennelse av at friskoler og private skoler finnes, men i rapporten omtales kun opplæringsloven, kommunale skoler og kommuner som skoleeiere....
Les mer

Bibelskoler = videregående når det gjelder smittevern

KFF er lyttet til i Prop nr 137 med tittelen «Endringer i midlertidige lover om tilpasninger i barnehageloven, opplæringslova, friskolelova, introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (forlengelse av lovene)»
Les mer

RAPPORT OM TILSYN

Udir har på sine nettsider publisert en rapport som heter «Tilsyn med frittstående skoler i 2020». Disse årlige rapportene resulterer ofte i presseoppslag som tolker Udir sin informasjon i retning av at det er mange lovbrudd i friskolene.
Les mer

Faggrupper i KFF

Under finner du en oversikt over faggruppene. Lenke og passord er sendt påmeldte skoler. Det er fortsatt mulig å delta i en faggruppe, send e-post til koordinator eller olausson@kff.no
Les mer

Tilskudd til digitale læremidler

Udir inviterer frittstående grunnskoler og videregående skoler til å søke om tilskudd til digitale læremidler, infrastruktur og utstyr. Søknadsfrist 29. april 2021.
Les mer

Veileder om særattestasjon

Det er 1. april og telledato for videregående skoler og 6A-skoler. Disse skolene, men gjerne også grunnskoler, bør nå gjøre revisor oppmerksom på de nye veilederne fra Udir om revisors særattestasjon.
Les mer

Fraværsrapportering til Lånekassen

Statens Lånekasse for utdanning ber ikke lenger lærestedene om å rapportere elevers fravær. Dette er en permanent ordning og ikke bare en midlertidig "korona-bestemmelse".
Les mer

Nye, midlertidige regler for fag- og yrkesopplæringen

Pandemien vi er inne i, skaper mange utfordringer for ungdom som vil ta yrkesfaglig utdanning. Kunnskapsdepartementet endrer forskrifter og foreslår lovendringer som sikrer at gode tiltak inneværende skoleår, videreføres og forbedres.
Les mer

Bemanning i sekretariatet

Generalsekretær Jan-Erik Sundby har vær sykmeldt en periode, men er nå tilbake i 20% jobb. Sekretariatet prioriterer å være til hjelp for medlemsskolene.
Les mer

Udir endrer veiledning ang. særattestasjon

Revisor skal bl.a kontrollere en friskoles elevtelling. Det er revisor som på selvstendig grunnlag avgjør hvilke kontroller som skal gjennomføres, og omfanget/mengden av disse. Dette er nå presisert i et brev fra Udir.
Les mer

Sommerskole i kommunal regi

Regjeringen gir kommunene midler til å drive sommerskole. Friskoleorganisasjonene har stilt det vanlige spørsmålet: Hva med friskolene her?
Les mer

Kompetanseløftet for spesialundervisning og inkluderende praksis

Private barnehager og skoler kan delta i Kompetanseløftet på lik linje med offentlige. Det er Statsforvalter i de enkelte fylkene som koordinerer søkeprosessene, og det er samarbeidsfora som prioriterer tildeling av midler.
Les mer

Midler til smitteverntiltak for 2020

Staten har utbetalt støtte til smittevern til friskolene for 2020. Utbetalingen er basert på en bevilgning på 50 mill. kr som ble lagt inn i budsjettet på slutten av fjoråret. Grunnskoler og videregående friskoler har nå fått 1.148,52 kr per elev utbetalt.
Les mer

IK-friskole har erstattet KFF-KSS

IK-friskole er lansert. Internkontrollsystemet er utformet etter de nye kravene i friskoleloven § 5-2a samtidig som systemet er en videreføring av skolens arbeid gjort i KFF-KSS.
Les mer

Endringer i bl.a friskoleloven, behandling av personopplysninger

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven med forskrifter. Forslagene gjelder behandling av personopplysninger med grunnlag i disse lovene. Høringsfrist var 04.01.2021. KFF har sendt høringsuttalelse.
Les mer

Tilsyn årsregnskap

Udir fører nå tilsyn med friskolenes årsregnskap for 2019. Flere skoler har fått varsel om vedtak. Pålegget er å sørge for at 2020-regnskapet blir korrekt.
Les mer

KD vil fjerne forbud mot fjernundervisning

KFF og de andre friskoleorganisasjonene har mottat et høringsnotat om endring i friskoleloven hvor KD foreslår at det i langt større grad skal kunne åpnes for fjernundervisning. Høringsfristen er 15. januar.
Les mer

Innstilling om statsbudsjett

Innstillingen fra UF-komiteen om statsbudsjettet for 2021 er avgitt, (Innst. 12 S (2020-2021) til Prop. 1 S (2020-2021)).
Les mer

Tilskudd til friskoler 2021

KFF får noen spørsmål om hvilke tilskudd skolene får etter vedtatt statsbudsjett for 2021. Her er noen opplysninger som kan være til nytte.
Les mer

Koronatilsyn: Grenland Kristne skole følger regelverket.

Udir åpnet såkalt koronatilsyn ved noen friskoler i høst. Tilsynet handlet om skolene følger opp at elevene har det trygt og godt under koronautbruddet. Grenland Kristne Grunnskole var den eneste av våre medlemmer som fikk slikt tilsyn i denne omgangen. Rapporten har nå kommet. Udir konkluderer med at skolen arbeider i samsvar med regelverket....
Les mer

Mer korona-midler til friskoler

Regjeringen melder at friskoler skal få kompensasjon for merutgifter som følge av covid-19. Skolene får et tilskudd pr elev som tilsvarer kompensasjonen som offentlige skoler har fått. Fredag 20.11 kom det melding fra KD om at det kommer ytterligere 50 mill.kr. til smitteverntiltak til friskolene i tillegg til de 40 mill.kr som vi ble informert om 29.oktober.
Les mer

Resultater fra valgene på Representantskapsmøtet 2020

Representantskapsmøtet i KFF ble gjennomført som en del av den digitale Skolelederkonferansen 2020. Her er resultatene fra valg av styreleder i KFF, ordfører for Representantskapsmøtet, varaordfører for Representantskapsmøtet, valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret og valg av valgkomité.
Les mer

Ny ordning for tilskudd til digitale læremidler

Udir presenterer nå den nye tilskuddsordningen som friskoler kan søke på for å dekke kostnader til innkjøp av digitale læremidler.
Les mer
Last inn
flere
Powered by Cornerstone