Støre foreslår kutt for friskoler

Støre-regjeringen kutter i kapitaltilskuddet til friskoler. Det rammer friskolene med ytterligere innstramminger i forhold til rammene for 2021 med ca 1.000 kr per elev.
2021-11-08

Regjeringen har kommet med sin tilleggsproposisjon til budsjettet for 2022 som ble lagt fram av forrige regjering.

Den nye regjeringen foreslår å fjerne påplussingen på 20 mill kr til kapitaltilskudd til friskoler. I tillegg vil de kutte 15 millioner i eksisterende bevilgning slik at det reelle kuttet i forhold til budsjettforslaget blir på 35 mill. kr. Ser vi det i forhold til den reelle tildelingen i 2021, blir kuttet på ca 45 mill. kr. Det skyldes at det ble gitt en tilleggsbevilgning på 30 mill. kr i revidert budsjett, men den har ikke virkning utover 2021.   

Bevilgningen på denne posten i budsjettet ligger dermed an til å bli på 105,5 mill kr – 35 mill kr = 70,5 mill kr. Med en fordeling på om lag 40.000 elever i grunn- og videregående skole ligger det an til en utbetaling på ca 1.760 kr per elev. Det er mer enn 1.000 kr mindre enn utbetalingen i inneværende år. Kuttet som regjeringen kommer med betyr en ytterligere nedgang i rammene for 2022 på nesten 1 %.

Sammen med kuttet i det ordinære driftstilskuddet på om lag 170 mill kr for grunnskoler og videregående skoler betyr dette en svært krevende budsjettsituasjon for 2022. KFF regner med at dette vil føre til underskudd i regnskapene for det kommende året for svært mange friskoler.

Friskolene kan ha et håp om at dette rettes noe opp i forbindelse med revidert budsjett. Det vil være avhengig av at det er politisk vilje til å rette seg etter friskolelovens forutsetning om at tilskuddet skal være basert på gjennomsnittlige driftsutgifter i offentlig skole. Det er driftsutgifter i 2020 som er lagt til grunn at tallene forteller tydelig at dette ikke er et gjennomsnittlig driftsår.

Dette kommer oppå en utvikling hvor vi ser at kapitalkostnadene vokser i offentlig skole betydelig raskere enn prisstigningen. I videregående skole er avskrivningene for skolebygg på nesten 12.500 kr per elev. Det betyr at det inevseres betydelig i skolebygg. Dette fører i neste omgang til at kostnader til drift reduseres og skolene kan drives mer rasjonelt. Dette gir dårligere tilskuddsgrunnlag for friskolene. 

Mulig vi skal glede oss over at regjeringen reklamerer med 2,5 mrd. kr mer til kommunene, og vi kan håpe at noe av dette kan gå til skoledrift. Det kan jo komme friskolene til gode i 2024. Vi skal også ha et øye på spesielle satsinger innenfor skolesektoren.

Powered by Cornerstone