Om SFO i budsjettforliket.

I budsjettforliket mellom Regjeringen og SV er det bevilget penger til kommunene til innføring av gratis kjernetid for andreklassinger i SFO. Budsjettposten for støtte til SFO i friskoler økes slik at friskoler skal kunne tilby det samme.
2022-12-16

I regjeringens forlik med SV om budsjettet ble det innført gratis kjernetid for elever på andre klassetrinn i offentlig skoles SFO. Overføringene til kommunene økes med 690 mill kr for å legge til rette for dette. Samtidig la flertallet (regjeringen og SV) inn 18 mill kr til friskolene slik at det skal være mulig å gi et tilsvarende tilbud om gratis kjernetid i SFO ved friskoler. KFF regner med at tildeling av midler vil skje etter samme søknadsbaserte metode som for første klassetrinn i skoleåret 2022-2023.

Følgende er å lese fra flertallet, Ap, Sp og SV, i innstillingen til budsjettet:

«Flertallet viser til at det i budsjettforliket er foreslått å bevilge til sammen 708 mill. kroner til gratis kjernetid i SFO for andreklassinger (12 timer per uke) fra høsten 2023, herunder at bevilgningen til skolefritidsordninger ved private skoler økes med 18 mill. kroner, og i budsjettforliket er det derfor foreslått at kap. 228 post 84 økes med 18 mill. kroner, sammenlignet med regjeringens forslag.»

Friskoler som tilbyr SFO, kan derfor forberede seg på at det kan tilbys gratis plass for elever på andre klassetrinn parallelt med offentlig skole. Usikkerheten vil være knyttet til om det er midler nok på denne posten til å dekke alle søknader slik det også er med ordningene som allerede er etablert for første klassetrinn og moderasjonsordningen.
 

Musikk

Vi merker oss ellers i innstillingen til budsjettet tydelige uttalelser fra mindretallet i komiteen når det gjelder musikktilbudene ved friskoler. Vi tar med noen av disse her:

«H og V mener regjeringen heller burde se på om musikkfag er tilstrekkelig godt finansiert gjennom dagens system, heller enn å bare kutte tilskuddet ut av statsbudsjettet.»

«Høyre har følgende merknad: «I høringsinnspillene er Friskolenes Kontaktforum klare på at dette vil svekke de rammede skolenes mulighet for videre drift. Disse medlemmene mener derfor det er riktig å opprettholde disse midlene og Høyre foreslår derfor i sitt alternative budsjett en bevilgning på 5,9 mill. kroner til dette formålet.»

Frp er enda skarpere i sin merknad og avslutter sin merknad med dette: «På denne måten mener dette medlemmet at regjeringen nok en gang er med ødelegge gode tilbud for landets barn og unge gjennom å økonomisk straffe aktører som drives av andre enn det offentlige»

I en felles merknad fra disse tre partiene, Høyre, Venstre og Frp står det:

«Stortinget ber regjeringen sikre at driften av Kongshaug Musikkgymnas, Oslo by steinerskole og Kristen VGS Vennesla kan videreføres uendret frem til en ny, mer rettferdig tilskuddssats for disse elevene innføres.»
 

Bibelskoler

Når det gjelder bibelskolene, eller det vi mer korrekt kan kalle  6A-skolene (skoler godkjent etter kap. 6A i privatskoleloven), er det Frp og Venstre som har en tydelig merknad:

«Frp og Venstre viser til at de såkalte «6A-skolene» som omfattes av denne kategorien, inkluderer flere kunstskoler, i tillegg til en rekke bibelskoler og Norsk Yrkesdykkerskole. Dette er skoler som retter seg mot personer som har fullført videregående opplæring og tilbyr en undervisning som supplerer de offentlige utdanningstilbudene. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2023 å kutte satsen for tilskuddsgrunnlaget til 65 pst. Dette vil gjøre det dyrere å gå på disse skolene, og vil etter disse medlemmers vurdering svekke mangfoldet i det norske opplæringstilbudet.»

Så lenge det ikke er flertall for noe annet, er det regjeringens forslag som gjelder. Neste stopp i saken om 6A-skolene» vil være høringen om lovendring hvor regjeringen vil flytte grunnlaget for satsberegningen ut av loven og over i forskriften. Dette skal KFF og andre som ønsker å avgi høringsuttalelse, svare på over nyttår.
 

Generelt

Ellers håper vi det er realiteter bak følgende merknad fra flertallet, som her er regjeringen og SV:

"F l e r t a l l e t mener private skoler utgjør et viktig supplement til det offentlige skoletilbudet, og at de bidrar til å oppfylle foreldrenes mulighet til å velge en utdannelse for sine barn som er i tråd med egen religiøs, moralsk og filosofisk overbevisning. ...."

 

Ref. innstillingen til budsjettet, Innst 12 S (2022-2023): https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/innstillinger/stortinget/2022-2023/inns-202223-012s.pdf

Powered by Cornerstone