Flertall for økt kapitaltilskudd i revidert.

Regjeringspartiene og Frp bevilger 30 mill kr i økt kapitaltilskudd til friskolene.
2021-06-07

 

I 2020 fikk friskolene (grunn- og videregående skoler) til sammen 66 mill kr i kapitaltilskudd. I budsjettinnstillingen for 2021 ble tilskuddet økt med 15 mill kr pluss at posten ble prisjustert slik at den lyder på 83,3 mill kr. I forbindelse med behandlingen av revidert budsjett ble regjeringspartiene og Frp enige om å øke bevilgningen til kapitaltilskudd med 30 mill kr. Samlet er denne posten (post 82 på kap. 228, «Tilskott til frittståande skular») dermed på 113,3 mull kr. Dersom vi regner med at det er 41.000 tellende elever i inneværende år, vil tilskuddet til kapitaltilskudd for 2021 komme opp i 2.760 kr per elev. Det er ca 1.100 kr mer enn i 2020 og kommer som alltid godt med i skolenes samlede økonomi. Dersom avskrivninger i offentlig skole hadde blitt tatt med i tilskuddsgrunnlaget, ville det gitt et samlet tilskudd på 285 mill kr. Både rentekostnader og anskaffelse av tomtegrunn har vi da ikke krevd godtgjørelse for.

KFF er kjent med at KrF ved Hans Fredrik Grøvan har arbeidet for å få på plass en bedre ordning for kapitaltilskudd og vi setter pris på at KrF sammen med de andre partiene har fått til dette. KFF vil likevel påpeke at vi hadde ventet mer fra denne regjeringen. Friskoleorganisasjonene har ved flere anledninger fremmet forslag om å ta med også avskrivninger av skolebygg i tilskuddsgrunnlaget. Disse kostnadene trekkes i dag ut av grunnlaget både for grunnskoler og videregående skoler. Regjeringen begrunner dette med at friskoleloven § 6-1 sier at det er gjennomsnittlige driftsutgifter per elev i offentlig skole som skal ligge til grunn og at avskrivninger ikke er en utgift. Vi har hevdet at avskrivninger jo er et uttrykk for de årlige kostnadene som har sitt motstykke i utgiftene i forbindelse med anskaffelse av skolebygg og således burde kunne medregnes. Hvis regjeringen likevel ser dette som vanskelig, kunne loven vært justert. Vår skuffelse knytter seg nok særlig til at politisk ledelse i KD ikke har fulgt opp egne politiske mål på en bedre måte. Vi har sammenlignet oss med private barnehager som har forskriftsfestet kapitaltilskudd per plass i barnehagen vesentlig over det vi har foreslått.

Powered by Cornerstone