EN (OFFENTLIG) SKOLE FOR VÅR TID

En ekspertgruppe for skolebidrag har lagt fram rapporten «En skole for vår tid». KFF reagerer på at rapporten totalt overser at det finnes friskoler er en del av skoletilbudet. Et par steder er det en erkjennelse av at friskoler og private skoler finnes, men i rapporten omtales kun opplæringsloven, kommunale skoler og kommuner som skoleeiere. Bruk av begrepet skoleeier er kun benyttet som språklige varianter for kommune selv om det i en enslig setning er nevnt friskoler.
2021-05-12

Det er en kjent sak at det er en asymmetri mellom friskoler og offentlig skoler når det gjelder eierstrukturen. Dette handler både om kravene i lovgrunnlaget og om ressurser. KFF oppfatter at rapporten kommer med anbefalinger ensidig rettet mot offentlig skole og kommunene som kan øke avstanden mellom skolegruppene.

KFF er opptatt av like arbeidsforhold og frykter at forslagene som i stor grad retter seg mot forholdet mellom den offentlige skolen og kommunen, vil føre til at friskoler blir stående tomhendte tilbake når satsingene kommer på dette området.

Rapporten har flere gode forslag til å forbedre bruken av tilstandsrapport, men teksten nedenfor viser at det kun er offentlig skole man er opptatt av.

«Det forsvarlige systemet og årlig tilstandsrapport skal hjelpe skoleeier til å ivareta sitt ansvar for kvalitetsutvikling i skolen. Kravene i opplæringsloven må sees i sammenheng med kommunelovens krav om internkontroll. Ny internkontrollbestemmelse ble innført fra 1.1.2021. Ifølge Prop. 81 L (2019–2020) er målet for god internkontroll å levere gode tjenester som er innenfor krav fastsatt i lover og forskrifter. Internkontrollen kan spisses mot områder der det er mest behov, slik at den blir mest mulig effektiv og tilpasset de konkrete forholdene og behovene i kommunen som helhet og i de ulike delene av kommunens virksomhet.»

Statsråd Melby takker i en pressemelding for rapporten og uttaler blant annet følgende:

«Ekspertgruppen konkluderer også med at hvis alle kommunene hadde fulgt opp og støttet skolenes arbeid med skolebasert vurdering, hadde flere skoler klart å løfte kvaliteten på opplæringen. Nasjonale myndigheter må tydeliggjøre mål og hensikt med kvalitetsvurdering, og kommunisere dette til alle nivåer i utdanningssektoren.»

Melby avslutter med å fortelle at rapporten skal ut på høring. Det er en mulighetKFF ikke vil la gå fra oss, og vi vil poengtere at friskoler har en annen virkelighet enn offentlige skoler. Rapporten finnes her.

 

Powered by Cornerstone