Informasjon om koronasituasjonen

I denne artikkelen gir KFF lenke videre til relevant informasjon om håndtering av koronasituasjonen i friskoler. Sist oppdatert 10.09.2020 angående oppdatert informasjon om når man skal være hjemme ved sykdom.
2020-08-17

Siste nytt

(10.09) Udir har oppdatert sin hovedside med informasjon om korona-relaterte spørsmål (Skole – informasjon om koronasituasjonen). Endringen gjelder oppdatert informasjon om når man skal være hjemme ved sykdom, jf. revisjonen av veileder om smittevern meldt 08.09.

(08.09) Udir har endret Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole under covid-19 utbruddet 2020. Det gis nå følgende råd om når elever og ansatte bør holde seg hjemme: "Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte på skolen. De skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god."
Se avsnittet Oppdateringer  og avsnittet
Når skal elever og ansatte møte på skolen? 

 

Lenke til informasjon fra Udir og Kunnskapsdep. (KD)

Udir gir oppdatert informasjon til skoler på nettsiden Skole – informasjon om koronasituasjonen
 

På nettsiden Informasjon om koronasituasjonen har Udir samlet lenker til et bredt spekter av korona-relatert informasjon:
• Veiledere om smittevern
• Skole (lenke til nettsiden
Skole – informasjon om koronasituasjonen)
• Barnehager
• Opplæring hjemme under koronasituasjonen
• Uteskole
• Annen informasjon
• Informasjon til foreldre
• Plakater for barnehager og skoler

Samlet og oppdatert informasjon fra Regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen finnes i artikkelen Koronasituasjonen på www.regjeringen.no.

 

Oversikt over informasjon publisert høsten 2020

Her presenteres informasjon som har vært gitt som Siste nytt ovenfor. Informasjon som ble gitt våren 2020, kan leses i KFFs artikkel Koronasituasjonen våren 2020


(28.08) Udir har oppdatert informasjon om nye nye (midlertidige) reglene for fraværsføring. Se nettsiden Skole – informasjon om koronasituasjonen , avsnittet Fraværsføring og fraværsgrensen

(26.08) Midlertidige fraværsregler er fastsatt, se informasjon på regjeringen.no  
Se Covid 19 skoleforskriftens nye § 6 og § 7.

(21.08) Fraværsreglene endres slik at korona-relatert fravær unntas fra 10%-regelen om fravær. Kunnskapsdepartementet har sendt på høring et forslag til endring av den midlertidige "korona-forskriften". Bestemmelsene her opphever visse bestemmelser i forskrift til opplæringsloven/friskoleloven. Les om høringsforslaget her. KFF har sendt høringsuttalelse innen fristen 21.08. I uttalelsen påpeker vi at bortfall av dokumentasjonskrav også må gjelde 20-dagersregelen ved beregning av tilskudd til friskoler. Les mer om høringen i denne artikkelen på KFFs nettside (hvor det bl.a er lenke til KFFs innsendte høringsuttalelse).

(14.08) Skolene skal følge gult nivå i trafikklysmodellen, med mindre lokale helsemyndigheter beslutter at det skal være rødt tiltaksnivå. Det betyr at hele skoleklasser kan være samlet og at alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med ordinære skoledager. Se nærmere informasjon på Udirs nettside: Skole – informasjon om koronasituasjonen

(14.08)  Spesifiserte regler om skoleskyss, bl.a ang. munnbind på kollektivtrafikk i noen kommuner. Se Udirs informasjon om  Skoleskyss på Udirs nettside Skole – informasjon om koronasituasjonen

(13.08)  Reglene om føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis og fraværsgrensen gjelder i utgangspunktet som normalt fra skolestart for skoleåret 2020-2021. For elever som har milde eller ingen symptomer på sykdom, men som likevel må holde seg hjemme, kan skolene vurdere en ordning hvor elevene utfører organisert studiearbeid hjemmefra etter avtale med faglærer eller rektor. 
(NB! Dette er endret senere.)

(13.08)  Skolen må gi særskilt tilbud ti elever med særlige behov. Se Udirs informasjon om  Tilbud for barn og unge som trenger det mest på Udirs nettside Skole – informasjon om koronasituasjonen

(13.08)  Ved stengte eller delvis stengte skoler må skoleeier sørge for et tilbud til barn som har foresatte i kritiske smafunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver. Se Udirs informasjon om  Tilbud når foresatte har kritisk samfunnsfunksjon eller virksomhetskritiske oppgaver på Udirs nettside Skole – informasjon om koronasituasjonen

(13.08) Spesifiserte regler for SFO-drift med ulike smittenivåer. Se Udirs informasjon om  Skolefritidsordning (SFO) på Udirs nettside Skole – informasjon om koronasituasjonen

(13.08) Midlertidig forskrift om inntak friskoler høsten 2020 er plassert i covid-19 skoleforskriften § 12  og nærmere  Orientering om midlertidig forskrift finnes hos Udir

.

 

Powered by Cornerstone