Informasjon om koronasituasjonen

Regjeringen opphever påbudet om smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19 forskriften. Det betyr at skolene kan gå tilbake til en mer normal skolehverdag. Denne artikkelen inneholder også det som har vært gitt av "korona-informasjon" tidligere under pandemien.
2022-02-01

Siste nytt

 

 

Lenke til informasjon fra Udir og Kunnskapsdep. (KD)

Udir gir oppdatert informasjon til skoler på nettsiden Informasjon om koronatiltak i skolen

Udir har også nettsiden Informasjon om midlertidig regelverk for grunnopplæringen om covid-19. Her omtales regelverket med utgangspunkt i:
     -  Midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven
     -  Midlertidig forskrift om tilpasninger i reglene om barnehager, grunnskoler og videregående opplæring
 

På nettsiden  Informasjon om koronatiltak i skolen har Udir samlet lenker til et bredt spekter av korona-relatert informasjon:

• Veiledere om smittevern

• Korona – trafikklysmodellen innføres igjen

• Beredskapsplan for skoleeier

Digital undervisning


Annen informasjon 
 Informasjon til foreldre

 

Samlet og oppdatert informasjon fra Regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen finnes i artikkelen Koronasituasjonen på www.regjeringen.no.

 

Covid-19 lover og forskrifter som endrer andre bestemmelser

Utgangspunktet for det midlertidige regelverket for skoler er denne midlertidige loven: Midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven. Denne lovens kapittel 3 omhandler de særskilte tilpasningene i opplæringsloven og friskoleloven, bl.a at skolen kan bruke fjernundervisning når smittevernet tilsier det.

De konkrete, midlertidge bestemmelsene som gjelder friskoler og offentlig skole om f.eks fraværsføring og ekstraordinært inntak høsten 2021, er gitt i Midlertidig forskrift om tilpasninger i reglene om barnehager, grunnskoler og videregående opplæring som følge av utbrudd av covid-19. Denne forskriften er hjemlet i den midlertidige loven

Myndighetenes generelle, smittebegrensede tiltak er beskrevet i Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)  Denne forskriftens kapittel 4 omhandler opplærings- og utdanningsvirksomhet. 

En oversikt over "korona-regelverket" og Udirs tolkning av reglene er gitt på Udirs nettside om regelverktolkninger: Informasjon om midlertidig regelverk for grunnopplæringen om covid-19. 

 

Oversikt over tidligere publisert informasjon (fra høsten 2020 fram til nå).

Her presenteres informasjon som har vært gitt som Siste nytt ovenfor. Informasjon som ble gitt våren 2020, kan leses i KFFs artikkel Koronasituasjonen våren 2020 :

(12.02) Regjeringen opphever påbudet om smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19 forskriften. Det betyr at barn, elever og ansatte kan gå tilbake til en mer normal barnehage- og skolehverdag. Se Udirs dokument Koronatiltak for barnehager og skoler (udir.no) Trafikklysmodellen videreføres som en beredskapsveileder som angir anbefalte kontaktreduserende tiltak når smittesituasjonen i kommunen gjør at det er nødvendig og forholdsmessig med smitteverntiltak i skoler og barnehager. Kommunen kan beslutte å bruke trafikklysmodellen dersom vilkårene i smittevernloven er oppfylt.

(02.02) Udir har oppdatert sin "korona-informasjon" etter at Regjeringen lettet på smittevernstiltakene 01.02.2022. Se Udirs dokument Koronatiltak for barnehager og skoler (udir.no)

(21.01) Smittevernveilederne for barnehage og skole ble oppdatert med noen justeringer 21. januar 2022. Se Udirs dokument Koronatiltak for barnehager og skoler (udir.no)

(14.01) Regjerigen har endret tiltakene for å bekjempe spredning av smitte, og Udir oppdaterte sitt dokument Koronatiltak for barnehager og skoler (udir.no). Regjerningen opphever det forskriftsfestede nasjonale gule og røde tiltaksnivået som ble innført før jul. Trafikklysmodellen beholdes, og barnehager og skoler skal fortsatt drive smittevernfaglig forsvarlig

(10.01.2022) Udir oppdaterte sitt dokument Koronatiltak for barnehager og skoler (udir.no) i romjula. Gjelder oppmyking av karantenebestemmelser for ansatte og satsing på testing.

(16.12)  Udir presiserer reglene for skolestenging i sin hovedartikkel om koronasituasjonen: Koronatiltak for barnehager og skoler (udir.no). Det er bare kommunen som smittevernmyndighet som kan fatte vedtak om å fysisk stenge skolene. Ett av tre vilkår må være oppfylt før stenging kan skje. Udir svarer også på spørsmålet: Når har elever rett til opplæring hjemme?  Om stenging av friskoler, se Udirs informasjon Stenge eller redusere tilbudet i barnehager og skoler

(15.12) Barn under 18 år skal bare i smittekarantene dersom de er husstandsmedlem eller tilsvarende nær den som er smittet, se  Koronatiltak for barnehager og skoler (udir.no). Mange kommuner stenger ned alle skoler i kommunen. I slike tilfeller gjelder kommunestyrets vedtak også friskler. Udir opplyser følgende: Hvis tilbudet reduseres, er det regler for hvilke elever og barn som likevel skal ha et tilbud på skolen eller i barnehagen. Det er også regler for når elever har rett på opplæring hjemme, og til denne opplæringen stilles det visse krav, se aktuell smittevern-veileder

(14.12)  Fra torsdag 16. desember må barneskoler, SFOer og ungdomsskoler drive på gult nivå. Videregående skoler og voksenopplæringen må drive på rødt nivå. Se Koronatiltak for barnehager og skoler (udir.no) Tiltakene gjelder i minimum fire uker. 
6A-skoler skal følge samme bestemmelser som videregående skole, jf. innledningskapitlet i Veileder om smittevern for videregående skole (udir.no): "Denne veilederen skal gi råd og føringer til videregående skoler under koronavirusutbruddet (covid-19-utbruddet). Den gjelder for alle videregående skoler uavhengig av hvilket grunnlag skolen driver etter." 
Internatskoler følger veiledningen som er gitt i dette kapittelet i smittevernveilederen: Spesielt for videregående skoler der elevene bor på internat (udir.no)

(13.12) Ang. tidlig juleferie: 
Om stenging av friskoler, se Udirs informasjon Stenge eller redusere tilbudet i barnehager og skoler

I en friskole er det skolestyret som suverent fastsetter skoleruta. I prinsippet kan styret fatsette skoledager når de vil bare summen av årstimer blir i tråd med godkjent læreplan. Udir har igitt følgende informasjon: "Styret ved friskoler kan og vedta å endre skoleruten når dette er begrunnet i forhold som har med koronasituasjonen å gjøre." Se Udirs informasjonsside om koronasituasjon .

En friskole må forholde seg til avtalen som inngås ved inntak av en elev. Skoleruta er en del av avtalen. Styret for en friskole kan vedta å endre skoleruten, uten at det er å anse som avtalebrudd, når dette er begrunnet i forhold som har med koronasituasjonen å gjøre, jf. Midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringslova og friskolelova for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 - Lovdata § 8 bokstav b).

Skolestyret må være oppmerksom på at arbeidsmiljøloven gir ansatte rett til varsling om endret ferietidspunkt senest to uker før iverksettelsen, jf. arbeidsmiljøloven § 10-3

(10.12)  Udir informerer i artikkelen  Koronatiltak for barnehager og skoler  om skolers mulighet til å ta tidlig juleferie og henviser i den forbindelse til paragrafer i opplæringsloven sok IKKE gjelder for friskoler. KFF orienterer om muligheten for friskoler til å endre skoleruta og flytte skoledager fra desember til vårhalvåret, se artikkelen Skjerpede koronatiltak, - og tidlig juleferie? (kff.no)

(10.12)  Regjeringen dobler antall dager arbeidstakere kan være hjemme med sykt barn også i 2022. Det betyr at hver familie har minst 40 dager med omsorgspenger de kan bruke ved behov. Familier med flere enn to barn og familier som har barn med kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse har ekstra dager i tillegg. Retten til å bruke omsorgspengedager dersom skolen  må stenges på grunn av koronasituasjonen, forlenges også. Se pressemelding fra Regjeringen.

(08.12) Regjeringen har innført nye korona-tiltak fra og med 09.12.2021, med trafikklysmodellen fra og med 13.12. Se informasjon på Udirs nettside: Koronatiltak for barnehager og skoler  (Denne lenken virker ikke lenger: Korona – trafikklysmodellen innføres igjen (udir.no) )

(01.12) Midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven er forlenget til 30.06.2022. Det betyr at Midlertidig forskrift om tilpasninger i reglene om barnehager, grunnskoler og videregående opplæring også er forlenget. Denne loven med dens forskrift er grunnlaget for "koronarelaterte" bestemmelser som f.eks endringene i fraværsreglene.

(29.11) [NB! Utdatert lenke til Udirs korona-informasjon, se nyhet 10.12.2021 ovenfor.] Udir gjorde 24.11 noen presiseringer i dokumentet  Korona – Normal hverdag med økt beredskap.  Her gis det utfyllende informasjon om hvordan skoler skal håndtere koronasitasjonen nå, blant annet følgende:

 • Det er viktig at skoleeier har gode internkontrollrutiner for å sikre at skolene har en praksis som er i tråd med regelverket.
 • Skoleeier bør følge opp skolenes bruk av kompenserende tiltak for å sikre at elevene får et best mulig opplæringstilbud fremover. Regjeringen har gitt ekstra midler til kommunene for å kompensere for konsekvensene av pandemien.
 • Unntak fra fraværsreglene
 • Fravær ved eksamen 

(23.11) [NB! Utdatert lenke til Udirs korona-informasjon, se nyhet 08.12.2021 ovenfor.] Udirs hovedartikkel har endret tittel til Korona – Normal hverdag med økt beredskap. Artikkelen har informasjon om at fraværsreglene er endret for hele skoleåret 2021-2022. Udir har også gitt en tolkningsuttalelse om hvorvidt en kommune kan gi hjemmeopplæring og andre mulige smitteverntiltak i skoler. Friskoler kan gi fjernundervisning på linje med offentlige skoler (lovendring i juni 2021). Så lenge den midertidige korona-forskriften gelder, er det helt klart at friskolen kan gi opplæring til en elev hjemme i tråd med  den midlertidige korona-forskriften for skoler § 3.

(09.11) Udirs hovedartikkel om korona er nå oppdatert om fraværsreglene som gjelder i inneværende skoleår. Se artikkelen Korona – tilbake til normalen i skoler og barnehager.

(05.11) Regjeringen gjeninnfører unntak fra fraværsreglene ut skoleåret. Unntaket gjelder for alt fravær av helsegrunner dette skoleåret inkludert det sykefraværet elevene har hatt fra 11. oktober og frem til i dag. For fravær av helsegrunner i denne perioden godtas derfor både legeerklæringer for de elevene som har skaffet det, men også egenmeldinger og foreldreerklæringer. Se nyhetsmelding på regjeringen.no.

(29.09) Artikkelen Korona – tilbake til normalen i skoler og barnehager har fått et tillegg med utdypende informasjon om smittevern, karantene og testing. 

(27.09.) Lørdag 25. september kl. 16 gikk hele Norge, inkludert skoler, over fra en situasjon med ulike "korona-tiltak" til en normal hverdag med økt beredskap. Det er ikke lenger nødvendig med kontaktreduserende tiltak i barnehager og skoler. Trafikklysmodellen kan bare videreføres eller tas i bruk dersom den enkelte kommune mener at smittesituasjonen krever lokale tiltak.

Udir har fjernet den gamle nettsiden med informasjon om koronatiltak i skolen. I stedet er følgende nye nettside etablert: 
Korona – tilbake til normalen i skoler og barnehager .

(03.09) Helsemyndighetene formidler oppdatert kunnskap om barn og smitte, og Udir har tatt denne informasjonen inn i sin informasjon på nettsiden Informasjon om koronatiltak i skolen.

(16.08) Udir har oppdatert sin informasjon om fraværsføring/fraværsgrensen i avsnitt "Praktiske problemstillinger" på Udirs nettside Informasjon om koronatiltak i skolen

Unntak fra fraværsreglene forlenges ut september. Elever som har fravær av helsegrunner, skal slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Unntaket fra regelverket gjelder ut september 2021. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding.

Fravær av helsegrunner omfatter alt helserelatert fravær, blant annet sykdom og skade, karantene eller isolasjon samt milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse. 

Dersom eleven legger frem bekreftelse fra en forelder eller egenmelding, skal fraværet:

 • ikke føres som fravær på elevenes vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående skole
 • unntas fraværsgrense

Dette framkommer av ny § 7A i midlertidig forskrift om tilpasninger i reglene om barnehager, grunnskoler og videregående opplæring som følge av utbrudd av covid-19

(10.08) Fra 16. august 2021 kan testing erstatte smittekarantene. Dette gjelder for personer under 18 år og for elever over 18 år på videregående skole. Se oppdatert informasjon på Udirs nettside Informasjon om koronatiltak i skolen.

(02.08)  En del steder vil skoler og SFO kunne begynne på grønt nivå slik de har planlagt for, men i områder med mye eller økende smitte, må de ta høyde for mulig gult nivå fra høsten. Det er helsemyndighetene i hver kommune som må vurdere nivået i trafikklysmodellen, slik praksis har vært hele tiden. Se Udirs nettside Informasjon om koronatiltak i skolen.

(15.06)  Informasjon fra Udir, se nettsiden Informasjon om koronatiltak i skolen 
Sommeravslutninger 
Hvis avslutningen foregår på et offentlig sted, er det lov å samle 20 personer innendørs og 30 personer utendørs. Hele kohorten fra barneskolen kan samles til egen avslutning for elevene, og det er mulig å ha med noen voksne som kan hjelpe til. 

Vitnemålsavslutninger
Hvis skolen er arrangør, er det mulig å gjennomføre vitnemålsavslutninger. Dette regnes som et kulturarrangement og det er lov å være inntil 200 personer innendørs hvis det er plass i lokalet og det ikke er strengere bestemmelser i kommunen. Foreldre må da sitte på faste, tilviste plasser.

(25.05)  Fra 27. mai kan lokale smittevernmyndigheter vurdere om skoler i områder med lite smitte kan gå til grønt nivå i trafikklysmodellen. Fra samme tidspunkt oppheves et nasjonalt bestemt gult tiltaksnivå, og kommunene må selv vurdere smittestatus og hvilket tiltaksnivå som er riktig. Skoler må ha planer for å skifte til gult og rødt nivå på kort varsel. Se Udirs nettside Informasjon om koronatiltak i skolen 

(18.05 ) Udir gir fyldig  informasjon om dokumentasjonskrav ved fravær til eksamen. Se nettsiden Informasjon om koronatiltak i skolen 

(10.05 ) Smittevernveilederne for skole er oppdatert.. Anbefalingene er gjort tydeligere på mange punkter. Smittevernveilederen for ungdomsskole og videregående skole deles i to veiledere. Se nettsiden Informasjon om koronatiltak i skolen 

(03.05) Udir melder på nettsiden Informasjon om koronatiltak i skolen at hvis skolene er stengt eller delvis stengt, skal de gi et tilbud til elever under 12 år som har foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver. Det er tilstrekkelig at én foreldre arbeider i kritisk samfunnsfunksjon for å få tilbud. 

(20.04) Regjeringen har besluttet at det, i likhet med forrige skoleår, vil være mulig å gjøre tilpasninger i fag- og timefordelingen for skoleåret 2020-2021, dersom det godtgjøres at det er nødvendig og forsvarlig.I det midlertidige regelverket for grunnopplæringen om covid-19 vil derfor § 5 videreføres til også å gjelde inneværende skoleår.  
Se mer informasjon på Udirs nettside Informasjon om koronatiltak i skolen, avsnitt Fag- og timefordeling

(25.03) Nye veiledere om smittevern i grunnskoler og videregående skoler. Informasjon på Udirs nettside Informasjon om koronatiltak i skolen

(16.03) Alle ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo skal ha hjemmeskole fra onsdag 17. mars og frem til påske. Det blir også hjemmeskole på 5. til 7. trinn i bydelene med høyest smitte. Fra tirsdag 6. april blir det igjen rødt tiltaksnivå. Landet forøvrig skal følge gult nivå i trafikklysmodellen, med mindre lokale helsemyndigheter beslutter at det skal være rødt tiltaksnivå på bakgrunn av den lokale smittesituasjonen. Udir har oppdatert sin informasjon på nettsiden Informasjon om koronatiltak i skolen

Regjeringen har iverksatt strenge regionale tiltak i Viken fylke (51 kommuner), Bodø, Færder, Gran, Holmestrand og Tønsberg. Se Helsedirektoratets informasjon.

(12.03) Alle barnehager og skoler i Oslo skal følge rødt nivå i trafikklysmodellen fra og med onsdag 10. mars. Landet forøvrig skal følge gult nivå i trafikklysmodellen, med mindre lokale helsemyndigheter beslutter at det skal være rødt tiltaksnivå på bakgrunn av den lokale smittesituasjonen. 
Udir har oppdatert sin informasjon på nettsiden Informasjon om koronatiltak i skolen

(01.03)  Alle videregående skoler i Oslo skal følge rødt nivå i trafikklysmodellen fra og med mandag 1. mars til og med 15. mars. Oslo kommune tar sikte på å innføre massetesting av elever med spyttprøver fra 8. mars og økt testing av alle lærere. Barneskoler og ungdomsskoler skal fremdeles følge gult nivå.

Landet forøvrig skal følge gult nivå i trafikklysmodellen, med mindre lokale helsemyndigheter beslutter at det skal være rødt tiltaksnivå på bakgrunn av den lokale smittesituasjonen. Skolene skal ikke ta i bruk strengere tiltak enn nødvendig. Det vil si at hvis en skole er på gult nivå, skal skolen ikke ta i bruk tiltak på rødt nivå som et forebyggende grep. 

(02.02) Den engelske koronavirusvarianten er påvist flere steder i landet, og situasjonen endrer seg raskt. Det er den enkelte kommune som har oversikt over hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Udir har oppdatert sin informasjon på nettsiden Informasjon om koronatiltak i skolen

(25.01) Den engelske koronavirusvarianten er påvist i Nordre Follo, og regjeringen har oppjustert til rødt nivå for Follo-regionen, Oslo og Indre Østfold fra mandag 25. januar. I 15 randsonekommuner skal videregående skoler følge rødt nivå. Landet forøvrig skal følge gult nivå i trafikklysmodellen med mindre lokale helsemyndigheter beslutter at det skal være rødt tiltaksnivå. Udir har oppdatert siden  Informasjon om koronatiltak i skolen

(18.01) Regjeringen har besluttet at alle landets ungdomsskoler og videregående skoler kan gå tilbake til gult nivå fra onsdag 20. januar. Kommuner med høy smitte må vurdere om skoler fortsatt skal være på rødt nivå. Udir har oppdatert siden  Informasjon om koronatiltak i skolen

(15.01) Udir har oppdatert siden  Informasjon om koronatiltak i skolen med informasjon om rødt tiltaksnivå for ungdomsskoler og videregående skoler gjelder til og med tirsdag 19. januar, jf. melding markert 04.01. nedenfor.

(07.01)  Udir gir særskilt informasjon til 6A-skoler. Se eget avsnitt i Udirs hovedside om smittevern/korona:  Informasjon om koronatiltak i skolen. Bibelskoler og andre 6A-skoler skal ha fått tilsendt samme informajon på e-post. 

(04.01) For å begrense økning i smitten i januar har regjeringen besluttet at alle landets ungdomsskoler og videregående skoler skal gå over til rødt nivå uavhengig av det lokale smittenivået. Udir har oppdatert sin informasjonsside Informasjon om koronatiltak i skolen.

11.12)  Udir har oppdatert sin nettside  Informasjon om koronatiltak i skolen med et lite "kapittel" om smittesituasjonen i skoler.

(07.12)  Udir har lagt ut en film om smittevern - til bruk i klasserommet.

(10.11) Udir presiserer følgende, - som ikke er nytt: Hovedregelen er at skolene skal følge opplæringsloven (og friskoleloven føyer KFF til !) som normalt. Ved gult nivå vil det ikke være nødvendig å gjøre unntak fra regelverket. For å ivareta smittevernet ved rødt nivå kan det være nødvendig å ta i bruk midlertidig regelverk for grunnopplæringen om covid-19.

(03.11) Midlertidig forskrift om tilpasninger i reglene om barnehager, grunnskoler og videregående opplæring som følge av utbrudd av covid-19 er endret slik at de midlertidige bestemmelsene om at melding fra forelder (egenmelding for myndige) erstatter legeerklæring, gjelder ut skoleåret. Se  forskriftens § 7.

(29.10) Udir gir oppdatert informasjon om lærerstudenter i praksis. Se nettsiden Informasjon om koronatiltak i skolen (Nettsiden hadde tidligere tittelen Skole - informasjon om koronasituasjonen).

(29.10)  Kunnskapsdepartementet (KD) har gjennomført en høring av forslag om forlengelse av de midlertidige fraværsreglene. Se informasjon om høringen på KDs nettside. KFF valgte å ikke sende høringsuttalelse. Det er ventet at den oppdaterte midlertidige forskriften blir raskt vedtatt og publisert. KFF vil legge ut informasjon om dette i en nyhetsartikkel på kff.no.

(15.10)  Udir har oppdatert sin informasjon på nettsiden Skole – informasjon om koronasituasjonen. Det er lagt inn et nytt kapittel om stenging av skoler ved smitteutbrudd. Det sies at det skal være høy terskel for å stenge skoler. I stedet skal karantene for klasser/kohorter brukes.
KFF føyer til en liten forklaring her: Det er forvaltningsorganet kommune, altså ikke kommunen som skoleeier, som kan stenge skoler. Styret ved en friskole kan ikke på egen hånd stenge en skole. Kommunen kan stenge høyskoler og andre utdanningsinstitusjoner som kommunen ikke eier. Jf. Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 12c 

(29.09) Udir har oppdatert smitteveilederne for barneskole og ungdomskole og videregående.  Endringene gjelder: 

 • skolens rolle ved utbrudd og smittesporing 
 • Oppfølging av sårbare elever 
 • Bruk av munnbind 
 • Ventilasjon og lufting 
 • Avstand mellom ansatte 
 • Leirskole og andre samlinger 

(22.09) Udir har oppdatert sin hovedside med informasjon om korona-relaterte spørsmål (Skole – informasjon om koronasituasjonen). Endringen gjelder skolens ansvar for å gi opplæring til elever som må være hjemme. Her skriver Udir bl.a dette: "Skolen må finne løsninger som sikrer at elever som ikke kan møte på skolen får et forsvarlig opplæringstilbud hjemme." I artikkelen er det lenke videre til en annen artikkel som gir mer utfyllende informasjon, og her skriver Udir følgende: "Vi har gjennomgående brukt uttrykket «skolen» i denne teksten siden det i praksis er skolen som følger opp elevene. Det er likevel skoleeier som har det juridiske og økonomiske ansvaret."  Dette er begrunnet med elevens opplæringsrett. 
KFF har tidligere pekt på at ansvaret for elever som har langvarig fravær på grunn av sykdom, ligger på kommunen og fylkeskommunen, ikke på privat skoleeier, jf. rundskriv Udir 6-2014.

(10.09) Udir har oppdatert sin hovedside med informasjon om korona-relaterte spørsmål (Skole – informasjon om koronasituasjonen). Endringen gjelder oppdatert informasjon om når man skal være hjemme ved sykdom, jf. revisjonen av veileder om smittevern meldt 08.09.

(08.09) Udir har endret Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole under covid-19 utbruddet 2020. Det gis nå følgende råd om når elever og ansatte bør holde seg hjemme: "Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte på skolen. De skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god."
Se avsnittet Oppdateringer  og avsnittet Når skal elever og ansatte møte på skolen? 

(28.08) Udir har oppdatert informasjon om nye nye (midlertidige) reglene for fraværsføring. Se nettsiden Skole – informasjon om koronasituasjonen , avsnittet Fraværsføring og fraværsgrensen

(26.08) Midlertidige fraværsregler er fastsatt, se informasjon på regjeringen.no  
Se Covid 19 skoleforskriftens nye § 6 og § 7.

(21.08) Fraværsreglene endres slik at korona-relatert fravær unntas fra 10%-regelen om fravær. Kunnskapsdepartementet har sendt på høring et forslag til endring av den midlertidige "korona-forskriften". Bestemmelsene her opphever visse bestemmelser i forskrift til opplæringsloven/friskoleloven. Les om høringsforslaget her. KFF har sendt høringsuttalelse innen fristen 21.08. I uttalelsen påpeker vi at bortfall av dokumentasjonskrav også må gjelde 20-dagersregelen ved beregning av tilskudd til friskoler. Les mer om høringen i denne artikkelen på KFFs nettside (hvor det bl.a er lenke til KFFs innsendte høringsuttalelse).

(14.08) Skolene skal følge gult nivå i trafikklysmodellen, med mindre lokale helsemyndigheter beslutter at det skal være rødt tiltaksnivå. Det betyr at hele skoleklasser kan være samlet og at alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med ordinære skoledager. Se nærmere informasjon på Udirs nettside: Skole – informasjon om koronasituasjonen

(14.08)  Spesifiserte regler om skoleskyss, bl.a ang. munnbind på kollektivtrafikk i noen kommuner. Se Udirs informasjon om  Skoleskyss på Udirs nettside Skole – informasjon om koronasituasjonen

(13.08)  Reglene om føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis og fraværsgrensen gjelder i utgangspunktet som normalt fra skolestart for skoleåret 2020-2021. For elever som har milde eller ingen symptomer på sykdom, men som likevel må holde seg hjemme, kan skolene vurdere en ordning hvor elevene utfører organisert studiearbeid hjemmefra etter avtale med faglærer eller rektor. 
(NB! Dette er endret senere.)

(13.08)  Skolen må gi særskilt tilbud ti elever med særlige behov. Se Udirs informasjon om  Tilbud for barn og unge som trenger det mest på Udirs nettside Skole – informasjon om koronasituasjonen

(13.08)  Ved stengte eller delvis stengte skoler må skoleeier sørge for et tilbud til barn som har foresatte i kritiske smafunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver. Se Udirs informasjon om  Tilbud når foresatte har kritisk samfunnsfunksjon eller virksomhetskritiske oppgaver på Udirs nettside Skole – informasjon om koronasituasjonen

(13.08) Spesifiserte regler for SFO-drift med ulike smittenivåer. Se Udirs informasjon om  Skolefritidsordning (SFO) på Udirs nettside Skole – informasjon om koronasituasjonen

(13.08) Midlertidig forskrift om inntak friskoler høsten 2020 er plassert i covid-19 skoleforskriften § 12  og nærmere  Orientering om midlertidig forskrift finnes hos Udir

.

 

Powered by Cornerstone