Hyggelig besøk av statssekretær Synnøve Mjeldheim Skaar (AP)

Mandag 18. mars hadde grunn- og videregående skoler i KFF sitt årlige seksjonsmøte på Gardermoen. Statssekretæren hadde flere positive signaler til friskolene. Odin Hetland Nøsen holdt et inspirerende foredrag om KI i skolen.
2024-02-19

Besøk av statssekretær

Høydepunktet på seksjonsmøtet var besøk av statssekretær Synnøve Mjeldheim Skaar i Kunnskapsdepartementet. Hun innledet med å si at hun kanskje var kommet til løvens hule, men hun skjønte nok fort at «løvene» var ufarlige. Hun ble avbrutt av kraftig applaus to ganger.

Hennes budskap til lederne ved kristne grunnskoler og videregående skoler var for det første at Regjeringen mener alvor når den sier at det skal være rom for private skoler som er alternativer til offentlige skoler. Hun nevnte her skoler med alternativ pedagogikk, livssynsskoler og internasjonale skoler.

Hun sa også at kuttet til kombinerte skoler ikke var ment som et signal om ny politikk. Fredag 22. mars legger Regjeringen fram en proposisjon der vi vil få se om setningen om at kombinerte grunnskoler bare skal ha høy sats én gang for samlet elevtall, er tatt med slik det var foreslått i høringsutkastet. Samme dag legges det fram en rapport fra arbeidsgruppen som har samlet og vurdert nytt kunnskapsgrunnlag om kostnader til skoledrift i norske kommuner.

Statssekretæren understreket at i arbeidet med å finne en ny og bedre tilskuddsmodell, vil ingen alternativer bli utelukket. På spørsmål fra salen om tilskuddet til de rene musikkskolene på videregående nivå, viste hun forståelse for disse skolenes behov. Tilskudd til Kongshaug vgs og andre spesialiserte skoler er til vurdering, sa hun, men hun kunne ikke forskuttere resultatet av vurderingene.

Det vakte allmenn begeistring i salen da Synnøve Skaar fortalte fra egen skolegang på Rennesøy i Rogaland. Den kommunale skolen hun gikk på, var kristen skole god nok den gangen, mente hun, med flanellograf og regnestykker om hvor mange fisker og brød Jesus hadde

Seksjonsmøte

Det ble også tid til vanlig seksjonsmøtesaker. Her nevner vi de største sakene.

Audun Raen informerte grundig om arbeidet som er gjort i forbindelse med arbeidsguppas rapport om tilskudd til grunnskoler.

Det ble informert om  aktuelle høringer som nylig er sendt inn eller er under arbeid. Den 1. august trer ny opplæringslov i kraft, og nye regler i privatskoleloven med forskrifter. Endringene betyr nye ord og begreper og noen mindre endringer for spesialundervisningen, rett til fjernundervisning under visse forutsetninger, plikt til å lage retningslinjer om permisjon fra skolen, skoleregler erstatter ordensregler, lovfesting av elevens beste, plikt til å følge opp fravær, justering i regelen om tidlig skolestart mv.

For videregående er høringen som angår forskrift til fraværsregler aktuell. Udir foreslår primært å utvide grensen fra 10 til 15 % og at dokumentasjon av fravær normalt ikke skal tas hensyn til. Høringsfrist 8. april.

De videregående skolene drøftet om det er behov for å utvide kristendomsfaget med et tredje programfag i Vg3. Det skal nå nedsettes en gruppe som vil utrede spørsmålet. Sekretariatet informerte om at det er blitt sendt et brev til politisk ledelse i KD om elevers rett til å forbedre karakteren i faget kristendomskunnskap. 

Grunnskolene drøftet videre framdrift i arbeidet med elevundersøkelse for 9. trinn som er planlagt avholdt annet hvert år. Arbeidsgruppa arbeider videre med en ny undersøkelse som vil bli avholdt mellom jul og vinterferie i 2025.

Inspirerende foredrag om KI i skolen

Dagen ble avsluttet med et flott foredrag av Odin Hetland Nøsen om kunstig intelligens. Du kan se presentasjonen her.  Nøsen arbeider som rådgiver for skole hos kommunalsjef for oppvekst i Randaberg kommune og har rullet ut løsningen "KI i Randabergskolen" fordi han mener det er viktig at elever og lærere får tilgang til denne teknologien. Han sier: "Det er bedre at vi i skolen tar kontroll over hvordan vi bruker denne teknologien, enn at det er uforstående som ikke arbeider i skolen som skal fortelle oss hva vi trenger og hvordan vi trenger det".  I foredraget snakket Nøsen om KI/språkmodeller, GDPR, underveis- og sluttvurdering  og chatboter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Cornerstone