Tilskudd 2024 videregående skoler

Det er merkbar vekst i fylkeskommunale kostnader per elev i videregående skole fra 2021 til 2022. KFF antar at dette vil bidra til økte tilskudd per elev på 8 til 12% i 2024.
2023-06-22

Tilskudd videregående skoler 2024

KFF har anslått at det vil komme en oppjustering av tilskuddssatsene for 2023 på ca 2%. Den endelige omregningen vil etter hvert komme fra Udir og utbetalingene vil justeres i henhold til det. Nedenfor har vi forholdt oss til dagens satsgrunnlag når vi sammenligner 2023 og 2024. (Det var bare tillegget på kapitaltilskuddet som ble kuttet i budsjettforhandlingene mellom SV og regjeringen).

Når det gjelder elevtilskudd i 2024, har KFF sett på tallgrunnlaget fra Kostra. SSB regner disse tallene for endelige fra 15. juni. Det kan likevel komme noen korrigeringer etter dette. Vi mangler noe av grunnlagstallene fordi SSB kjører ut en egen rapport til Udir, men vi har tatt utgangspunkt i tall som ligger svært nær uttrekket som Udir benytter, og vi har hentet parallelle tall for regnskapsårene 2021 og 2022. Endringene mellom disse to årene bør derfor være svært tett opp til fasit.

Tallgrunnlaget viser en kostnadsøkning på 8,0 % for studiespesialisering. For studieprogram som har pågått kontinuerlig i mer enn 3 år i regnskapsåret ligger endringene mellom 5 og 10%. Dette er vist i tabellen nedenfor.

I tillegg vil korrigeringene for pris- og lønnsvekst fra 22 til 24 etter all sannsynlighet være større enn prisveksten som ble lagt inn i kalkylen for årets tilskudd. Vi har anslått at priskorrigeringen minst vil være 2,9% større i beregningen av satser for 2024 enn for 2023. Det gir en tilsvarende ytterligere økning i satsene. (Det er ikke korrekt å summere prosenter som vi har gjort her, men feilen blir minimal.)

Vi har holdt trekket for egne covid-midler utenfor. Dette trekket er for inneværende år på 2.621,- kr per elev. Vi kan ikke se at dette kan bli større i 2024. Videre har vi korrigert for avskrivninger. Beregnet per elev har disse økt fra 13.060 til 13.455 kr per elev fra 2021 til 2022. Mens friskolene tapte 40 kr per elev i kapital- og husleietlskudd i budsjettforhandlingene, bruker fylkeskommunene 400 kr mer i avskrivninger per elev.

Vi har også korrigert for andre salgs- og leieinntekter. Disse er lave og stabile for de fleste studieprogrammene. Vi har fulgt spesielt med naturbruk hvor dette fradraget svinger mye. Det har økt fra ca 18.000 til 24.000 kr, men det kompenseres gjennom en betydelig fylkeskommunal utgiftsøkning.

Det bør også nevnes at økte elevkostnader i offentlig skole til en viss grad skyldes at elevkullene i vgs har krympet fra 172 til 170 tusen elever.  

Vi sitter igjen med to usikkerhetsmomenter:

  1. Vi har ikke korrigert for eventuelle endringer i SPK-kostnader fra regnskapsår til tilskuddsår. For inneværende år er det en reduksjon på 0,07%.  Her er det en viss usikkerhet knyttet til utviklingen i SPK-kostnader i offentlig skole, men den største usikkerheten er knyttet til hvilke kostander som kan oppstå grunnet hendelsesbasert premieberegning på den enkelte friskole.  

 

  1. Det er ingen signaler om endringer i tilskuddsberegningen for videregående skoler. Likevel kan det tenkes at myndighetene har noen «kaniner i hatten» med negative fortegn. For nye studieprogram, er det store endringer i tallgrunnlaget og her er det sannsynlig at det gjøres noen korreksjoner.

Tallkolonnen lengst høyre nedenfor viser antatt endring i tilskuddsgrunnlag fra 2023 til 2024 basert på endringene for regnskapsårene 2021 og 2022. Økte satser i inneværende år er holdt utenfor. Eventuelle endringer i SPK og andre korrigeringer er ikke medregnet. KFF mener at økningene ikke er urimelige sett i forhold til økte driftskostander og økte lønninger.

 

  Endring Endring
  21-22 21-22 (23-24)
  uten  med endring i
  justering prisjustering
521 Studiespesialisering 8,0 10,9
522 Bygg- og anleggsteknikk 5,1 8,0
523 Elektro og datateknologi 6,1 9,0
524 Design og håndverk 0,0 2,9
525 Restaurant- og matfag 5,9 8,8
526 Helse- og oppvekstfag 7,7 10,6
527 Idrettsfag 9,2 12,1
528 Teknologi- og industrifag 5,6 8,5
529 Musikk, dans og drama 8,0 10,9
530 Medier og kommunikasjon 9,8 12,7
531 Naturbruk 8,2 11,1
532 Service og samferdsel 0,0 2,9
533 Kunst, design og ark. (f.o.m. h. 16) 6,2 9,1

 

 

 

Powered by Cornerstone