RAPPORT OM TILSYN

Udir har på sine nettsider publisert en rapport som heter «Tilsyn med frittstående skoler i 2020». Disse årlige rapportene resulterer ofte i presseoppslag som tolker Udir sin informasjon i retning av at det er mange lovbrudd i friskolene.
2021-04-26

Rapporten finnes her. KFF er ikke motstandere av tilsyn og vi er opptatt av at friskolene skal følge regelverket. Det kommer nyttige korreksjoner gjennom tilsyn til den skolen det gjelder, men det gir også KFF verdifull kunnskap til vårt veiledningsarbeid.

Vi er heller ikke negative til at Udir kommer med en rapport om tilsynet, men vi vil understreke at det er en betydelig asymmetri når det er Udir som fører tilsyn med friskoler mens det er statsforvalteren som fører tilsyn med kommunene, herunder de offentlige skolene. Dette kommer ikke fram i de oppslagene som produseres i media. Udir har i tidligere rapporter uttalt at feilfrekvensen er om lag den samme i offentlige og frittstående skoler.

Rapporten viser at andelen skoler som får tilsyn har gått ned fra 25% i 2014 til 8% i 2020. Udir oppgir to begrunnelser for denne nedgangen. 2020 ble et spesielt år på grunn av korona og varsel om stedlige tilsyn ble avlyst. I tillegg legger Udir stor vekt på at sine risikovurderinger hvor tilsyn mer konsekvent enn tidligere rettes inn mot skoler hvor de mener det kan være regelbrudd.

TILSYN MED STYRETS ANSVAR

Av 33 foreløpige rapporter fra tilsyn i 2020, handler 12 om gjennomføring av elevundersøkelsen og 12 om styrets ansvar. Udir oppgir at det ble funnet 117 brudd på regelverket i de 12 tilsynene med styrene. Det høres mye ut, men når man ser nærmere på Udir sin detaljeringsgrad, er det lettere å forstå at antallet blir så høyt.

STYREKURS

Friskoleloven inneholder en rekke bestemmelser som setter helt spesielle krav til styret. Det gjelder ikke minst hvem som skal delta på styremøtene i tillegg til styret som er oppnevnt etter vedtektene for skolen. KFF tar Udir sine krav til styrets arbeid til etterretning selv om vi stiller spørsmålstegn ved hjemmelen for noen av disse kravene. Det gjelder særlig kravet om å særbehandle kommunen/fylkeskommunen ved å sende styrepapirer også i de tilfellene det ikke er oppnevnt en representant etter friskolelove § 5-1. For å sikre at styret følger reglene, har vi utarbeidet et nytt veiledningshefte for styrer for våre medlemsskoler, og vi inviterer styrer til kurs som tar for seg oppgaver og ansvar som følger av friskoleloven. Vi har nylig gjennomført nettbasert kurs for to skolegrupper og oppfordrer andre skolestyrer til å ta kontakt med oss om kurs. Vårt mål er at det skal drives god skole og at dette må gjøres innenfor de reglene som gjelder.

 

Powered by Cornerstone