KFF skuffet over revidert nasjonalbudsjett

Ingen hjelp til friskolene som sliter med reduserte tilskuddssatser. I tillegg til lave satser, gjør reduksjon i kapitaltilskudd vedtatt av Stortinget, høyere strømpriser og generell kostnadsvekst at skoletilbudet blir dårligere.
2022-06-03

Regjeringen la i dag frem Revidert Nasjonalbudsjett (RNB) hvor det var knyttet stor spenning til kompensasjon for lave tilskuddssatser for inneværende år for friskolene. To uavhengige rapporter, hvor den ene blant annet ble gitt på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, konkluderte med at det var flere faktorer som førte til at tilskuddet til friskolene ble lavere enn det burde være, og at det derfor burde kompenseres betydelig for dette. Regjeringen velger å se bort fra begge disse rapportene, noe som kan få svært dramatiske konsekvenser for flere av våre skoler.  

Jorunn Hallaråker Heggelund, generalsekretær i KFF, sier at friskolesektoren er svært skuffet over at regjeringen velger å se helt bort fra faglige argumenter som tilsier at friskolene burde kompenseres for de lave tilskuddsatsene gitt i ordinært Statsbudsjett for 2022. - Dette er svært skuffende, først og fremst fordi det går utover elevene i skolene våre.

RNB

Kunnskapsdepartementet (KD) har lagt rapportene fra BDO og Agenda Kaupang til side og har i stedet laget sin egen argumentasjon. Rapportene pekte på at friskolene får for lite tilskudd i 2022, mens KD hevder at det ikke er grunnlag for korrigering og at alt er rett. KD omtaler tre forhold i RNB. Det er midler til å forebygge Covid-19, pensjonskostnader og redusert arbeidsgiveravgift.

Midler til forebygging av covid 19

KD mener det er riktig at midler gitt til kommunene i 2020, trekkes fra kostnadsgrunnlaget siden friskoler også fikk midler til dette i 2020. Det politiske signalet i 2020 var at skolene skulle strekke seg slik at man fikk gjennomført undervisning best mulig på tross av pandemien. Ingen forutså at offentlige skoler regnskapsførte lavere kostnader i 2020 på tross av at de fikk ekstra midler. Friskolene gjorde det de maktet innenfor rammene de hadde i 2020. Det politiske trykket til å holde undervisningen i gang selv med stengte skoler, var betydelig. Nå straffes friskolene ved at covid-tilskudd trekkes fra i kommunale regnskaper hvor disse kostnadene ikke synes.

Pensjonskostnader

KD mener at reduserte pensjonskostnader i offentlige skoler, og dermed redusert tilskuddsgrunnlag for friskolene, er en del av spillets regler. BDO konstaterer at reduserte pensjonskostnader er en hovedårsak til lavere kostander i offentlig skole i 2020. Vi mener at dette i noen grad kan ha sammenheng med omlegginger i Statens Pensjonskasse (SPK) der man har gått til såkalt hendelsesbasert premieberegning i offentlig sektor. Tilsvarende omlegging for friskoler skjer fra og med 2023. Vi hadde ønsket en nærmere vurdering av dette og mener at slike omlegginger som ikke kommer samtidig for privat og offentlig sektor, burde være grunnlag for korrigering.

Redusert arbeidsgiveravgift.

Denne avgiften ble i en periode i 2020 redusert med 4%. Dette skulle gi en lette for alt arbeidsliv under pandemien gjennom reduserte kostnader. Det ville vært helt naturlig med en korrigering av dette på samme måte som KD korrigerer for covid-midler. Nå må friskolene som de eneste private virksomhetene i landet, tilbakebetale redusert arbeidsgiveravgift. Dette er klart urimelig og ikke særlig overbevisende fra KDs side.  

Rette regnefeil

Det er noen mindre endringer i gjeldende satser for 2022 begrunnet i feil uttrekk av «andre salgs- og leieinntekter» fra KOSTRA. Dette er poster som inngår i beregningsgrunnlaget. For grunnskolene betyr dette en ytterligere reduksjon i tilskudd i gjennomsnitt på ca 150 kr pr. elev for grunnskolene og en mindre økning i tilskuddet for de videregående skolene. Se oppdatering på Udirs nettsider.

 

2023

Foreløpige tall fra KOSTRA for regnskapsåret 2021 tyder å at det vil bli et godt løft i tilskudd til friskoler for skoleåret 2023. KFF har en egen artikkel om dette her.

Denne artikkelen vil bli oppdatert når vi har sikrere grunnlag enn i dag.

KD har varslet oss om at ny tilskuddsberegning for grunnskoler ikke vil komme på plass i 2023 slik KD hadde planlagt. Innføringen av ny beregningsmodell er utsatt til 2024. Det betyr at tilskuddene for 2023 vil bli beregnet etter samme provisoriske metode som i år. Det betyr at det ikke vil oppstå vesentlige forskyvninger i tilskudd til den enkelte skole, og knekkpunktet (skillet mellom små og store skoler) i beregningen av tilskudd til grunnskoler vil videreføres på 42 elever.

Friskoleorganisasjonene er fornøyde med at KD tar seg tid til en skikkelig gjennomgang av ny modell for tilskuddsberegning, og KFF har meldt seg som samarbeidspart for departementet i det videre arbeidet med omlegging av tilskuddsbergningen for frittstående grunnskoler. 

 

Powered by Cornerstone