Midler til smitteverntiltak for 2020

Staten har utbetalt støtte til smittevern til friskolene for 2020. Utbetalingen er basert på en bevilgning på 50 mill. kr som ble lagt inn i budsjettet på slutten av fjoråret. Grunnskoler og videregående friskoler har nå fått 1.148,52 kr per elev utbetalt.
2021-01-08

KFF sendte i november spørsmål til KD om midlene også kunne brukes til tiltak i SFO. Dette har skolene fått svar på i tildelingsbrevet hvor det bekreftes at midlene også kan anvendes til smitteverntiltak i SFO.

Det blir ikke mer penger av at vi har blitt hørt i denne saken, men det gir litt større handlingsrom for den enkelte skole.

KFF sin henvendelse til KD 23.11.:

Vi vil gjerne ha en bekreftelse på at midlene kan brukes til smitteverntiltak i SFO også. Det er behov for en god del tiltak i SFO hvor elevene ikke sitter på pulter med 1 meter avstand slik de gjør mye av tiden i klasserommet.

Skolene er bevisste på at skolepenger, statstilskudd og inntekter på skolevirksomheten skal komme elevene til gode og ikke benyttes til å dekke kostnader til SFO, men fornuften tilsier at midler til smittevern må kunne benyttes forholdsmessig også til tiltak i SFO-virksomheten. Vi oppfatter at kommunene gjør det samme med midler som de mottar.

Svar i tildelingsbrev fra Udir datert 16.12.:

Hovedregelen er at statstilskudd til skoledrift ikke kan benyttes til SFO. For denne tilskuddsordningen åpnes det unntaksvis for at frittstående grunnskoler med egen SFO kan benytte deler av tilskuddet til å dekke utgifter ved SFO som følge av covid-19. Midlene kan kun benyttes innenfor SFO som skolen selv driver innenfor virksomheten som er gitt godkjenning etter friskoleloven og som er en tilleggsvirksomhet etter økonomiforskrift til friskoleloven § 7-1 a).

 

Powered by Cornerstone