UTVIKLING I KOSTNADER FOR VIDEREGÅENDE SKOLE

Kostnadene i offentlig videregående skole i 2020 går ned sammenlignet med 2019. Vi tror det finnes forklaringer på dette som det bør tas hensyn til, men må vente til budsjettet er lagt fram og vi ser beregningene fra Udir.
2021-09-28

KFF har sett på kostnadsutviklingen for offentlige videregående skoler. Disse tallene legges til grunn for tilskuddsberegningen for 2022. «Fasitsvaret» kommer i forbindelse med budsjettet for 2022. Satsene er ikke spesifisert i budsjettproposisjonen, fordi de ikke er til politisk behandling. Satsene legges fram av Udir som følger den samme «kokeboka» som er benyttet i lengre tid for beregning av tilskuddssatser.
Vi har i en annen artikkel på nettsiden vår skrevet om at frittstående grunnskoler bør være forberedt på stramme vilkår for 2022. KOSTRA-førte kostnader for grunnskolene i kommunal sektor går ned fra 2019 til 2020. 
For videregående skoler ser vi noe av den samme tendensen. Tilskuddet til de ulike studieprogrammene er satt sammen av tre felles komponenter pluss en hovedkomponent for hvert program. Felleskomponentene består av tre funksjoner fra KOSTRA: Bygninger, fellesutgifter og ledelse. Fellesutgifter og ledelse går svakt ned fra 2019 mens bygningskostnadene øker. Avskrivninger skal imidlertid trekkes fra og kan medføre en viss utflating.

Utviklingen i kostnadskomponenten som er knyttet til det enkelte studieprogram viser også jevnt over nedgang. Vi er ikke ukjent med at disse satsene kan svinge litt opp og ned fra år til år. Det vi ser av utviklingen fra 2019 til 2020 er at svært mange av programmene har reduserte kostnader per elev i 2020 og er tilbake på 2018-nivå. Unntaket er musikk, dans og drama og design og håndtverk. Når vi vet at kostnadsutviklingen på lønn og andre poster er betydelig i løpet av to år, ser ikke dette veldig bra ut, men det kan være noen forklaringer som bør hensyntas når tilskudd beregnes.

UTVIKLING I KOSTNADER FOR VIDEREGÅENDE SKOLE

MULIGE ÅRSAKER TIL KOSTNADSNEDGANG I OFFENTLIG SKOLE
Det er betydelige endringer i beregning av premie til SPK som slår inn for fullt i de fylkeskommunale regnskapene med reduserte kostnader i 2020. Vi har per i dag ikke oversikt over hvor mye dette dreier seg om. Det er en korrigering for disse kostnadene i Udir sin «kokebok» for tilskuddsberegning. Vi er spente på om dette reelt fanges opp der.
Det var en betydelig periode i 2020 med lavere arbeidsgiveravgift. Dette skulle lette situasjonen under belastningene med korona. Vi forventer også at denne feilkilden blir korrigert. Det kan ikke være meningen at friskolene skal straffes i 2022 for kostnadsletter i offentlig skole i 2020. 
KFF har hatt kontakt med KD om dette og de er enige i at disse to forholdene spiller inn, men vi får naturlig nok ikke svar på om det er korrigert for dette før budsjettet legges fram. Vi må derfor vente i spenning på nye tilskuddssatser og vurdere hvordan vi skal forholde oss til dette blant annet i forbindelse med høringen i UF-komiteen seinere i høst.


 

Powered by Cornerstone