Tilskudd til friskoler 2021

KFF får noen spørsmål om hvilke tilskudd skolene får etter vedtatt statsbudsjett for 2021. Her er noen opplysninger som kan være til nytte.
2020-12-10

SFO

Ordningen med at foreldre kan søke om støtte til å betale deler av SFO-kostnadene vil gjelde først ved skolestart 2021. Kunnskapsdepartementet (KD) har i mail til oss avklart at skolene kan bruke deler av midlene til smitteverntiltak også til SFO. Skolene bør kunne gjøre rede for hvordan disse midlene fordeles på skolen.

SMITTEVERN

Det er lagt opp til en ramme på 50 mill. kr til å dekke smitteverntiltak for inneværende år. Disse midlene vil bli delt ut til skolene etter elevtall i løpet av desember slik at det blir en økt inntekt på dette året. Så er det bevilget 40 mill. kr også til smitteverntiltak for første halvår 2021. Disse skal tildeles på samme måte. Utbetalingene vil til sammen for disse to pottene utgjøre ca 2.000 kr ler elev, men fordelt på 2020 og 2021. Skolene bør som nevnt forberede seg på å kunne gjøre rede for bruken av midlene. Det vil framgå av tildelingsbrevet. KFF vil følge opp aktuelle behov for midler til smitteforebygging 2. halvår 2021.

KAPITALTILSKUDD

Posten øker noe, men offentlige kostander øker raskere. Tilskuddsposten er nå på ca 83 mill. kr og det vil utgjøre i overkant av 2.000 kr per elev i 2021.     

ØVRIGE SATSER

Disse satsene er å finne på Udir sine nettsider. Der ligger også beregningsmodellene presentert. Vær oppmerksom på at det er grunnlagene som er oppgitt og ikke tilskuddssatsene som utgjør 85% av grunnlaget.

OPPSUMMERT

KFF hadde håpet at friskolene hadde fått noen uttellinger i forbindelser med budsjettforhandlingene. I budsjettforhandlingene ble det oppnådd mer penger til toppidrettsskolene. Det berører ikke våre medlemsskoler, som dermed går trangere tider i møte. Det skyldes at grunnskolene ikke får kompensert for den reelle kostnadsveksten i de offentlige grunnskolene fordi KD har vraket tilskuddsmodellen. De videregående skolene erfarer at veksten i tilskuddsgrunnlag er lavere enn prognosen for lønns- og prisvekst. Det skyldes dels at offentlige arbeidsgivere har fått en rimeligere løsning for pensjon. Dette svekker tilskuddsgrunnlaget med ca. 1 %.

 

Powered by Cornerstone