Koronatilsyn: Grenland Kristne skole følger regelverket.

Udir åpnet såkalt koronatilsyn ved noen friskoler i høst. Tilsynet handlet om skolene følger opp at elevene har det trygt og godt under koronautbruddet. Grenland Kristne Grunnskole var den eneste av våre medlemmer som fikk slikt tilsyn i denne omgangen. Rapporten har nå kommet. Udir konkluderer med at skolen arbeider i samsvar med regelverket. Vi anbefaler våre medlemmer å lese gjennom Udir sine observasjoner og vurderinger som følger nedenfor.
2020-11-26

 

Du kan lese rapporten her.

KFF har uttrykt seg kritisk til at Udir bruker tid på slike tilsyn i en tid hvor skolene har hendene fulle med ekstra arbeidsoppgaver knyttet til smitteverntiltak i tillegg til alle andre oppgaver. Vi synes Udir heller kunne brukt sine ressurser på å veilede skolene generelt om at godt elevmiljø også er viktig i ekstraordinære situasjoner. Vi har ikke tro på at Udir lytter spesielt til oss og friskoler må regne med at slike tilsyn kan dukke opp «etter en samlet risikovurdering» som Udir pleier å si. Slike risikovurderinger består av henvendelser Udir mottar om enkeltskoler, det de leser i media og annen bakgrunnskunnskap de har om hver enkelt skole.

KFF vil berømme at Grenland Kristne skole kan dokumentere et godt arbeid på et område med en tydelig oppmerksomhet på de endringene pandemien og smitteverntiltakene har påført elevmiljøet. Rektor ved skolen Øyfrid Sofienlund sier at tilsynet kom overraskende og skapte en del ekstra arbeid med å samle sammen dokumentasjonen som Udir etterspurte. "Vi har en kontinuerlig fokus på elevmiljøet også i forhold til smitteverntiltakene. Vi har merket uro blant foreldre og elever, men det mener vi at skolen har lyttet til."

Udir sine observasjoner og vurderinger

Skolens forebyggende arbeid for å gi elevene et trygt og godt skolemiljø under koronavirusutbruddet

Skolens motto er "Hjerte for alle og øye for den enkelte". Dere har ikke satt egne mål for denne perioden, men har valgt å videreføre og forsterke det vanlige arbeidet dere gjør for å gi elevene et trygt og godt skolemiljø. Deres mål er at skolen skal være en trygg arena for læring og livsglede for alle og dere har fortsatt dette arbeidet under hele koronavirusutbruddet. Dere er klar over at situasjonen kan skape nye utfordringer som usikkerhet rundt eksempelvis sykdom, død og økonomi, hjemmeforhold som blir utfordrende eller relasjonelle utfordringer. Dere har prøvd å tilpasse tiltakene i takt med endringene og informasjonen fra myndigheter, foreldre og elever. Et konkret tiltak dere satte i verk var å arbeide med nettvett og hvordan snakke med hverandre over Teams, for eksempel i en chat. Tidlig under stengingen i vår oppdaget dere noen skjulte klassechater som dere fikk avviklet.

Dere er videre opptatt av å gi elevene følelsen av fellesskap og gode opplevelser, og tenker også på dette som et middel for at de skal få mulighet til å tenke på hyggeligere ting enn bekymringer og redsel. Skolen har formidlet dette målet til elevene og foreldrene, blant annet i informasjonsskriv datert 24.04.2020. Siden dere har en relativt liten skole har dere elever som har venner på andre trinn og dere har fulgt særlig med på disse elevene. Et tiltak dere har satt inn er brede bord i skolegården, ved grensene mellom de ulike uteområdene, hvor elevene kan møtes på tvers av kohortene sine, men fremdeles holde seg på sin side av skolegården.

I skolens beredskapsplan er lærerens ansvar for elevenes trivsel og trygghet understreket. Dere har gått gjennom opplæringsloven kapittel 9 A i høst og snakker om temaet i personalsamlinger. Elevenes skolemiljø er videre et tema på trinnmøter, fellesmøter og møter i administrasjonen. Hver fredag sender rektor ut et informasjonsskriv til alle som jobber på skolen, blant annet for å sikre at alle får den samme informasjonen. I skrivet for uke 12 viser rektor til en e-post hun sendte tidligere i uken, der hun har bedt om en tilbakemelding om hvordan det går med alle, inkludert elevene de er ansvarlig for, og purrer svar fra de som ikke har svart. I skrivet for uke 36 minner rektor om at de ansatte må "følg med, snakk med og vær obs", og at det er viktig å lytte til og etter signaler fra foreldrene.

Skolen har forsterket administrasjonen, spesialpedagogisk ressurser og assistentene. Dere har fått på plass en miljøterapeut. Samlet viser dere til at dette betyr at skolen har flere ressurser til det forebyggende arbeidet og til å følge opp elevene. Den forsterkede voksentettheten er et viktig tiltak for at skolen skal kunne sikre at elevene har det trygt og godt. Miljø- og trygghetsskapende tiltak for elevene er prioritert.

Dere kartlegger utfordringer som kan oppstå som følge av koronavirusutbruddet. Dere har tilpasset skolens mål for skolemiljøarbeidet til dagens situasjon og har satt i verk tiltak for å nå målene og håndtere eventuelle utfordringer knyttet til skolemiljøet som følge av koronavirusutbruddet.

Dette er i samsvar med regelverket.

Skolen skal følge med på om elevene har det trygt og godt på skolen med de utfordringene som kan oppstå som følge av koronavirusutbruddet

Undervisningspersonalet har fulgt opp elevene som er i sårbare situasjoner eller med spesielle utfordringer tett via telefon og annen en-til-en oppfølgning. Allerede fra uke 12 hadde dere lagt opp til at det skulle være regelmessig kontakt mellom skolen, foreldre og elevene. Alle kontaktlærere har blant annet ringt hvert enkelt hjem ukentlig, blant annet for å vise at de "har hjerte for alle og øye for den enkelte". I perioden skolen var helt eller delvis stengt var dere i kontakt med alle elevene daglig. Dere gjennomførte også elevsamtaler og utviklingssamtaler med elevene over Teams. I samtalene satte dere av ekstra tid til å snakke om utfordringer som koronavirusutbruddet hadde gitt.

Forsterkingen av personalet og inndelingen i grupper innebærer også at det er mindre grupper og flere voksne i gruppene. Dere har blant annet delt de 23 elevene på SFO inn i to grupper, og hver gruppe har 2-3 ansatte med seg. Forsterkningene i personalet gjør at dere har flere personer til å følge med på elevene, og mindre elevgrupper å følge med på. Dere følger ekstra godt med klassemiljøet og på sårbare elever. Dere bruker blant annet Teams og Trinntid til å dele informasjon og diskutere saker med hverandre.

Allerede i uke 12 begynte dere planleggingen av en "hjertetelefon" og denne var åpen i perioden skolen var stengt. Telefonen var bemannet av sospedteamet og miljøterapeut, og alle elevene kunne ta kontakt hvis de trengte å snakke med noen. Flere elever benyttet seg av dette tilbudet.

Dere har rutiner, voksentetthet og en praksis som sikrer at alle som jobber på skolen følger med på om koronavirusutbruddet påvirker elevene slik at de ikke har et trygt og godt skolemiljø. Dere dokumenterer arbeidet i Teams og gjennom Trinntid.

Dette er i samsvar med regelverket.

Informasjon til elevrådet og foreldrene om skolemiljøarbeidet under koronavirusutbruddet

Elevråd og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) har hatt lite møtevirksomhet under koronavirusutbruddet. I vårsemesteret hadde elevrådet ingen møter etter at skolen ble stengt. FAU hadde sitt første møte etter nedstengingen uken før de første elevene kom tilbake til skolen. Elevenes trivsel var tema i møtet, hvor også rektor deltok. På FAU-møtet 29.09.2020 snakket dere om elevenes og foreldrenes opplevelse av koronatiden, og foreldrene fikk mulighet til å komme med tilbakemeldinger til skolen. Elevrådet har hatt et møte i høst, der skolemiljø var tema.

Rektor har lagt vekt på å sikre foreldrene god informasjon, blant annet gjennom jevnlig kontakt med hvert enkelt hjem. Dere har blant annet sendt ut tekstmeldinger til foreldrene, både på enkelttrinn og hele skolen, med små oppdateringer og informasjon om hvordan skoledagen har vært. Det har blitt sendt ut egne informasjonsskriv i forbindelse med at elevene fikk komme tilbake på skolen, der det blant annet står at det er skolens mål at elevene skal føle seg trygge og kjenne glede over å være på skolen igjen. Dere har også gjennomført foreldremøte på alle trinnene. I informasjonen fra rektor til de ansatte understreker rektor at de skal informere om arbeidet skolen gjør for at alle skal ha et trygt og godt skolemiljø.

Dere sikrer at elevrådet og foreldrene får informasjon om alt som er viktig for skolemiljøet som følge av koronavirusutbruddet.

Dette er i samsvar med regelverket.

 

Powered by Cornerstone