Ang. tilskudds-satsene for grunnskolene

For friskolene knytter det seg alltid spenning til hvor knekkpunkt kommer i tillegg til endring i satsene. Budsjettet legges fram om et par dager. Da får vi også tilskuddssatsene for friskolene for 2021. Rett før helga ble vi informert av KD om at de vil bruke samme satser og knekkpunkt for grunnskolene som i inneværende år påplusset lønns- og prisvekst. Det er mulig at dette er en akseptabel løsning, men KFF vil vurdere dette nærmere. Det er regnskapstallene for kommunal sektor for 2019 som skulle vært grunnlag for tilskuddssatsene for 2021. Vi vil sjekke om det er økninger i tallgrunnlaget som tilsier en annen justering enn det KD kommer med her.
2020-10-05

Årsaken til at beregningsmodellen legges bort, er i følge KD at tallgrunnlaget for små skoler er for usikkert. Det er gjennomsnittelig skolestørrelse per kommune som benyttes i tilskuddsberegningen. Når tallgrunnlaget for små skoler svikter, kan det forklare med kommunesammenslåinger gir færre små kommuner og at mange kommuner slår sammen skoler. I noen tilfelle drives små skoler som avdelinger av større skoler.  Videre viste KD til at det manglet tallmateriale fra tre av de minste kommunene da beregningen skulle kjøres.

KD legger opp til at samme modell med justering av satsene for 2020 også benyttes i 2022. I mellomtiden settes det i gang arbeid med å utrede en ny beregningsmodell. Det vil bli hyret inn eksternt kompetansemiljø til å utvikle denne modellen. Friskoleorganisasjonene skal involveres. KFF er egentlig ikke overrasket over årets løsning for grunnskolen. Vi har en rekke ganger påpekt at dagens beregningsmodell har flere svakheter og hadde dette med i vårt budsjettinnspill til UF-komiteen så sent som i fjor. Når modellen først skal fornyes, vil vi ha forslag om flere mulige forbedringer.

Tilskuddsberegningen for videregående skole regner vi med er gjennomført på vanlig måte. Disse modellen omfatter ikke en regresjonsanalyse som for grunnskolene i og med at disse satsene ikke har knekkpunkt. Her er svakheten knyttet til at tallgrunnlaget for enkelte studieprogram ikke gir korrekt bilde av de reelle kostnadene.

 

KFF oppdaterer om satser når budsjettet legges fram.   

Powered by Cornerstone