KFFs oppsummering av innstilling til Prop. 145 L om personopplysninger og fjernundervisning

KFF hadde regnet med at nye bestemmelser om fjernundervisning ville komme på plass slik regjeringen fremmet forslag om. I komiteen viste det seg at Frp ikke ville støtte regjeringens forslag. De begrunner dette med at endringene ikke bør tas nå, men i forbindelse med en helhetlig revisjon av opplæringsloven som vil komme til Stortinget for behandling i 2022.
2021-05-25

Frp foreslå imidlertid noen endringer som vil få flertall i og med at regjeringspartiene vil stemme for dette subsidiært.

Det er følgende:

Friskoleloven § 1-2, Verkeområde, får følgende endring i tredje ledd (endring i kursiv):

Lova gjeld ikkje fjernundervisning og kjøp av opplæringstenester utanom fjernundervisning som det er tillate å gi i offentlege skolar. Departementet kan gi forskrift om rapportering og dokumentasjon ved bruk av fjernundervisning.

dette blir gjeldene for skoler godkjent etter kapittel 6A, da det tas inn en henvisning til § 1-2 i § 6A-7 sammen med de andre henvisningene til hva som ellers gjelder i friskoleloven for kapittel 6A-skoler.

KFF sin kommentar:

Vi beklager at regjeringens forslag ikke ble vedtatt. Frp sitt forslag framstår som uklart i og med at mye av den fjernundervisningen som foregår i offentlig skole i dag er ulovfestet. KD skriver dette om dagens regulering for offentlige skoler i proposisjonen:

Opplæringslova og forskrift til opplæringslova opnar for å gi opplæring i og på samisk og opplæring i finsk og kvensk, morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring som fjernundervisning når opplæringa ikkje kan bli gitt av eigna undervisningspersonale på skulen. Opplæringslova opnar òg for å gi grunnskuleopplæring og vidaregåande opplæring for vaksne som fjernundervisning. Utover dei tilfella der fjernundervisning eksplisitt er tillate, er ikkje fjernundervisning regulert i opplæringslova. Det er lagt til grunn at det er tillate å bruke fjernundervisning i avgrensa delar av opplæringa i fag i vidaregåande opplæring (Dokument nr. 15:674 (2018–2019)).

Vi er derfor usikre på om myndighetene vil tillate samme bruk av fjernundervisning på friskoler som vi ser praktiseres ved offentlige skoler når friskoleloven henviser til «tillate å gi» og ikke «gis»

Ellers oppstår det en litt underlig situasjon når § 1-2 gjørs gjeldende for kapittel 6A-skoler, men det berges i land ved at § 6A-7 sier at bestemmelsene gjelder «så langt det passer». Disse skolene har nå to litt ulike bestemmelser om kjøp av opplæringstjenester og vi er usikre på hva sammenligning med opplæringsloven har av betydning for disse skolene.

Personopplysninger

KFF setter pris på at flertallet har tatt inn følgende merknad om friskolenes mulighet til å hente opplysninger om sine elevers foreldre. En merknad gir ingen umiddelbar løsning, men vi ser fram til hvordan KD vil løse dette:

Flertallet merker seg med dette at friskoleloven ikke gir nødvendig hjemmel til friskolene til å hente opplysninger om hvem som er foreldre til skolens elever og videre til at friskoler på linje med offentlige skoler er pålagt å holde kontakt med foreldre. Flertallet er opptatt av at friskolene skal ha de nødvendige verktøyene for å kunne ivareta det viktige samarbeidet mellom skole og hjem, og mener at det må utredes hvordan friskoler skal kunne innhente opplysninger fra Folkeregisteret på linje med offentlige skoler.

 

Powered by Cornerstone