Høring - forlengelse av midlertidig lov

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i midlertidig lov om tilpasninger i bl.a. friskoleloven pga. covid-19. KFF har avgitt høringssvar.
2022-03-08

KFFs svar på høringen er at vi ikke har noen merknader til forslaget. Vi anser det som en god beredskap å vedta lovendringene slik det foreslås. Loven medfører ingen andre konsekvenser enn at det gis anledning til å forlenge noen korona-relaterte forskriftsbestemmelser dersom dette viser seg nødvendig. Pr idag er det ikke foreslått å forlenge forskriftsbestemmelsene.

Slik den midlertidige loven er i dag, oppheves den 30.06.2022. Departementet mener det er best å være forberedt på at det kan bli bruk for loven høsten 2022 også og foreslår derfor at gjeldende lov forlenges til 31.12.2022. Innholdet i loven blir uendret, med unntak av små justeringer slik at der skoleår omtales, tas skoleåret 2022-2023 også med.

Les om høringen her: Høring Forslag til forlengelse av midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 - regjeringen.no. På dette nettstedet kan man lese høringsbrevet og høringsnotat som forklarer endringene. Det er lenke til skjema for innsendelse av høringssvar. KFF vil avgi høringssvar. Vi antar foreløpig at vi vil støtte forslaget.  

Gjeldende lov kan leses her: Midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringslova og friskolelova for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19     

Den midlertidge loven om covid-tilpasninger hjemler dagens forskrift kalt midlertidig forskrift om tilpasninger i reglene om barnehager, grunnskoler og videregående opplæring som følge av utbrudd av covid-19. Det er i denne forskriften hvor man bl.a finner bestemmelser om endret fraværsføring skoleåret 2021-2022. Unntaksbestemmelsene er beskrevet skoleår for skoleår, hvor det pr. idag ikke er gitt bestemmelser for skoleåret 2022-2023. Det er inntil videre ikke noe som tyder på at denne forskriften blir endret slik at f.eks unntakene om fraværsføring videreføres skoleåret 2022-2023.

 

 

 

 

Powered by Cornerstone