Høring nå

Høringsuttalelser

Høring Forslag til forlengelse av midlertidige lover om tilpasninger i bl.a friskoleloven

De aktuelle midlertidige lovene er vedtatt for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19. Gjeldende varighet for de midlertidige reglene om tilpasninger er 1. juli 2021. Kunnskapsdepartementet foreslår at reglene forlenges uendret til 10. november.

Høring om forlengelse av midlertidige bestemmelser for yrkesfag

Høringen handler om midlertidige utvidelser i retten til påbygging til generell studiekompetanse. De midlertidige bestemmelsene tar sikte på å redusere negative konsekvenser av covid-19 for de som er inne i yrkesfaglige løp i videregående opplæring.

Høring om NOU 2020:13. Private aktører i velferdsstaten.

Høringen omhandler Velferdstjenesteutvalgets delutredning I og II om offentlig finansierte velferdstjenester. KFF har ikke sendt høringssvar.

Høring Nasjonal rammeplan for SFO

Rammeplan for SFO skal kun gjelde for kommunal SFO, evt. også private SFO som driver etter avtale med kommunen. KFF har sendt høringsuttalelse.

Høring - utkast til veileder om taushetsplikt

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring en veileder om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett i forvaltningen. KFF har sendt høringssvar.

Endringer i friskoleloven om opplæring gitt som fjernundervisning

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i friskoleloven om opplæring som gjennomføres uten at læreren er stede sammen med eleven (fjernundervisning). Et tilsvarende forslag om endringer i opplæringsloven angående adgangen til bruk av fjernundervisning har allerede vært på høring for de offentlige skolenes vedkommende, jf. høringen av NOU 2019: 23.

Endringer i bl.a friskoleloven, behandling av personopplysninger

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven med forskrifter. Forslagene gjelder behandling av personopplysninger med grunnlag i disse lovene. Høringsfrist var 04.01.2021. KFF har sendt høringsuttalelse.

Høring om nye regler for hjemmeundervisning under korona-pandemien

Regjeringen sendte på høring forslag til nye regler om hjemmeundervisning under korona-pandemien den 1. desember. KFF sendte svar innen fristen 7. desember.

Høring om forlengelse av fraværsreglene

Kunnskapsdepartementet sendte på høring forslag om videreføring av de midlertidige forskriftsbestemmelsene om fravær slik at de vil gjelde ut skoleåret 2020–2021. Høringsfristen var 27.11.2020. KFF sendte ikke høringssvar.

Høring om tilskuddsordningene for Dekomp

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring to forslag til retningslinjer for tilskuddsordninger. Det ene omfatter tilskuddsordningene for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring, og kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Det andre forslaget omfatter tilskuddordningen for lokal kompetanseutvikling i fag- og yrkesopplæringen. 

1 - 10 av 55
1 2 3 4 5 ... 6 Neste
Powered by Cornerstone