Høring nå

Høring - ny struktur i vgs

Lied-utvalgets utredning om ny struktur i videregående opplæring er sendt på høring.

Høring - ny opplæringslov

Opplæringsloven gjelder offentlig skole. Den er likevel viktig for friskoler. Den legger premisser, og friskoler må følge opplæringsloven der friskoleloven henviser til denne loven. Et offentlig utvalg har utredet ny opplæringslov, og deres utredning er nå på høring.

Høring om miljø og helse i barnehager og skoler

Forslaget som er på høring, innebærer en endring i opplæringsloven § 9A-7 og forslag til ny forskrift om miljø og helse i barnehager, skoler og skolefritidsordninger. Høringsfrist: 30.12.2019.

Høringsuttalelser

Høring - forslag til endring i forskrifter angående oppstartskostnader

KFF har avgitt høringsuttalelse angående Udirs forslag til endringer i forskriftsbestemmelsene for friskoler og kap. 4-skoler angående oppstartskostnader.

Høring - endring friskoleloven internkontroll/realkompetansevurdering

KFF har sendt høringsuttalelse angående departementets forslag om å endre friskolelovens bestemmelser om forsvarlig system (§ 5-2) og forslag om å hjemle i loven at forskrift til friskoleloven kan gi unntak fra kravet om realkompetansevurdering før inntak av voksne.

Høring - bibelskolene tilbake til friskoleloven

Kunnskapsdepartementet har hatt på høring forslag om å flytte kapittel 4 i voksenopplæringsloven tilbake til kapittel 6A i friskoleloven. Høringsfrist var 01.01.2020. KFF leverte høringsuttalelse.

Høring- fagfornyelsen

Udir har sendt til høring forslag til læreplaner i grunnskolen, gjennomgående fag i videregående samt noen programfag. Høringsfrist 18. juni. KFF har sendt høringsuttalelse om KRLE-faget.

Høring - forslag til ny barnevernslov

Barne- og likestillingsdepartementet har sendt på høring forslag til ny barnevernslov. Frist 1. august 2019.

Høring - forskrift til friskoleloven

KD har sendt på høring forslag angående fraværsgrense i vgs som gjelder trafikkopplæringen. Høringsfrist 7. juni. KFF har sendt høringsuttalelse.

Høring om endringer i ... friskoleloven

KD sender på høring forslag om hjemmel til å kreve botid for utenlandske arbeidstakere som skal ansettes i barnehage eller skole. Høringsfrist 29. januar 2019.

Høring - Endring i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2019-2020

KD har sendt på høring den årlige forskriftsforandringen ang. utdanningsstøtte. Høringsfrist 8. februar 2019. KFF sender ikke høringsuttalelse.

Høring om endring i ... friskoleloven. Reglene om politiattest

KD har sendt på høring lovforandringer som gjelder politiattest ved ansettelser. Høringsfrist 31. januar 2019.

Høring - forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2019

KD har sendt på høring den årlige forskriften om studielån. Høringsfrist 5. desember 2018. KFF sender ikke høring.

1 - 10 av 37
1 2 3 4 Neste
Powered by Cornerstone