Høring nå

Høringer om endringer i grunnopplæringen

To utvalg som har arbeidet med endringer i grunnopplæringen, har nylig lagt fram sine arbeider. Utvalgets ideer og vurderinger utgis som en NOU (Norges offentlige utredninger). To NOU'er er nå sendt på høring.

Høring om miljø og helse i barnehager og skoler

Forslaget som er på høring, innebærer en endring i opplæringsloven § 9A-7 og forslag til ny forskrift om miljø og helse i barnehager, skoler og skolefritidsordninger. Høringsfrist: 30.12.2019.

Bibelskolene tilbake til friskoleloven

Kunnskapsdepartementet har nå er sendt ut på høring forslag om å flytte kapittel 4 i voksenopplæringsloven tilbake til kapittel 6A i friskoleloven. Høringsfrist: 01.01.2020

Høringsuttalelser

Høring - forslag til endring i forskrifter angående oppstartskostnader

KFF har avgitt høringsuttalelse angående Udirs forslag til endringer i forskriftsbestemmelsene for friskoler og kap. 4-skoler angående oppstartskostnader.

Høring - endring friskoleloven internkontroll/realkompetansevurdering

KFF har sendt høringsuttalelse angående departementets forslag om å endre friskolelovens bestemmelser om forsvarlig system (§ 5-2) og forslag om å hjemle i loven at forskrift til friskoleloven kan gi unntak fra kravet om realkompetansevurdering før inntak av voksne.

Høring- fagfornyelsen

Udir har sendt til høring forslag til læreplaner i grunnskolen, gjennomgående fag i videregående samt noen programfag. Høringsfrist 18. juni. KFF har sendt høringsuttalelse om KRLE-faget.

Høring - forslag til ny barnevernslov

Barne- og likestillingsdepartementet har sendt på høring forslag til ny barnevernslov. Frist 1. august 2019.

Høring - forskrift til friskoleloven

KD har sendt på høring forslag angående fraværsgrense i vgs som gjelder trafikkopplæringen. Høringsfrist 7. juni. KFF har sendt høringsuttalelse.

Høring om endringer i ... friskoleloven

KD sender på høring forslag om hjemmel til å kreve botid for utenlandske arbeidstakere som skal ansettes i barnehage eller skole. Høringsfrist 29. januar 2019.

Høring - Endring i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2019-2020

KD har sendt på høring den årlige forskriftsforandringen ang. utdanningsstøtte. Høringsfrist 8. februar 2019. KFF sender ikke høringsuttalelse.

Høring om endring i ... friskoleloven. Reglene om politiattest

KD har sendt på høring lovforandringer som gjelder politiattest ved ansettelser. Høringsfrist 31. januar 2019.

Høring - forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2019

KD har sendt på høring den årlige forskriften om studielån. Høringsfrist 5. desember 2018. KFF sender ikke høring.

Høring - leirskole og flytting av elever i vgs

KD har sendt på høring endringer i opplæringsloven og friskoleloven. Det gjelder plikt til å tilby leirskoleopphold, og skolebytte i videregående opplæring. Høringsfrist 2. januar 2019. KFF har sendt høringsuttalelse.

1 - 10 av 36
1 2 3 4 Neste
Powered by Cornerstone