Høring nå

Ingen høring under arbeid i KFF nå.

Høringsuttalelser

Høring - endring i forskrift ang gratis SFO

Udir har sendt ut høringsnotat om forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven om 12 timer gratis SFO for elever på 1. trinn. Denne forskriften gjelder ikke friskoler, men friskoler kan få tilskudd som gjør det mulig å tilby gratis SFO som ved offentlige skoler.

Høring - forlengelse av midlertidig lov

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i midlertidig lov om tilpasninger i bl.a. friskoleloven pga. covid-19. KFF har avgitt høringssvar.

Høring om «ny» privatskolelov

Regjeringen er i gang med å endre friskoleloven til privatskoleloven. Forslag til endringer i loven har nå vært på høring. KFF har sendt inn høringsuttalelse.

Høring om ny arkivlov

Arkivloven foreslås endret. Etter forslaget skal friskoler et stykke på vei få samme plikt til arkivering som offentlige skoler. KFF har levert høringsuttalelse.

Høring - endring i stiftelsesloven

Næringsdepartementet har sendt på høring forslag til endring av stiftelsesloven. Bakgrunnen for endringene er et ønske om å regulere bedre næringsvirksomhet i stiftelser.

Høring Forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Utvidelse av moderasjonsordning i SFO

Kunnskapsdepartementet er opptatt av at alle elever skal ha like muligheter for deltakelse i SFO. Bekjempelse av fattigdom er et satsingsfelt for Regjeringen. I statsbudsjettet for 2021 er det derfor bevilget 25 millioner kroner for å utvide moderasjonsordningen med inntektsregulert foreldrebetaling i SFO for elever fra 1. og 2. trinn til også å gjelde for elever på 3. og 4. trinn. Forskriftsendring om utvidelsen sendes nå på høring. Det er planlagt at forskriften skal gjelde fra 1. august 2021.

Høring Forslag til forlengelse av midlertidige lover om tilpasninger i bl.a friskoleloven

De aktuelle midlertidige lovene er vedtatt for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19. Gjeldende varighet for de midlertidige reglene om tilpasninger er 1. juli 2021. Kunnskapsdepartementet foreslår at reglene forlenges uendret til 10. november.

Høring om forlengelse av midlertidige bestemmelser for yrkesfag

Høringen handler om midlertidige utvidelser i retten til påbygging til generell studiekompetanse. De midlertidige bestemmelsene tar sikte på å redusere negative konsekvenser av covid-19 for de som er inne i yrkesfaglige løp i videregående opplæring.

Høring om NOU 2020:13. Private aktører i velferdsstaten.

Høringen omhandler Velferdstjenesteutvalgets delutredning I og II om offentlig finansierte velferdstjenester. KFF har ikke sendt høringssvar.

1 - 10 av 62
1 2 3 4 5 ... 7 Neste
Powered by Cornerstone