Høring nå

Høring om tilskuddsordningene for Dekomp

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring to forslag til retningslinjer for tilskuddsordninger. Det ene omfatter tilskuddsordningene for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring, og kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Det andre forslaget omfatter tilskuddordningen for lokal kompetanseutvikling i fag- og yrkesopplæringen. 

Høringsuttalelser

Høring - midlertidige dokumentasjonskrav ved fravær

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endrede dokumentasjonskrav ved fravær. Endringen skyldes korona-situasjonen.

Høring om endring av forskrift om klage på vurdering

KFF har sendt inn høringsuttalelse om forslag til endringer i friskoleforskriftens kapittel om klage på vurdering.

Høring - forskrift om vurdering av realkompetanse

KFF har avgitt høringsuttalelse om forslag til endring av forskrift til friskoleloven. Det foreslås at for noen særlige grupper av voksne søkere kan en formalkompetansevurdering erstatte realkompetansevurderingen.

Høring - bestemmelser om vurdering

KFF har avgitt høringsuttalelse om endring i bestemmelser om vurdering, eksamen og eksamensordninger. Forskrift til friskoleloven foreslås endret parallelt med forskrift til opplæringsloven. Skjult i forslaget ligger en "bombe" som fratar voksne elever i friskoler en rett de har i dag.

Høring - ny struktur i vgs

Lied-utvalgets utredning om ny struktur i videregående opplæring har vært på høring. KFF har avgitt høringsuttalelse.

Høring - ny opplæringslov

Opplæringsloven gjelder offentlig skole. Den er likevel viktig for friskoler. Den legger premisser, og friskoler må følge opplæringsloven der friskoleloven henviser til denne loven. Et offentlig utvalg har utredet ny opplæringslov. KFF har sendt inn høringsuttalelse.

Høring om miljø og helse i barnehager og skoler

KFF har avgitt høringsuttalelse om forslag til endringer i regelverket for miljø og helse i barnehager og skoler. Forslaget innebærer en endring i opplæringsloven § 9A-7 og forslag til ny forskrift om miljø og helse i barnehager, skoler og skolefritidsordninger.

Høring - forslag til endring i forskrifter angående oppstartskostnader

KFF har avgitt høringsuttalelse angående Udirs forslag til endringer i forskriftsbestemmelsene for friskoler og kap. 4-skoler angående oppstartskostnader.

Høring - endring friskoleloven internkontroll/realkompetansevurdering

KFF har sendt høringsuttalelse angående departementets forslag om å endre friskolelovens bestemmelser om forsvarlig system (§ 5-2) og forslag om å hjemle i loven at forskrift til friskoleloven kan gi unntak fra kravet om realkompetansevurdering før inntak av voksne.

Høring - bibelskolene tilbake til friskoleloven

Kunnskapsdepartementet har hatt på høring forslag om å flytte kapittel 4 i voksenopplæringsloven tilbake til kapittel 6A i friskoleloven. Høringsfrist var 01.01.2020. KFF leverte høringsuttalelse.

1 - 10 av 44
1 2 3 4 5 Neste
Powered by Cornerstone