Høring nå

Høring om rentekompensasjonsordning

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring ny forskrift om kompensasjon for renteutgifter til investering i læringsarenaer, utstyr og inventar i skolene fra Husbanken.

Høring om endring i økonomiforskriften

Udir har sendt på høring forslag til endringer i økonomiforskrift til privatskoleloven. Det handler om ny tilskuddsmodell for private grunnskoler. KFF har sendt inn høringssvar.

.

Høringsuttalelser

Høring - NOU om nytt system for kvalitetsutvikling

Kunnskapsdepartementet har sendt «NOU 2023: 27 Et nytt system for kvalitetsutvikling – for elevenes læring og trivsel» på høring. KFF har sendt høringssvar

Høring - ny forskrift til privatskoleloven og opplæringsloven

1. august 2024 trer ny opplæringslov i kraft. Privatskoleloven får mange parallelle endringer, og begge lovene får grundig reviderte forskrifter. KFF har sendt høringssvar.

Høring - endring i fraværsregler

Denne høringen gjelder reglene om fravær i videregående skole i ny forskrift til opplæringsloven og ny forskrift til privatskoleloven. Høringsfristen var 08.04.2024. KFF har sendt høringssvar basert på innspill under seksjonsmøtene for grunnskoler og videregående skoler.

Høring om endring i privatskoleloven - kombinerte skoler og f-skoler

Høring av forslag til endring av privatskoleloven er gjennomført. 978 høringssvar er sendt inn!

Høring - forslag til endring i reglene om hvem som kan ansettes i lærerstilling

Endringen gjelder ny opplæringslov, privatskoleloven og forskrift til opplæringsloven. Departementet foreslår blant annet å stille krav om relevant lærerutdanning i lovens hovedregel om ansettelse i lærerstilling

Høring - endringer i føring av kompetansebevis for elever med IOP

Udir sendte på høring et forslag om å endre vurderingsuttrykk som føres på kompetansebeviset for elever som har individuell opplæringsplan og avvik fra kompetansemål som gjør at læreren ikke har vurderingsgrunnlag i fag. Høringsfristen var 03.01.2024

Høring om forskriftsfesting av tilskuddsordningen om grunntilskudd til organisasjoner

Udir har gjennomført en høring om endring av tilskuddsordningen til organisasjoner som bidrar til utviklingen av grunnopplæringen. KFF har fått tilskudd gjennom denne ordningen, men står nå i fare for å miste dette.

Høring - veileder om helse miljø i skoler

Helsedirektoratet ønsket innspill til veilederen for å gjøre den best mulig for målgruppene. Høringsfrist var 15. oktober 2023.

Høring - endring opplæringsmodell vg3 landbruk

Utdanningsdirektoratet sendte på høring en endring av opplæringsmodell for vg3 landbruk. Høringsfristen var 13.10.2023

1 - 10 av 78
1 2 3 4 5 ... 8 Neste
Powered by Cornerstone