Høring nå

Høring - NOU om nytt system for kvalitetsutvikling

Kunnskapsdepartementet har sendt «NOU 2023: 27 Et nytt system for kvalitetsutvikling – for elevenes læring og trivsel» på høring.

Høring - ny forskrift til privatskoleloven

1. august 2024 trer ny opplæringslov i kraft. Privatskoleloven får mange parallelle endringer, og begge lovene får grundig reviderte forskrifter. Forskriftene er på høring nå.

Høring om endring i privatskoleloven - kombinerte skoler og f-skoler

Samtidig med at forslag til Statsbudsjett 2023 ble lagt fram, ble det sendt på høring forslag til en endring av privatskoleloven som samsvarer med budsjettkuttet til kombinerte barne- og ungdomsskoler. Endringene gjaldt også tilskudd til skoler godkjent etter privatskoleloven § 2-1 f).

Høring - endringer i føring av kompetansebevis for elever med IOP

Udir har sendt på høring et forslag om å endre vurderingsuttrykk som føres på kompetansebeviset for elever som har individuell opplæringsplan og avvik fra kompetansemål som gjør at læreren ikke har vurderingsgrunnlag i fag.

Høring - forslag til endring i reglene om hvem som kan ansettes i lærerstilling

Endringen gjelder ny opplæringslov, privatskoleloven og forskrift til opplæringsloven. Departementet foreslår blant annet å stille krav om relevant lærerutdanning i lovens hovedregel om ansettelse i lærerstilling

Høring - endring i forskrift om utdanningsstøtte

KFF sjekker forskriften og sender høringssvar hvis nødvendig.

.

Høringsuttalelser

Høring om forskriftsfesting av tilskuddsordningen om grunntilskudd til organisasjoner

Udir har gjennomført en høring om endring av tilskuddsordningen til organisasjoner som bidrar til utviklingen av grunnopplæringen. KFF har fått tilskudd gjennom denne ordningen, men står nå i fare for å miste dette.

Høring om inkludering av flere barn og unge

Forskningsrådet gjennomfører en enkel høring om samlet innsats med deltakelse fra alle for å få mange flere barn og unge ut av utenforskap.

Avverging av fysisk skade

Kunnskapsdepartementet har gjennomført høring om forslag til regler om avverging av skade og bruk av fysisk inngripen i ny opplæringslov og privatskoleloven

Tre høringer uten høringssvar fra KFF

Sakene kan sies å berøre friskolefeltet, men KFF sender ikke høringssvar om SFO, kompetanseutvikling og opptak til høyskoler.

Høring - NOU 2022:11 Ditt personvern - vårt felles ansvar.

Høringen gjelder personvernkommisjonens rapport. KFF har sendt inn høringssvar.

KFF sitt svar på strammere privatskolelov

Kunnskapsdepartementet (KD) har sendt på høring forslag om endringer i privatskoleloven. Den ene endringen handler om å gi mer makt til lokalpolitikere. Den andre endringen handler om tilskudd til såkalte 6A-skoler (bl.a. bibelskoler). KFF har levert sitt høringssvar.

Høringsuttalelse til Representantforslag 12 S (2022-2023)

Representanter for partiet Rødt har fremmet et dokument 8-forslag som handler om en del innstramminger for private skoler. Dette er konkretisert i 8 forslag som KFF har gitt sin uttalelse til.

Høring - endring i forskrift ang gratis SFO

Udir har sendt ut høringsnotat om forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven om 12 timer gratis SFO for elever på 1. trinn. Denne forskriften gjelder ikke friskoler, men friskoler kan få tilskudd som gjør det mulig å tilby gratis SFO som ved offentlige skoler.

Høring - forlengelse av midlertidig lov

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i midlertidig lov om tilpasninger i bl.a. friskoleloven pga. covid-19. KFF har avgitt høringssvar.

Høring om «ny» privatskolelov

Regjeringen er i gang med å endre friskoleloven til privatskoleloven. Forslag til endringer i loven har nå vært på høring. KFF har sendt inn høringsuttalelse.

1 - 10 av 69
1 2 3 4 5 ... 7 Neste
Powered by Cornerstone