Høring nå

Forslag til endringer i friskoleloven om opplæring gitt som fjernundervisning

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i friskoleloven om opplæring som gjennomføres uten at læreren er stede sammen med eleven (fjernundervisning). Et tilsvarende forslag om endringer i opplæringsloven angående adgangen til bruk av fjernundervisning har allerede vært på høring for de offentlige skolenes vedkommende, jf. høringen av NOU 2019: 23.

Høringsuttalelser

Endringer i bl.a friskoleloven, behandling av personopplysninger

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven med forskrifter. Forslagene gjelder behandling av personopplysninger med grunnlag i disse lovene. Høringsfrist var 04.01.2021. KFF har sendt høringsuttalelse.

Høring om nye regler for hjemmeundervisning under korona-pandemien

Regjeringen sendte på høring forslag til nye regler om hjemmeundervisning under korona-pandemien den 1. desember. KFF sendte svar innen fristen 7. desember.

Høring om forlengelse av fraværsreglene

Kunnskapsdepartementet sendte på høring forslag om videreføring av de midlertidige forskriftsbestemmelsene om fravær slik at de vil gjelde ut skoleåret 2020–2021. Høringsfristen var 27.11.2020. KFF sendte ikke høringssvar.

Høring om tilskuddsordningene for Dekomp

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring to forslag til retningslinjer for tilskuddsordninger. Det ene omfatter tilskuddsordningene for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring, og kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Det andre forslaget omfatter tilskuddordningen for lokal kompetanseutvikling i fag- og yrkesopplæringen. 

Høring - midlertidige dokumentasjonskrav ved fravær

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endrede dokumentasjonskrav ved fravær. Endringen skyldes korona-situasjonen.

Høring om endring av forskrift om klage på vurdering

KFF har sendt inn høringsuttalelse om forslag til endringer i friskoleforskriftens kapittel om klage på vurdering.

Høring om samordning av velferdtjenester

KFF har sendt høringsuttalelse om samordning av velferdstjenester. Det er foreslått endringer i friskoleloven og i alle andre særlover for tjenesteytere.

Høring - forskrift om vurdering av realkompetanse

KFF har avgitt høringsuttalelse om forslag til endring av forskrift til friskoleloven. Det foreslås at for noen særlige grupper av voksne søkere kan en formalkompetansevurdering erstatte realkompetansevurderingen.

Høring - bestemmelser om vurdering

KFF har avgitt høringsuttalelse om endring i bestemmelser om vurdering, eksamen og eksamensordninger. Forskrift til friskoleloven foreslås endret parallelt med forskrift til opplæringsloven. Skjult i forslaget ligger en "bombe" som fratar voksne elever i friskoler en rett de har i dag.

Høring - ny struktur i vgs

Lied-utvalgets utredning om ny struktur i videregående opplæring har vært på høring. KFF har avgitt høringsuttalelse.

1 - 10 av 49
1 2 3 4 5 Neste
Powered by Cornerstone