Skoleadm. og diverse

Åpenhetsloven

1, juli 2022 trådte åpenhetsloven i kraft. Loven gir krav som skal sikre at det er anstendige arbeidsvilkår i virksomheter.

Posted on 2024-02-02

Tilgjengelighetserklæring

Alle virksomheter i offentlig sektor må nå ha en såkalt "tilgjengelighetserklæring". Lenke til erklæringen skal ligge på virksomhetens nettsider. Hva med friskoler?

Posted on 2024-01-26

Statsbudsjettet 2024

Regjeringens forslag til Statsbudsjett ble lagt fram fredag 6. oktober kl. 09.00. Friskoleorganisasjonene var innkalt til informasjonsmøte med KD kl 09.00. Der fikk vi presentert ny modell for beregning av tilskudd til private grunnskoler. Dessverre var det dårlige nyheter for 1-10 skolene. Skriv under på oppropet: Gi din støtte til alle Norges friskoler

Posted on 2023-10-03

KD-veileder om ansettelse

I 2021 publiserte KD «Veileder for ansettelser ved friskoler godkjent etter friskoleloven § 2-1, andre ledd, bokstav a (livssyn)".

Posted on 2023-07-03

Retting utført - krd på vg2

Elever ved kristne, videregående skoler har møtt vanskeligheter når de søker høyere utdanning via søkerportalen og prøver å hente inn elektronisk vitnemål fra vitnemålsdatabasen. Feilen skal nå være rettet.

Posted on 2023-05-10

Kan fjernundervisning erstatte lærer i "små" fag?

Ny opplæringslov vil bli vedtatt før sommeren. Med den lovendringen følger endring i privatskoleloven angående fjernundervisning. Her er en gjennomgang av det nye.

Posted on 2023-04-21

Maler for rapportering om likestilling

KFF har utarbeidet maler for rapportering etter krav i likestillings- og diskrimineringsloven.

Posted on 2023-03-24

Utvidet rapporteringsplikt om likestilling

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har på spørsmål fra KFF klargjort at friskoler må rapportere etter likestillings- og diskrimineringsloven som "offentlige myndigheter". Det gir dobbel rapportering: Først som arbeidsgiver ang. likestilling/diskriminering for ansatte, deretter om virksomhetens arbeid, altså opplæringen for skolers vedkommende. Dette gjelder alle friskoler, uansett størrelse.

Posted on 2023-03-22

Utredning om tilskuddet til grunnskoler

Kunnskapsdepartementet (KD) har lenge varslet at det vil komme forslag om ny modell for beregning av tilskudd til private grunnskoler med rett til statstilskudd. Nå har KD laget et notat om saken, og friskoleorganisasjonene har uttalt seg både skriftlig og i møte.

Posted on 2023-02-21

VEILEDNING PÅ DAGSORDEN I SKOLEN

«Kompliserte pedagogisk spørsmål har sjelden sikre svar. (…) Lærere som i fellesskap reflekterer over og vurderer planlegging og gjennomføring av undervisningen, utvikler en rikere forståelse av god pedagogisk praksis.» (Overordnet del, LK20)

Posted on 2022-10-12

KD gir friskolene klagerett - finansiering av spes.undv.

KD gir friskolene rett til å klage på kommunale og fylkeskommunale tildelinger av midler til spesialundervisning etter friskoleloven § 3-6, andre ledd.

Posted on 2022-04-12

Støtte til gratis SFO-tid i friskoler

Udir melder at friskoler kan søke om tilskudd som bidrar til at skolefritidsordningen (SFO) ved en frittstående grunnskole kan tilby 12 timer gratis SFO og redusert foreldrebetaling på lik linje med offentlige skoler.

Posted on 2022-03-10

Utskriving av elever

Mange friskoler spør: Kan vi skrive ut en elev som ikke møter på skolen eller som ikke betaler skolepengene? Svaret er ja, men her er mange vilkår som må oppfylles.

Posted on 2021-12-17

Presisering av regel om finansiering av spesialundervisning

Kunnskapsdepartementet har laget en presisering av hvordan Udir skal fortolke regelen om likebehandling av friskoler og offentlige skoler når det gjelder dekning av kostnader til spesialundervisning. , jf. friskoleloven § 3-6 andre ledd.

Posted on 2021-06-21

Tilskudd til digitale læremidler

Udir inviterer frittstående grunnskoler og videregående skoler til å søke om tilskudd til digitale læremidler, infrastruktur og utstyr. Søknadsfrist 29. april 2021.

Posted on 2021-04-07

Veileder om særattestasjon

Det er 1. april og telledato for videregående skoler og 6A-skoler. Disse skolene, men gjerne også grunnskoler, bør nå gjøre revisor oppmerksom på de nye veilederne fra Udir om revisors særattestasjon.

Posted on 2021-03-31

Fraværsrapportering til Lånekassen

Statens Lånekasse for utdanning ber ikke lenger lærestedene om å rapportere elevers fravær. Dette er en permanent ordning og ikke bare en midlertidig "korona-bestemmelse".

Posted on 2021-03-26

Busstreik og fravær

Noen steder har elever problemer med å komme seg til skolen fordi det er busstreik. Skal skolen da føre fravær?

Posted on 2020-09-22

Husk klagerett og angrerett!

I disse dager sender mange skoler ut brev med svar på søknad om elevplass. Skolen bør huske på både angreretten og klageretten når skolen informerer søkeren!

Posted on 2020-04-07

Lovendring 1. aug

1. august 2019 trådte det i kraft noen endringer i friskoleloven og i opplæringsloven kap. 9A.

Posted on 2019-08-07

Handel med nærstående

Departementet har nå fastsatt retningslinjer for friskolenes handel og vurderingen av markedspris. Retningslinjene gjelder også for kap. 4-skoler.

Posted on 2019-06-14

Endret veiledning om ansatte i styret

Ansatte ved en friskole kan, i visse situasjoner, kreve representasjon med stemmerett i styret. Udir sier nå at dersom de ansatte er representert med stemmerett, har den aktuelle ansatt-gruppen ikke krav på å ha en representant i tillegg med møte- og talerett. Tidligere hadde Udir en annen tolkning her.

Posted on 2019-03-21

GDPR og lønns- og stillingsdata

Data som har betydning for pensjonsforhold skal normalt oppbevares lenger enn det personopplysningsloven i utgangspunktet gir adgang til, sier Statens Pensjonskasse i en e-post til sine kunder.

Posted on 2019-03-01

Angrerett når søker sier ja til skoleplass

Angrerettloven gjelder når frittstående grunn- og videregående skoler og 6A-skoler gir tilbud om skoleplass. Å glemme å informere om at angrefristen er 14 dager, medfører at fristen utvides til 12 måneder. En elev kan da angre etter mange måneders skolegang og kreve skolepenger tilbakebetalt.

Posted on 2019-01-30

Hva betyr den nye personvern-forordningen for friskolene?

KFF vil vurdere løpende hva ny forordning har av betydning for friskolene, og da vil det komme til uttrykk i KFF-KSS og i annen aktuell informasjon.

Posted on 2017-11-28

Transport av elever i privatbiler

U-dir har nå (2012) på ny lagt ut et brev fra 2007 om kriterier for å transportere elever i privatbiler til og fra arrangementer i skolens regi i skoletiden.

Posted on 2012-11-16

Veileder om organisasjoners plass i skolen

Ungdomspartiene, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, Elevorganisasjonen og Utdanningsdirektoratet har sammen utarbeidet en veileder for skolenes forhold til bl.a. organisasjoner med partipolitisk eller religiøs tilknytning.

Posted on 2011-11-28

Om forholdet mellom leksehjelp og SFO

Utdanningsdirektoratet har besvart spørsmål om leksehjelp, herunder om foreldrebetalingen i SFO skal reduseres på bakgrunn av gratisprinsippet. De har også svart på om leksehjelperne har myndighet til å bortvise elevene fra leksehjelpen.

Posted on 2011-10-18

Tariffavtale

KFF har laget et notat om tariffavtaler som medlemsskoler kan få ved henvendelse til administrasjonen.

Posted on 2011-06-07

Kristin Halvorsen svarer om 20-dagersregelen

I November 2009 svarte Kristin Halvorsen høyrerepresentanten Kent Gundersen inngående på et spørsmål om 20-dagersregelen. Svaret er grundig og utfyllende og kan leses som informasjon om saken

Posted on 2010-03-03
Powered by Cornerstone