Skoleadm. og diverse

Presisering av regel om finansiering av spesialundervisning

Kunnskapsdepartementet har laget en presisering av hvordan Udir skal fortolke regelen om likebehandling av friskoler og offentlige skoler når det gjelder dekning av kostnader til spesialundervisning. , jf. friskoleloven § 3-6 andre ledd.

Posted on 2021-06-21

Tilskudd til digitale læremidler

Udir inviterer frittstående grunnskoler og videregående skoler til å søke om tilskudd til digitale læremidler, infrastruktur og utstyr. Søknadsfrist 29. april 2021.

Posted on 2021-04-07

Veileder om særattestasjon

Det er 1. april og telledato for videregående skoler og 6A-skoler. Disse skolene, men gjerne også grunnskoler, bør nå gjøre revisor oppmerksom på de nye veilederne fra Udir om revisors særattestasjon.

Posted on 2021-03-31

Fraværsrapportering til Lånekassen

Statens Lånekasse for utdanning ber ikke lenger lærestedene om å rapportere elevers fravær. Dette er en permanent ordning og ikke bare en midlertidig "korona-bestemmelse".

Posted on 2021-03-26

Busstreik og fravær

Noen steder har elever problemer med å komme seg til skolen fordi det er busstreik. Skal skolen da føre fravær?

Posted on 2020-09-22

Husk klagerett og angrerett!

I disse dager sender mange skoler ut brev med svar på søknad om elevplass. Skolen bør huske på både angreretten og klageretten når skolen informerer søkeren!

Posted on 2020-04-07

Årsberetning

Friskoler har plikt til å levere årsberetning når et kalenderår er omme. Friskolenes plikter varierer med skolens størrelse, og bestemmelsene ligger i ulike lover og forskrifter. Her er en gjennomgang av regelverket.

Posted on 2020-01-27

Lovendring 1. aug

1. august 2019 trådte det i kraft noen endringer i friskoleloven og i opplæringsloven kap. 9A.

Posted on 2019-08-07

Handel med nærstående

Departementet har nå fastsatt retningslinjer for friskolenes handel og vurderingen av markedspris. Retningslinjene gjelder også for kap. 4-skoler.

Posted on 2019-06-14

Endret veiledning om ansatte i styret

Ansatte ved en friskole kan, i visse situasjoner, kreve representasjon med stemmerett i styret. Udir sier nå at dersom de ansatte er representert med stemmerett, har den aktuelle ansatt-gruppen ikke krav på å ha en representant i tillegg med møte- og talerett. Tidligere hadde Udir en annen tolkning her.

Posted on 2019-03-21

GDPR og lønns- og stillingsdata

Data som har betydning for pensjonsforhold skal normalt oppbevares lenger enn det personopplysningsloven i utgangspunktet gir adgang til, sier Statens Pensjonskasse i en e-post til sine kunder.

Posted on 2019-03-01

Angrerett når søker sier ja til skoleplass

Angrerettloven gjelder når frittstående grunn- og videregående skoler og 6A-skoler gir tilbud om skoleplass. Å glemme å informere om at angrefristen er 14 dager, medfører at fristen utvides til 12 måneder. En elev kan da angre etter mange måneders skolegang og kreve skolepenger tilbakebetalt.

Posted on 2019-01-30

Hva betyr den nye personvern-forordningen for friskolene?

KFF vil vurdere løpende hva ny forordning har av betydning for friskolene, og da vil det komme til uttrykk i KFF-KSS og i annen aktuell informasjon.

Posted on 2017-11-28

Transport av elever i privatbiler

U-dir har nå (2012) på ny lagt ut et brev fra 2007 om kriterier for å transportere elever i privatbiler til og fra arrangementer i skolens regi i skoletiden.

Posted on 2012-11-16

Veileder om organisasjoners plass i skolen

Ungdomspartiene, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, Elevorganisasjonen og Utdanningsdirektoratet har sammen utarbeidet en veileder for skolenes forhold til bl.a. organisasjoner med partipolitisk eller religiøs tilknytning.

Posted on 2011-11-28

Om forholdet mellom leksehjelp og SFO

Utdanningsdirektoratet har besvart spørsmål om leksehjelp, herunder om foreldrebetalingen i SFO skal reduseres på bakgrunn av gratisprinsippet. De har også svart på om leksehjelperne har myndighet til å bortvise elevene fra leksehjelpen.

Posted on 2011-10-18

Tariffavtale

KFF har laget et notat om tariffavtaler som medlemsskoler kan få ved henvendelse til administrasjonen.

Posted on 2011-06-07

Kristin Halvorsen svarer om 20-dagersregelen

I November 2009 svarte Kristin Halvorsen høyrerepresentanten Kent Gundersen inngående på et spørsmål om 20-dagersregelen. Svaret er grundig og utfyllende og kan leses som informasjon om saken

Posted on 2010-03-03

Evaluering av nasjonalt kvalitetsvurderingssystem (NKV)

NKV (nasjonale prøver, kartleggingsprøver, eksamensresultater, brukerundersøkelser mm) ble innført i 2003. Nå foreligger en evalueringsrapport som sier at kontrollfunksjonen er mer fremtredende enn muligheter for læring.

Posted on 2010-02-09

Bedriftshelsetjenesten - igjen

Vi får noen spørsmål om bedriftshelsetjenesten og om anbefalinger mm. Alle skoler må ha en tjeneste som er godkjent av Arbeidstilsynet. De har ikke godkjent noen ennå, men listen over dem som har søkt ligger fylkesvis på hjemmesiden deres.

Posted on 2010-02-08

Spørsmål om ansettelsesretten til avgjørelse i Stortinget

Fredag 8. jan var det høring i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget om Prp nr 16 L (2009-2010). Det gjaldt saken som i Graver-utvalget og i regjeringsbehandlingen har handlet om kvinner og homofile i trossamfunn. Fra KFF møtte styremedlem/rektor Solveig Gjerpe Asp og gen.sekr. Torgeir Flateby.

Posted on 2010-01-11

Taushetsplikt og umyndige styremedlemmer

KFF har laget et notat om utfordringer i forhold til det å ha elever som er umyndige i skolens styre

Posted on 2009-12-21

Forlenget Kopinoravtale

Mønsteravtalen mellom privatskoleforbundene og Kopinor utløper 31. desember 2009. Det gjør også avtalen mellom Kopinor og KS, som privatskoleavtalen bygger på. Kopinor og KS forhandler nå og tar sikte på en avtale i løpet av januar, nåværende avtale er forlenget til 31. januar 2010.

Posted on 2009-12-21

Forskriftsforslag for Diverse skoler framlagt

U-dir har på oppdrag fra KD lagt fram et forslag til ny forskrift for diverse skoler under voksenopplæringsloven. Den vil for KFF i hovedsak gjelde for bibelskolene. Høringsfristen er 15. mars. KFF vil utarbeide en høringsuttalelse.

Posted on 2009-12-16

Departementet skynder seg ikke når det gjelder likebehandling av elever i offentlig og privat skole

Dagrunn Eriksen har etterlyst arbeidet med lovfestet rett til utvidet tid i privatskoler for elever med behov for spesialundervisning.

Posted on 2009-12-11

Generalsekretæren om gode friskoleresultater

Torgeir Flateby skriver i DagenMagazinet om friskolenes gode kvalitetssikringsresultater.

Posted on 2009-12-08

Bedriftshelsetjeneste og frister

Skolene er pålagt å ha bedriftshelsetjeneste fra neste år, men prosessen for å godkjenne slike tjenesteytere begynner ikke før på nyåret.

Posted on 2009-11-17

Bedriftshelsetjeneste påbudt for privatskoler fra nyttår.

Undervisning er en av åtte nye bransjer som er pålagt å ha bedriftshelsetjeneste. Plikten gjelder fra 1. januar 2010. Samtidig innføres det en ordning der de som vil tilby bedriftshelsetjeneste må søke Arbeidstilsynet om godkjenning. (Oppdatert juli 2013)

Posted on 2009-10-07

Mulighet for tilskudd fra NKrS og FSF til kurs for ansatte

Norsk Kristelig Studieråd (NKrS) og Frikirkelig Studieforbund (FSF) utbetaler statsstøtte til kurs i regi av sine medlemmer.

Posted on 2009-10-01

Viktig rundskriv om skyss og brev om førstegangsvitnemål

Utdanningsdirektoratet har lagt ut et rundskriv om skyss. Det tar opp en rekke viktige problemstillinger som også gjelder elever i friskoler. Et annet brev om førstegangsvitnemål er også lagt ut og påpekt til KFF som viktig. Oppdatert 10/2.

Posted on 2009-01-31
Powered by Cornerstone