Endring i ordningen med strømstøtte.

Myndighetene ønsker ikke at friskoler skal motta strømstøtte fra ordningen for frivillige. Det framgår av ny forskrift.
2022-08-01

Noen friskoler har mottatt strømstøtte etter ordningen med kompensasjon til frivillige organisasjoner. Nå har regjeringen fastsatt egen forskrift for støtteordningen og søknader om støtte håndteres av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Forskriften kan leses her.

Forskriften § 2 gir en oversikt i punktene a til c over hvem som kan søke og umiddelbart kan det se ut som at skoler med registrering i frivillighetsregisteret eller skoleeiere som har slik registrering kan søke.

I § 3, tredje ledd, punkt a, er det imidlertid et viktig forbehold. Der står det: «Følgende skal ikke kompenseres: a. Strømforbruk knyttet til utføring av offentlige lovpålagte oppgaver på oppdrag fra stat, fylkeskommune eller kommune.»

 

Ordningen er nå forsøkt strammet inn slik at den skal rettes inn mot frivillig virksomhet hvor hovedtyngden av innsatsen er basert på ulønnet arbeid. Reglene for ordningen er beskrevet på Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmeside. De utdyper nevnte bestemmelse i forskriften ved å skrive følgende:

«Strømforbruk knyttet til utføring av offentlig lovpålagte oppgaver på oppdrag fra stat, fylkeskommune eller kommune. Eksempler på dette er ideelle organisasjoner som driver med barnehager, barnevern, skoler, omsorgsboliger og annet helsetilbud.»

Veiledningen til LOT finnes her.

Det ser dermed ut til at myndighetene har forsøkt å sette bom for støtte til frittstående grunn- og videregående skoler. Skoler godkjent etter prskol kap 6A, bibelskoler, kan vanskelig knyttes til «offentlige lovpålagte oppgaver». Det kan også hevdes at friskoler ikke utfører oppgaver på oppdrag fra staten. Friskoler har foreldre og barn/unge som oppdragsgivere, men slik argumentasjon vil nok ikke bli lyttet til. Vi antar at de samme myndighetene vil vise til at disse økte kostandene vil friskolene få dekket i form av høyere tilskudd om 2 år.

Dette kan være riktig forutsatt at kommuner har de samme strømutgiftene som private aktører, og at disse kostnadene kommer med i Kostra-grunnlaget. To år er også lenge å vente på en kompensasjon. I tillegg blir kostnader gjennomsnittsberegnet for hele landet. Skoler i områder med høye strømpriser vil på langt nær få dekket de reelle kostnadene med dagens metode for tilskuddsberegning.

KFF vil sammen med de andre friskoleorganisasjonene og Virke arbeide for en reell kompensasjon. Det mener vi er nødvendig for friskoler som i realiteten ikke kan ta igjen dette gjennom skolepenger.

 

Powered by Cornerstone