Endringer i friskoleloven og forskriften

8.juni vedtok Stortinget endringer i friskoleloven. Regjeringen har fastsatt at endringene trer i kraft 1. januar 2021. Forskrift til friskoleloven er også endret.
2020-06-12

Lovendring angående internkontroll

Storinget har vedtatt at kravet i friskoleloven § 5-2 om at friskolen skal ha et «forsvarlig system» vil fra 1. januar 2021 bli endret til et krav i ny § 5-2a om at skolen må ha et internkontrollsystem og en ny bestemmelse i § 5-2b om plikt for skolen til å arbeide med kvalitetsutvikling. 

Nye bestemmelser i friskoleloven kommer som en konsekvens av at kommuneloven er endret og at man vil ha parallelle ordninger for internkontroll for friskolene. KFF mener at parallellitet er et greit prinsipp og at den nye lovbestemmelsen om internkontroll er klargjørende. Det gjenstår selvsagt å se hvordan Udir vil forholde seg til disse bestemmelsene i forbindelse med tilsyn.

KFF er i gang med å omarbeide KFF-KSS til et rendyrket internkontrollsystem, uten at dette medfører at noe skolen har gjort i systemet hittil, går tapt. KFF trodde lenge at de nye endringene ville tre i kraft ganske raskt, men når nå ikrafttredelse er satt til 1. januar, vil KFF vente en stund utover høsten før KFF-KSS endres. Når endringene er gjort, vil systemet få navnet IK-friskole.

Se https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Beslutninger/Lovvedtak/2019-2020/vedtak-201920-132/ 


Kap. 4-skoler blir kap. 6A-skoler

Stortinget har vedtatt å flytte hele kapittel 4 i voksenopplæringsloven over til kapittel 6A i friskoleloven. Endringene vil skje fra 1. januar 2021.

Lovendringen omtales av Stortingsflertallet som en rent teknisk flytting av lovbestemmelsene. Vilkårene for å få godkjent nye bibelskoler, og få godkjent endringer ved eksisterende bibelskoler, er altså ikke endret.

KFF ønsker bibelskolene velkommen tilbake til friskoleloven. Vi har hatt synspunkter på endringen, særlig i forhold til at friskoleloven ikke har samme formål som voksenopplæringsloven. I følge Kunnskapsdepartementet (KD) passer formålet godt nok. KFF tror dette skal bli å leve med, og vi har merket oss at KD har fremmet forslaget med forutsetning om at dette er en teknisk endring og at forvaltningspraksis skal være den samme.   

Se https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Beslutninger/Lovvedtak/2019-2020/vedtak-201920-132/ 

 

Forskriftsendring om realkompetansevurdering

- Voksne søkere bør ikke bli stanset av unødige hindre på veien mot videregående opplæring. Derfor har regjeringen nå forenklet inntakskravene for voksne søkere til friskoler, skriver Regjeringen i en nyhetsmelding 22.06. Se artikkelen Forenkler friskoleopptaket for voksne.

Dessverre er det bare to grupper av voksne som får glede av forenklingen: Endringen gjelder søkere uten rett til videregående opplæring i aldersgruppen 19-24 år, og søkere over 25 år med kort botid i Norge. Se forskrift til friskoleloven § 11-2.

Friskoleorganisasjonene er samstemte i at også voksne over 25 år burde få muligheten til å bli formalkompetansevurdert (kartlagt hva som er gjennomført av opplæring tidligere) i stedet for realkompetansevurdert. Hadde det vært gjort, ville kunnskapsminister Guri Melby hatt full dekning for det hun sier i nyhetsmeldingen som det er referert til ovenfor:

– Det er bra at vi forenkler slik at flere kan komme seg igjennom videregående opplæring og kan stille sterkere i jobbmarkedet. Det er bra for samfunnet, og det er ikke minst bra for den det gjelder, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

 

Powered by Cornerstone