MVA og revidert budsjett

Regjeringen skaper usikkerhet om hvordan mva-kompensasjonsordningen vil fungere i framtida for friskoler. Det synes vi var en unødvendig hilsen til en sektor som sliter med de økonomiske rammebetingelsene.
2021-05-14

KFF hadde ventet en avklaring i revidert budsjett om hvordan staten vil forholde seg til at høyesterett har gitt en ny definisjon på hva slags skolevirksomhet som gir grunnlag for mva-kompensasjon. Høyesterett avgjorde i en dom at tilbud ved friskolen må være basert på samme læreplan som kommunen eller fylket benytter. Det skapte usikkerhet om tilbud som for eksempel Steinerskoler og Montessoriskoler tilbyr gir grunnlag for mva-kompensasjon. Det samme vil i prinsippet gjelder tilbud etter egne læreplaner ved våre medlemsskoler som for eksempel kristendomsfag.

I revidert budsjett (Meld St. 2 (2020-2021) hadde vi ventet en avklaring, men i stedet legger staten opp til en brei gjennomgang av hele kompensasjonsordningen for privat og ideell sektor innen helse og utdanning. Dermed skapes det usikkerhet om hva våre medlemmer har i vente. Det er nærliggende å tenke at det skolene i dag får i mva-kompensasjon kan korrigeres i tilskuddssatsene slik det gjøres for skoler godkjent etter friskoleloven kap. 6A (bibelskoler), men det er bare en bit av ordningen.

Mva-kompensasjon er viktig når friskoler med svært begrensede midler reiser skolebygg. For internatskoler gjelder det også internatdelen. Staten vil sannsynligvis ikke godtgjøre bortfall av mva-kompensasjon på disse områdene i og med at dette ikke er med i tilskuddsgrunnlaget. Det er slik det gjøres for bibelskolene. Hvis ikke ordningen med mva-kompensasjon blir videreført om lag som i dag, og vi skal få en innstramming av ordningen, frykter vi at friskolene vil komme tapende ut av dette særlig når det gjelder anskaffelse av bygg.

Grunnen til denne frykten er basert på at kompensasjonsordningen ifølge finansdepartementet skal være provenynøytral. Kommunesektoren får trekk i sine overføringer på nivå med kompensasjonsordningen. Det samme gjelder jo nivået på driftstilskuddet til friskolene. Når det gjelder områder som ikke er omfattet av tilskudd, har staten ikke noe å regulere og mva-kompensasjonen i. Kompensasjonen blir dermed et slags tilskudd eller egentlig fritak for avgift. Slik skal ordningen egentlig ikke fungere ifølge FIN. Dersom friskoler ikke skal få mva-kompensasjon for bygg, vil staten ha netto inntekt på friskoler som gir seg i kast med å bygge skolelokaler.

KFF har kurs om mva-kompensasjon 26. mai. Da vil vi primært snakke om ordningen slik den er i dag, men vi vil også ta opp denne saken. (Se eget oppslag om kurs på nettsiden vår og lenke til påmelding  her)

Powered by Cornerstone