Tillskudd og økonomi

Taper kommuner og fylkeskommuner når friskoler etableres?

Ved etablering av private grunnskoler eller videregående skoler er det ikke uvanlig at politikere som er kritiske til en friskoleetablering hevder at kommunen/fylkeskommunen taper penger når friskolen starter opp. Har disse politikerne rett i sine påstander?

Posted on 2021-12-01

Veileder om særattestasjon

Det er 1. april og telledato for videregående skoler og 6A-skoler. Disse skolene, men gjerne også grunnskoler, bør nå gjøre revisor oppmerksom på de nye veilederne fra Udir om revisors særattestasjon.

Posted on 2021-03-31

Rettsavgjørelse om mva-kompensasjon

Friskoler får kompensasjon for mva-kostnader. Høyesterett behandlet i fjor en sak om mva-kompensasjon for en privatskole (ikke friskole) med IB-tilbud. Det er nå klart at dommen ikke får konsekvenser for mva-kompenasjonen til friskoler.

Posted on 2020-05-06

Kapitaltilskudd 2019

Hvor mye blir det og når kommer det?

Posted on 2019-01-22

Udir presiserer nye økonomiregler

Det har vært uklart hvordan friskoler og kapittel 4-skoler skal behandle gamle investeringsfond når årsregnskap for 2018 skal settes opp. Nå har Udir kommet med avklaringer angående dette og andre "overgangsproblemer" når ny økonomiforskrift og ny kapittel 4-forskrift trådte i kraft 1. september i år.

Posted on 2018-11-06

Statsbudsjettet for 2019

Regjeringen har lagt fram forslag til Statsbudsjett for 2019. Også i år lar Regjeringen være å følge opp løftene om økt tilskudd til kapitalkostnader/husleie i friskolene. Når det gjelder tilskuddssatsene, er det mest dramatiske at naturbruk får en nedgang i satsen på 9%.

Posted on 2018-09-19

Kapitaltilskudd

KD må gjøre ny «hjemmelekse» om kapitaltilskudd

Posted on 2017-12-13

Statsbudsjettet for 2018

Hvilke konsekvenser får det for friskolene? Hva med lærernormen?

Posted on 2017-11-28

Kapitaltilskudd?

KFF har ventet i 2 år på utredning om kapitaltilskudd og er skuffet over resultatet i Prop. 1 S (2017-2018).

Posted on 2017-10-12

Tilskuddssatser i statsbudsjettet for 2018

Her er en oversikt over satsene for de forskjellige skoleslagene.

Posted on 2017-10-12

Statsbudsjettet 2015 og tilskuddssatser

Ingen økning i kapitaltilskuddet. KFF mener regjeringspartiene svikter sine vage løfter i regjeringserklæringen og sine sterke løfter fra sin tid i opposisjon! De fleste tilskudssatsene viser en minimal økning.

Posted on 2014-10-08

Statsbudsjettet 2014 og tilskuddssatser

Her kommer noen oversikter og sammenligninger med 2013. Satsene har en grei utvikling slik vi ser det så langt. Foreløpig har vi ikke funnet noe dramatisk. Våre tidligere påpekte problemer med føring av husutgifter i KOSTRA er ikke rettet opp, men det hadde vi vel heller ikke ventet nå.

Posted on 2013-10-14

Regnskapsføring av investeringsfond

KFF får av og til noen regnskapstekniske spørsmål ang investeringsfond. Vår revisor Roar Winge har laget et notat om hvordan slike fond skal føres.

Posted on 2011-10-07

Føring av "overskudd" i privatskoler og ny revisorbekreftelse

KFF har fått svar fra Utdanningsdirektoratet på spørsmål om overskuddsføring og bruk av overskudd fra andre inntekter enn statstilskudd og skolepenger. Udir har også lagt ut en egen bekreftelse som revisor skal skrive om investeringsfond. Oppdatert juli 2013.

Posted on 2011-03-28

Kunnskapsministeren demper forventninger til rentekompensasjonsordningen

I Stortingets spørretime 21. april sa statsråden at det ikke er grunnlag for å tro at omfanget av private skoler innenfor ordningen vil bli særlig stort.

Posted on 2010-04-26

Rentefrie lån

Her gjengis hovedinnholdet i brev som ble sendt skolene under privatskoleloven i slutten av november 2009

Posted on 2010-04-09

KOSTRA-tallene er kommet

De ureviderte 2009-tallene fra kommuner og fylkeskommuner ble publisert 15. mars.

Posted on 2010-03-15

Statsbudsjettet - privathøyskoletall og fagskoletall

Forandringen i tilskudd til KFFs sju høyskoler varierer, avhengig av forandring i studenttall og de ansattes forskningspublikasjoner. Fagskolene får fra neste år sine tilskudd fra fylkeskommunen.

Posted on 2009-10-13

Statsbudsjettet 2010 - privatskoletall med kommentarer

Generelt er det ikke mye nytt av forbedringer i tilskudd i statsbudsjettet; fortsatt er avskrivninger trukket ut av tilskuddsgrunnlaget, ingen økning i tilskuddsprosenten er gitt og heller ikke er noe husleietilskudd innrømmet. Se tallene her, sammenlignet med fjorårets, og kommentar.

Posted on 2009-10-13

Rentefrie lån til private skoler

Det er i dag gitt informasjon til NRK Østlandssendingen om at St Sunniva skole kan få rentefrie lån. Statsråd Solhjell sier at saken er utformet for å hjelpe St Sunniva, men at den også gjelder andre skoler. KFF er glade for dette på St Sunnivas vegne og de skolene som evt kan få glede av dette.

Posted on 2009-09-24

Sats på etter- og videreutdanning i 2009 og start forberedelse nå!

Det vil bli gitt tilskudd til etter- og videreutdanning i 2009. Det går fram av Statsbudsjettet. Midlene er imidlertid ikke fordelt. Nå har utdanningsdirektoratet lagt ut orientering om hva pengene skal brukes til. Saken oppdatert 5/3-09. Skolene kan og må nå snarest starte planleggingen ut fra dette.

Posted on 2009-02-10

Skyssutgifter kan ikke føres i skoleregnskapet

Utdanningsdirektoratet har i møte med friskoleorganisasjonene gjort det klart at den praksis som er etablert i enkelte fylker hvor friskolen forskutterer utlegg for elevskyss, er ulovlig.

Posted on 2008-12-03

Regelverk for fastsetting av skolepenger

Tilsynsmyndighet kontrollerer jevnlig at skoler som mottar tilskudd etter friskoleloven (inkludert 6A-skoler), ikke tar for høye skolepenger. Her omtales reglene.

Posted on 2008-12-03

Tilskuddsatser i 2009

Tilskuddsatser for private skoler med rett til tilskudd inngår som en del av Statsbudsjettet. Her er informasjon om hva som er vedatt for 2009.

Posted on 2008-10-28

Ny praksis i Utdanningsdirektoratet, - 20 blir 34!

Utdanningsdirektoratet har innført ny forvaltningspraksis når det gjelder "20-dagersregelen". Fravær som skyldes sykdom, men som ikke er dokumentert med legeattest, kan nå regnes med blant fraværsgrunnene i "14-dagersregelen".

Posted on 2008-06-10

Om bruken av søskenmoderasjon og friplass

For å gjøre skolen tilgjengelig for alle, har mange friskoler valgt å ha søskenmoderasjon på skolepengene. Noen praktiserer også ordninger med friplasser. Direktoratet har vurdert lovligheten av slike ordninger og hvordan maksimumsgrensen for skolepenger skal fastsettes når det gis søskenmoderasjon.

Posted on 2007-12-19

Veiledning til økonomiforskriften

Utdanningsdirektoratet har nå (desember 2007) sendt ut en veileder til økonomiforskrift for privatskoleloven.

Posted on 2007-12-13

Momsrefusjon for privatskoler under privatskoleloven

Private grunnskoler godjent med tilskudd etter privatskoleloven har samme rett til momsrefusjon som offentlige skoler. Det samme gjelder private videregående skoler med tilskudd som underviser etter læreplaner som er lik eller jevngod med Kunnskapsløftet.

Posted on 2007-07-13

Tilskudd til frittstående skoler 2004 og 2005

Vi har samlet all informasjon om tilskuddsatser til friskoler inneværende år og kommende år. Oversikten gjelder grunnskoler og skoler på videregående nivå (med og uten parallell i det offentlige).

Posted on 2004-10-28

Husleiestøtten burde vært 20.400!

Konsulentfirmaet Multiconsult har regnet på de årlige kostnadene knyttet til offentlige skolebygg. Ut fra beregningene deres burde husleiestøtten til frittstående grunnskoler være ca kr 20.400 pr elev pr år.

Posted on 2004-08-25
Powered by Cornerstone