Innstilling om statsbudsjett

Innstillingen fra UF-komiteen om statsbudsjettet for 2021 er avgitt, (Innst. 12 S (2020-2021) til Prop. 1 S (2020-2021)).
2020-12-10

Les Innst.12 S (2020-2021 her..

Her er noen punkter som berører friskoleområdet:

INNLEDNING

Den tradisjonsrike innledningen til omtalen av kapittel 228 hvor friskoleloven sees i sammenheng med å realisere grunnleggende menneskeretter, er påplass. Tidligere var det enighet om denne innledningen, men SV vil nå ikke tilslutte seg disse formuleringene.

MVA

Komiteen har en omfattende merknad om at skoler som har et annet tilbud enn skoler som følger offentlige læreplaner, må ha rett på mva-kompensasjon. Dette har kommet opp som et problem for internasjonale skoler og kanskje også Steinerskoler og Montessoriskoler etter en høyesterettsdom. Den berører KFF-skoler i mindre grad, men vi følger saken med interesse.   

SPESIALUNDERVISNING

Flertallet viser til at regjeringen har innført krav om at kommuner og fylkeskommuner skal likebehandle friskoler og offentlige skoler og merker seg at det skal utarbeides en veileder med presisering av lovens bestemmelse. Flertallet mener det er viktig at elever i friskolene får et likeverdig spesialpedagogisk tilbud ved vedtak som elever ved den offentlige skolen og at det sikres at friskolene får økonomisk støtte til den spesialundervisningen som er tilrådd av kommune/fylkeskommune. Vi er usikre på verdien av denne merknaden og oppfatter at den etterlater seg noen av de samme språklige uklarhetene som i prop 78 L (2016-2017)

VOKSENOPPLÆRING

Flertallet ber regjeringen i forbindelse med ny stortingsmelding om videregående opplæring se nærmere på finansieringen av voksenopplæringstilbudene ved friskolene. Flertallet vil peke på at disse friskolene trenger en forutsigbar ramme for drift som gjør det mulig å gi et fullverdig tilbud.

FRITTSTÅENDE GRUNNSKOLER

En samlet komite uttaler følgende:

«Komiteen viser til at departementet vil starte et arbeid med å utrede en ny tilskuddsmodell for frittstående grunnskoler, og mener dette er viktig for å sikre friskolene gode rammevilkår for fremtiden. Komiteen vil understreke at ny modell fullt ut må sikre at tilskuddsgrunnlaget for frittstående skoler oppfyller friskolelovens forutsetninger og at kostnader som trekkes ut med hjemmel i friskoleloven § 6-1 første ledd, tredje punkt, må stå i forhold til hvordan disse kostnadene finansieres for friskolene. Komiteen mener det er viktig med stabile, forutsigbare og transparent modell og at tilskuddsgrunnlaget må fange opp de reelle og relevante kostnadene i offentlig skole at tilskuddsberegningene er etterprøvbare.»

Vi antar at merknaden er klarert med KD siden posisjonene er med på dette. Dermed er det fortsatt et handlingsrom som vi gjerne skulle sett var strammet mer inn, men det ligger en viss føring i dette.

SFO

Komiteens medlemmer fra Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti viser til regjeringens initiativ for å inkludere alle barn i kommunene i en ny tilskuddsordning for barn i SFO/AKS. Disse medlemmer mener dette er et viktig grep for å anerkjenne at barn i friskolenes skolefritidsordninger også er kommunens barn. I første omgang legger ordningen til rette for å redusere kostnadene for familier med lav inntekt. Disse medlemmer mener at det er et mål å i ytterligere grad likestille kommunenes barn uavhengig om de går i SFO-drevet i en offentlig skole eller i en friskole, og sikre at muligheten til å etablere SFO-tilbud ved friskolene har forutsigbare rammevilkår.

 

 

Powered by Cornerstone