Økonomikapitlene i IK-friskole er oppdaterte

I IK-friskoles versjoner for grunnskoler og videregående skoler og for 6A-skoler er nå regelverket knyttet til økonomiforvaltning beskrevet i GRUNNLAG kapittel 1.8. Dette kapittelet omhandler et stort og omfattende regelverk.
2021-05-28

Bestemmelsene i økonomiforskrift til friskoleloven og forskrift til friskoleloven kapittel 6A er naturligvis sentrale, men annet regelverk er også tatt med, bl.a sær-regler for store skolers årsberetning og regler for skatt og merverdiavgiftskompensasjon.

Delen GJENNOMFØRING er oppdatert på tilsvarende måte. Her gis det rom for skolens rutinebeskrivelser. Malene i IK-friskole er her lite konkrete siden det vil variere fra skole til skole hvordan det aktuelle arbeidet fordeles på ulike ansatte.

Skoler som vil bruke tekstene i GRUNNLAG og GJENNOMFØRING, må velge å omgjøre IK-friskoles mal til skolens dokument. Skolen må markere OK i statusfeltet når punktet er tatt i bruk. Da forsvinner "Ikke behandlet"-ikonet i punktlisten og erstattes med den hyggelige, grønne haken.

 

Powered by Cornerstone