Statsbudsjettet 2024

Regjeringens forslag til Statsbudsjett ble lagt fram fredag 6. oktober kl. 09.00. Friskoleorganisasjonene var innkalt til informasjonsmøte med KD kl 09.00. Der fikk vi presentert ny modell for beregning av tilskudd til private grunnskoler. Dessverre var det dårlige nyheter for 1-10 skolene. Skriv under på oppropet: Gi din støtte til alle Norges friskoler
2023-10-03

Ny tilskuddsmodell for grunnskolene

Skriv under på opprop: Gi din støtte til alle Norges friskoler

Friskoleorganisasjonene møtte representanter fra embedsverket fredag 6. oktober kl. 09.00 som la fram forslag til ny tilskuddsmodell med fast knekkpunkt. Det var ingen fra politisk ledelse til stedet. 

"Trappetrinns-modellen" fra 2003 ga høy sats for de første elevene både på barnetrinnet og ungdomstrinnet.  I ny modell blir lav og høy sats videreført, med et fast knekkpunkt på 45 elever og det gis kun høy sats for 45 elever ved en privatskole, uavhengig av om skolen er en ren barne- og ungdomssskole eller kombinert skole. Eleven ved  ungdomsstrinnet telles først, det gir høyere tilskudd enn om elevene ved barnetrinnet telles først.

Overgangsordningen tar utgangspunkt i forskjellen mellom tilskuddet en skole får med dagens tilskuddsmodell/utregningspraksis og hva skolen vil få med den nye modellen/utregningspraksis. Det blir regnet en kompensasjon som blir redusert hvert år. For skoleåret 2024/2025 får skolene kompensert 4/5 av differansen mellom gammel og ny modell. Kompensasjonen blir redusert med 1/5 hvert år slik at ny tilskuddsmodell er fullt innfaset fra skoleåret 2028-29.  KFF har 57 kombinerte medlemsskoler (1-10) og disse skolene vil få opptil 6 millioner hver mindre i årlig tilskudd når overgangsperioden er over i 2028-2029. 

Regjeringen tar ikke høyde for at det er mer administrativt krevende å drive en 1 til 10 skole enn bare barneskole eller bare ungdomsskole. Tilskuddet for elever under det såkalte knekkpunktet både for elever på barnetrinn og ungdomstrinn var for å kompensere for høyere faste kostnader og smådriftulemper som i all hovedsak er knyttet til klassestørrelse og flere klassetrinn. 

En svakhet med modellen er at den baserer seg på gjennomsnittstall fra kommunene som sammenlignes med tall fra friskolene (ofte små skoler). Man sammenligner ikke en offentlig skole med for eksempel 100 elever og en friskole med 100 elever.

KFF har denne uka mottatt en rapport fra Agenda Kaupang der de har undersøkt kostnadene i kommunale grunnskoler. De viser at kostnadene i små kommunale skoler er 1 til 2,5 millioner kroner høyere enn satsene for driftstilskudd til friskoler med like mange elever.

Forrige regjering begynte arbeidet med ny modell og forutsetningen var den skulle være provenynøytral. Nåværende regjering gikk bort fra dette prinsippet, og nå ser vi resultatet - 515 millioner kroner i reduksjon i tilskuddet for hele friskolesektoren. Fra 2028-2029 vil tilskuddet for KFFs grunnskoler være svekket med 14% tilsvarende 180 millioner kroner. 

KFF mener menneskerettighetene svekkes når det blir vanskeligere å drive små 1-10 friskoler. 

Departementet skriver i Prop.1 S (2023-2024) at de høsten 2023 vil sende på høring forslag til endringer i privatskoleloven knyttet til innføringen av ny tilskuddsmodell for private grunnskoler. Departementet vil blant annet foreslå at private grunnskoler som har både barne- og ungdomstrinn (kombinerte skoler)skal være organisert i samme rettssubjekt. 

Støtte til elevutveksling

Departementet foreslår at støtten som tre private videregående skoler får til elevutveksling  videreføres. Dette er gledelig siden regjeringen i fjor varslet at de ville kutte hele støtten. 

Borteboerstipend

Borteboerstipend foreslås økt med 6600 kroner i året. Det betyr 660 kroner i måneden. 

Tilskudd til Kongshaug Musikkgymnas, Oslo by Steinerskole og Oasen VGS Vennesla

I statsbudsjettet for 2023 ble tilskuddet til disse skolene avviklet fra høsten 2023. Endringene får helårseffekt i 2024. Departementet forslår å "redusere løyvinga med 6,3 mill.kroner".

Opprinnelig artikkel

Statsbudsjettet presenteres på denne nettsiden: Statsbudsjettet 2024 - regjeringen.no

Tilskuddet til friskoler er beskrevet i forslag til budsjett for Kunnskapsdepartementets saksområde i Prop. 1 S (2023–2024) Kunnskapsdepartementet (Utgiftskapittel: 200–289 og 2410). 

Friskoler omtales i Del 2 - 4 "Nærare om budsjettforslaget", programkategori 07.10 Grunnopplæringa, kap. 228, blant annet post 70 (grunnskoler), post 71 (videregående skoler), post 72 (6A-skoler), post 75 (f-skoler) og post 82 (kapitaltilskudd). Normalt vil Udir presentere de utregnede tilskuddsatsene samtidig på denne nettsiden: Tilskuddssatser (udir.no). I år vil Udir muligens vente til etter at de har hatt møte med friskoleorganisasjonene (start kl 9).

Det knytter seg en viss spenning til om Kongshaug vgs får tilbake sitt særtilskudd som gjør det mulig å ha en videregående skole med kun musikk i utdanningsprogram musikk, dans og drama. Tidligere har dette tilskuddet vært tatt inn i kap. 228 post 71.

Den store nyheten i år kan være ny tilskuddsmodell for grunnskoler. For 3 år siden meldte Udir at den eksisterende beregningsmodellen ga sprikende resultat. Problemet med modellen er en regresjonsanalyse som brukes for å beregne et såkalt knekkpunkt. Det er det antall elever som blir grensen for høy og lav tilskuddsats. Usikkerheten i beregningen har gjort at Udir de siste årene har lagt bort beregningene og kun tatt utgangspunkt i satsene for 2020. Eller mer presist:  Udir har oppjustert tilskuddsgrunnlaget basert på kommunale regnskaper for 2018.

Det har lenge vært arbeidet med en ny modell for beregning av tilskudd til private grunnskoler. Det er derfor ventet at ny modell presenteres i forbindelse med forslag til Statsbudsjett for 2024.

I møter med friskoleorganisasjonene har KD gjort det klart at departementet ikke har som mål at samlet tilskudd til alle grunnskoler skal ligge på samme nivå som tidligere. Deptartmentet har ved flere anledninger pekt på at små private grunnskoler får mer pr. elev enn hva kommunale skoler har i gjennomsnitt å rutte med pr elev. Departementet har ikke villet erkjenne at denne sammenligningen er uholdbar siden alle små skoler, også kommunale små skoler, er dyrere å drive pr elev enn store skoler. Så vi frykter at samlet tilskudd til grunnskoler går ned og at særlig små grunnskoler rammes.

Friskoleorganisasjonene har forberedt seg på å tale de små private grunnskolenes sak i en eventuell debatt om Statsbudsjettet og tilskuddssatsene. Konsulentbyrået Agenda Kaupang har nettopp utarbeidet en rapport for friskoleorganisasjonene. De har blant annet sammenlignet kostnader i små kommunale skoler med tilskuddsgrunnlaget (100%) for små private grunnskoler. Dette fant de:

  • For 25 elever: Kommunale skoler har samlet omtrent 2,5 millioner kroner mer å rutte med
  • For 100 elever: Kommunale skoler har samlet omtrent 1 million kroner mer å rutte med

KFF vil oppdatere informasjonen om Statsbudsjettet når dette er lagt fram på fredag.

Powered by Cornerstone