KD vil fjerne forbud mot fjernundervisning

KFF og de andre friskoleorganisasjonene har mottat et høringsnotat om endring i friskoleloven hvor KD foreslår at det i langt større grad skal kunne åpnes for fjernundervisning. Høringsfristen er 15. januar.
2020-12-14

KD vil framskynde endringer i opplæringsloven om fjernundervisning i tråd med forslagene i NOU 2019:23 «Ny opplæringslov» og de vil i størst mulig grad ha parallelle bestemmelser i friskoleloven. NOU-en har vært på høring. Denne gjelder imidlertid bare opplæringsloven. Derfor sendes parallelle lovendringer i friskoleloven på en haste-høring nå slik at endringer i opplæringsloven og friskoleloven kan senders i en samlet proposisjon til Stortinget på nyåret.  

KD foreslår å fjerne forbudet mot fjernundervisning i § 1-2 og en ny paragraf, § 3-4c som tillater at undervisning kan skje med tekniske hjelpemidler uten at lærer og elev er på samme sted.

§ 1-2 tredje ledd skal lyde: « Lova gjeld ikkje fjernundervisning og kjøp av opplæringstenester.»

Ny § 3-4c skal lyde: «Gjennomføring av opplæringa med tekniske hjelpemiddel utan at læraren er til stades saman med elevane (fjernundervisning)».

I høringsnotatet vises det til kapittel 28 i NOU 2019:23 som omhandler hjemmeundervisning.

KFF uttalte seg om NOU-en og vår høringsuttalelse om dette temaet er gjengitt nedenfor. Vi la her til grunn en omdefinering av begrepet fjernundervisning mens KD nå foreslår å ta begrepet ut av lovgrunnlaget.

Pandemien har gitt oss noen nye erfaringer om hjemmeundervisning som vi ønsker å reflektere i høringsuttalelsen som vi nå skal komme med. Vi er fortsatt positive til å åpne for fjernundervisning, men fjernundervisning som fører til at skolen må bruke ekstra ressurser og ha et opplegg parallelt med undervisning på skole, kan ikke gjennomføres uten at skolene får midler til det. Fjernundervisning må være skolens valg slik også NOU-en legger til grunn. Vi er enige i kravene som settes i NOU-en om at kommunikasjonen må være effektiv, det må være gode grunner til at fjernundervisning velges, og det må være trygt og pedagogisk forsvarlig.

Det grunnleggende må være at fjernundervisningen er skolestyrt og ikke elevstyrt.

Skoler som ønsker å uttale seg, kan gjøre det direkte. Vi mottar også gjerne synspunkter fra medlemsskolene som vi kan innarbeide i KFF sin uttalelse. Høringsnotat ligger her.

KFF og de andre friskoleorganisasjonene har mottat et høringsnotat om endring i friskoleloven hvor KD foreslår at det i langt større grad skal kunne åpnes for fjernundervisning. Høringsfristen er 15. januar. KD vil framskynde endringer i opplæringsloven om fjernundervisning i tråd med forslagene i NOU 2019:23 «Ny opplæringslov» og de vil i størst mulig grad ha parallelle bestemmelser i friskoleloven. NOU-en har vært på høring. Denne gjelder imidlertid bare opplæringsloven. Derfor sendes parallelle lovendringer i friskoleloven på en haste-høring nå slik at endringer i opplæringsloven og friskoleloven kan senders i en samlet proposisjon til Stortinget på nyåret.  

KD foreslår å fjerne forbudet mot fjernundervisning i § 1-2 og en ny paragraf, § 3-4c som tillater at undervisning kan skje med tekniske hjelpemidler uten at lærer og elev er på samme sted.

§ 1-2 tredje ledd skal lyde: « Lova gjeld ikkje fjernundervisning og kjøp av opplæringstenester.»

Ny § 3-4c skal lyde: «Gjennomføring av opplæringa med tekniske hjelpemiddel utan at læraren er til stades saman med elevane (fjernundervisning)».

I høringsnotatet vises det til kapittel 28 i NOU 2019:23 som omhandler hjemmeundervisning.

KFF uttalte seg om NOU-en og vår høringsuttalelse om dette temaet er gjengitt nedenfor. Vi la her til grunn en omdefinering av begrepet fjernundervisning mens KD nå foreslår å ta begrepet ut av lovgrunnlaget.

Pandemien har gitt oss noen nye erfaringer om hjemmeundervisning som vi ønsker å reflektere i høringsuttalelsen som vi nå skal komme med. Vi er fortsatt positive til å åpne for fjernundervisning, men fjernundervisning som fører til at skolen må bruke ekstra ressurser og ha et opplegg parallelt med undervisning på skole, kan ikke gjennomføres uten at skolene får midler til det. Fjernundervisning må være skolens valg slik også NOU-en legger til grunn. Vi er enige i kravene som settes i NOU-en om at kommunikasjonen må være effektiv, det må være gode grunner til at fjernundervisning velges, og det må være trygt og pedagogisk forsvarlig.

Det grunnleggende må være at fjernundervisningen er skolestyrt og ikke elevstyret.

Skoler som ønsker å uttale seg, kan gjøre det direkte. Vi mottar også gjerne synspunkter fra medlemsskolene som vi kan innarbeide i KFF sin uttalelse. Høringsnotat ligger her.

 

 

Powered by Cornerstone