KFF sitt svar på strammere privatskolelov

Kunnskapsdepartementet (KD) har sendt på høring forslag om endringer i privatskoleloven. Den ene endringen handler om å gi mer makt til lokalpolitikere. Den andre endringen handler om tilskudd til såkalte 6A-skoler (bl.a. bibelskoler). KFF har levert sitt høringssvar.
2023-01-16

Se høringsdokumentene her.

og 

KFF sitt høringssvar her.

 

Konkret handler det første endringsforslaget om å gi kommuner og fylker større innflytelse ved behandling av søknader om å starte ny friskole eller endre omfanget av en eksisterende skole. KD vil løse dette ved å ta inn følgende setning i privatskoleloven i bestemmelsen om hvordan søknader skal behandles, § 2-1, : «Departementet skal legge vesentleg vekt på fråsegna til vertskommunen eller vertsfylket.»

KFF mener at denne lovendringen i sin ytterste konsekvens er en avvikling av en nasjonal lov som fram til nå har sikret retten til å etablere alternative skoler. Når friskolesøknader i realiteten kan avgjøres på kommuneplan, tilsier erfaringene at alle andre hensyn enn formålet i loven vil bli vektlagt hvor det tydelig går fram at foreldre og elever skal kunne velge andre skoler. Formålsbestemmelsen henviser her til menneskerettene. KD er klar over dette formålet og mener at det egentlig er tilstrekkelig at det er tillatt å starte private skoler. KD mener at tilskudd ikke er en forpliktelse.

KD legger opp til fortsatt saksbehandling av søknadene om nye skoler og driftsendringer i Utdanningsdirektoratet. Allerede med hjemmel i dagens lov, har vi sett en klar dreining i retning av å lytte til kommunene uten å se kritisk på deres argumentasjon. Nå kan vi vente oss mer av dette.

KD opplyser i høringsdokumentet om at de ikke er ferdig med å gi kommunepolitikere styringsmakt, KD vil derfor utrede forslag til lovendring som kan gi lokale politikere mulighet til å styre dimensjoneringen av eksisterende friskoler. Det kan bety at tilbud med god søkning kan bli avviklet til fordel for offentlige tilbud ingen ønsker seg. Hvis kommunene på denne måten fritt kan endre betingelsene for friskoler, kan det ramme skolene hardt og frata innbyggerne viktige rettigheter.

Det andre forslaget gjelder tilskudd til skoler godkjent etter privatskoleloven kapittel 6A, som blant annet omfatter bibelskoler. Det er godt kjent at regjeringen vil redusere tilskuddsandelen fra 75 % til 65%. Overraskelsen er at KD ikke vil endre prosentverdien i loven, men heller innføre en hjemmel som gjør det mulig å fastsette prosentandelen i forskrift. Dermed følger det også med dette forslaget en tilføyelse til forskrift for kap 6A-skoler.

Powered by Cornerstone