Privatskoleloven

15. juni skiftet friskoleloven navn til privatskoleloven.
2022-06-22

Lovens fulle navn er Lov om private skolar med rett til statstilskot, forkortet til «privatskolelova» på nynorsk. Korrekt forkortelse er «prskl».

Navneskiftet er omtalt i artikkel på KDs nettside: Avgrensar moglegheita til å opprette nye privatskolar - regjeringen.no

Stortinget vedtok lovendringene 31.05. Regjeringen har fastsatt at den nye loven trer i kraft fra 15.06. I tillegg til at lovens navn er endret, er ordet friskole erstattet med privatskole alle steder. Den eneste realitetsendringen i ny lov gjelder godkjenningsgrunnlagene i § 2-1. Her er den gamle paragrafens andre ledd bokstav h og i opphevet.

En liten, men interessant detalj: Den nye loven sier i § 3-6 andre ledd andre punktum at «Heimkommunen eller heimfylket skal dekkje utgiftene til spesialundervisning i private skolar på lik linje med offentlege skolar». Samtidig sier opplæringsloven § 2-12 at elever i private skoler godkjent etter denne paragrafen, altså private skoler uten statstilskudd, ikke har rett til spesialundervisning. Privat og privat er visst to forskjellige ting. Hva med å bruke to ulike begreper, f.eks friskole, for den ene typen skoler? :) 

 

Powered by Cornerstone