Bibelskoler = videregående når det gjelder smittevern

KFF er lyttet til i Prop nr 137 med tittelen «Endringer i midlertidige lover om tilpasninger i barnehageloven, opplæringslova, friskolelova, introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (forlengelse av lovene)»
2021-05-05

KD siterer i proposisjonen på følgende måte fra vår uttalelse: 

«Kristne Friskolers Forbund uttaler følgende:

Nå når diverse skoler godkjent etter voksenopplæringsloven kap. 4 er flyttet til kap. 6A i friskoleloven, vil det være en fordel om loven presiserte at også disse skolene skal omfattes av den midlertidige loven som nå foreslås forlenget.»

KD gir følgende tilsvar på dette i proposisjonen:

«Departementet presiserer at skoler godkjent etter kapittel 6A i friskoleloven omfattes av den midlertidige loven om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven så langt det passer. Imidlertid er det en del av bestemmelsene i loven som kun gjelder for grunnskole og videregående skole. Departementet viser i denne sammenheng til at det i § 8 kun er tilpasningene som følger av bokstav a og d som gjelder for kapittel 6A-godkjente skoler.»

KFF har her fått fram en avklaring for hvordan bibelskoler, skoler godkjent etter friskoleloven § 6A-1, skal forholde seg til bestemmelsene om smittevern. Uavhengig av denne avklaringen vil det alltid være en fordel å ha kommunikasjon med lokale helsemyndigheter om tiltak.

Powered by Cornerstone