Veileder om særattestasjon

Det er 1. april og telledato for videregående skoler og 6A-skoler. Disse skolene, men gjerne også grunnskoler, bør nå gjøre revisor oppmerksom på de nye veilederne fra Udir om revisors særattestasjon.
2021-03-31

Revisor skal som kjent stadfeste elevtallet ved en friskole. Dokumentasjon som viser at regler for føring av fravær mm er fulgt, skal kontrolleres, jf. økonomiforskriften § 8-4 og forskrift til friskoleloven kapittel 6A § 8-4.  

Selv om forskriftene fastsetter at revisors særattestasjon angående elevtallet skal følge rutiner utarbeidet av Udir, er det revisor som avgjør hvilke kontrollhandlinger som skal gjennomføres. Forholdet mellom revisors selvstendighet og uavhengighet og Udirs føringer for hvordan særattestasjonen skal gjennomføres, har nylig vært under utredning. Denne har ført til ny veiledning fra Udir.

Generell informasjon om revisors særattestasjon finnes på denne nettsiden: Tavla - for friskoler (udir.no)

Udir sendte 08.03.2021 brev til alle friskoler angående særattestasjon fra revisor. Se KFFs artikkel Udir endrer veiledning ang. særattestasjon.  

Udir har utarbeidet veiledere for revisors arbeid, én for hvert skoleslag:

Veilederne understreker revisors selvstendige rolle. 

Styret plikter å gjøre revisor kjent med «friskolelova, forskrifter gitte med heimel i lova, føresetnadene for godkjenninga og det årlege tilskotsbrevet frå Utdanningsdirektoratet». Når det informeres, bør revisor gjøres oppmerksom på Udirs veiledere omtalt ovenfor. Styret bør sørge for å ha skriftlig dokumentasjon på at skolen har oppfylt plikten til å informere revisor.

 

Powered by Cornerstone