KD-veileder om ansettelse

I 2021 publiserte KD «Veileder for ansettelser ved friskoler godkjent etter friskoleloven § 2-1, andre ledd, bokstav a (livssyn)".
2023-07-03

KD sendte i 2021 "Veileder for ansettelser ved friskoler godkjent etter friskoleloven § 2-1, andre ledd, bokstav a (livssyn)" til Udir som har fått i oppgave å distribuere denne videre til skolene. I praksis er dette våre medlemmer, men KD påpeker at veilederen også kan være aktuell for folkehøyskoler og høyskoler basert på spesielt livssyn. 

Veilederen gir en god generell innføring i rettstilstanden når det gjelder lovlig forskjellsbehandling ved ansettelse. KFF var i samtaler med KD under utarbeidelsen av veilederen. Vi vil i likhet med KD understreke at veilederen ikke medfører noen ny forståelse av lovgrunnlaget og dermed heller ingen endringer i hva som er lovlig praksis.

Vi synes KD kunne vært klarere i å anerkjenne at ikke bare de som underviser i kristendomsfag har ansvar for å formilde verdigrunnlaget og at denne formidlingen også er en viktig oppgave for skolens ledelse. KFF mener at skoler som bruker synliggjøringstilleggene har en ekstra god begrunnelse ved anvendelse av reglene om lovlig forskjellsbehandling. Det kan heller ikke være tvil om rektors ansvar også omfatter der som er skolens godkjenningsgrunnlag, det kristne verdigrunnlaget, og ikke bare alt annet.  

Disse setningene fra oppsummeringen er dekkende for veilederen: "Diskriminering er etter likestillings- og diskrimineringsloven forbudt. Forskjellsbehandling som er religiøst begrunnet kan imidlertid være saklig, nødvendig og forholdsmessig, og dermed være lovlig. Trossamfunnene og virksomheter som drives av trossamfunnene, må gjøre en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. I arbeidsforhold må virksomheten vurdere konkret om lovens vilkår for lovlig forskjellsbehandling er oppfylt." 

Veileder for ansettelser ved friskoler godkjent etter friskoleloven § 2-1 a.pdf

Powered by Cornerstone