Høring om «ny» privatskolelov

Regjeringen er i gang med å endre friskoleloven til privatskoleloven. Forslag til endringer i loven har nå vært på høring. KFF har sendt inn høringsuttalelse.
2022-01-28

 

 

Høringssvar fra KFF finner du her. 

Det er små endringer det er snakk om. Nytt navn, men i all hovedsak samme innhold som før. Endringene handler om at de to godkjenningsgrunnlagene som den borgerlige regjeringen fikk lagt til i 2015, nå foreslås fjernet.

Les høringsforslaget på Regjeringens nettsider: Høring - forslag til endringer i friskoleloven

Det foreslås å fjerne godkjenningsgrunnlagene "videregående opplæring i yrkesfaglige utdanningsprogram" og "særskilt profil". Det foreslås ikke endriner som berører kommunens/fylkeskommunens rett til å uttale seg eller påvirke godkjenningssaker, men innledningen i høringsnotatet  («Bakgrunnen for lovforslaget») informerer om følgende:

Det følger også av Hurdalsplattformen at regjeringen vil legge større vekt på lokale folkevalgtes vurderinger ved behandlingen av søknader om godkjenning av nye skoler og driftsendringer ved eksisterende skoler. Departementet vil sette i gang arbeidet med helthetlige utredninger for å følge opp dette punktet i regjeringserklæringen, og komme tilbake til Stortinget om saken på egnet måte.
 

 

Powered by Cornerstone