Svar fra Udir/KD

Møte med Udir 6. mars 2024

Friskoleorganisasjonene hadde møte med Udir om følgende tema: fraværsgrense, tilskuddsmodell for private grunnskoler, digitale vitnemål, mobilfri skole, privatisteksamen, langvarig udokumentert fravær, fullføringsrett, skoleregler og permisjonsregler, bruk av egenkapital, fjernundervisning, læreplaner for 6A-skoler, trygg skolevei, pedagogisk-psykologisk tjeneste, langvarig fravær hos elever, spesialpedagogisk tilrettelegging og skolebidragsindikator,

Posted on 2024-03-22

Møte med Udir 11. oktober 2023

I tillegg til diverse orienteringer fra Udir, spørsmål om ny opplæringslov, inntaksreglement, karakterer i faget kristendomskunnskap, bankID som krav for å få realkompetansevurdering, ansvar for elever med diabetes, fullføringsreformen, særtilskudd til praktisk undervisning, antall nye friskoler.

Posted on 2024-01-09

Møte med Udir 14.06.2023

Spørsmål denne gangen om taushetsplikt, klagerett i sak om flytting av elev, oppbevaring av fraværsmeldinger, elevers bruk av mobiltelefon, behov for ekstra tilrettelegging i SFO, kjønnsinkongruens, spesialundervisning før vedtak er fattet og ansvar for å skaffe sensorer

Posted on 2023-09-13

Møte med Udir 01.03.2023

Spørsmål denne gang om GDPR, SFO og ressurskrevende elever, lønnsøkning og KOSTRA, kapitalkostnader i KOSTRA, undervisning i elevens hjem, hva er offentlig virksomhet, konsekvens ved manglende betaling, tilskudd 2024 og skolestreik, behandling av søknader nå, utdeling av jod-tabletter, dekning av kostnader til spesialundervisning, "prikking" i elevundersøkelsens resultater og master som kompetansekrav for lærere 2025.

Posted on 2023-03-24

Møte med Udir 12.10.2022

Friskoleorganisasjonene hadde møte med Udir om følgende temaer: SFO og ressurskrevende elever, skoler med dobbelt godkjenning, skoleskyss, tilskudd til gratis SFO, overføring av midler mellom skoler, tilskuddsberegning og ekstraordinære hendelser, streik og strøm, ledsager på skoleveien, videreutdanning og utgifter til mat på skoleturer.

Posted on 2022-10-18

Møte med Udir 08.06.2022

Friskoleorganisasjonene hadde møte om følge tema: Oppfølging om å ha lærlinger, oppfølging om skolemåltid, om kommunal betaling for spesialundervisning, fusjon og samlokalisering, delegering fra styret, tilskudd til SFO, om vitnemål for synliggjøringsfag, tilskuddsordning for skoler etter § 2-1 f).

Posted on 2022-06-30

Møte med Udir 16.02.2022

Friskoleorganisasjonene hadde møte med Udir og spørsmål om temaer som friskolers anledning til å være lærebedrift (lærlinger), helsetjenester for friskoleelever, når elever ikke møter på skolen, hvem kan gi elever permisjon, kompensasjonsordninger pga. covid19, vilkår for inntak til 6A-skoler, rustesting på skoleinternat, fullføringsrett for voksne, skolemåltid mm.

Posted on 2022-03-02

Møte med Udir 20.10.2021

I møtet mellom friskoleorganisasjonene og Udir ble bl.a følgende saker tatt opp: sikker digital kommunikasjon, alternative skolearenaer for elever i friskole, skoleskyss og tilleggsvirksomhet, forprosjekt om tilskuddsordninger, FEIDE og bruk av org/under-nummer, fordeling av kostnader når friskoler driver SFO, skolenummer før endelig godkjenning, foreldresamarbeid og realkompetansevurdering.

Posted on 2021-10-22

Møte med Udir 09.06.2021

I møtet mellom friskoleorganisasjonene og Udir ble bl.a følgende saker tatt opp: Ulike regler om nedleggelse for grsk/vgs og 6A-skoler, lagring av dokumentasjon for klagesaker, privatisteksamen i "særfag" for friskoler, skyss over kommunegrense og evt. plikt til å tilby SFO til alle.

Posted on 2021-06-17

Møte med Udir 17.02.2021

I møtet mellom friskoleorganisasjonene og Udir ble følgende saker tatt opp: Unntaksbestemmelse om inntak, godkjenning av skoleanlegg 6A-skoler, 6A-skoler og friskoleloven §§ 5-2a og 5-2b, taushetsplikt for representanter med møte- og talerett i styret, oppbevaringsplikt etter økonomiforskrift § 8-6, kompetanseløft for spesialundervisning og informasjonsbehov om smitteverntiltak for skolene som er godkjent under kap. 6A i friskoleloven.

Posted on 2021-02-19

Møte med Udir 14.10.2020

Saker som ble tatt opp: Avkortning i tilskudd grunnet privatistordning i 2. fremmedspråk, ansvar og plikter når elever holdes hjemme med bakgrunn i koronasituasjonen, kommunalt pålegg om åpne skoler i ferie og kommunens/fylkeskommunens representant i skolens styre.

Posted on 2020-12-15

Møtet med Udir 3. juni 2020

Saker som ble tatt opp var blant annet Covid-19 og tiltak framover for friskolene, fjernundervisning, midler tildelt i revidert nasjonalbudsjett, unntak fra krav om realkompetansevurdering av voksne søkere, manglende samsvar mellom lov og forskrift ang. tilleggsvirksomhet, manglende samsvar mellom lov og forskrift ang. nedleggelse av skoledriften, forståelse av hvem som kan tas inn på friskoler, Feide, livredningsprøve og justering av kvotene ved Bybroen vigs i forbindelse med koronasituasjonen.

Posted on 2020-09-10

Møtet med Udir 4. mars 2020

Saker som ble tatt opp var blant annet tilgang til opplysninger i folkeregisteret, tilskudd til "Design og håndverk" og "Idrettsfag", skolebytte ungdomstrinn, tilskuddsberegningene, leksehjelp, søknadsskjema for søknad om ny grunnskole, studieturer/utplassering ved bibelskolene, inntak av elever med utvidet tid, skillet mellom inntekter fra tilleggsvirksomhet og skolevirksomhet, overgangsordninger i videregående skole i henhold til fagfornyelsen og Udirs tilsyn ved våre skoler.

Posted on 2020-09-10

Møte med Udir 9. oktober 2019

Saker som ble tatt opp var turer med Hvite busser, FEIDE-pålogging, skoleeiers forsvarlige system, grunnskole og vgs i samme rettssubjekt, kryssløp i vgs yrkesfag, samarbeid med barnehage og inntak av voksne elever uten rett til opplæring.

Posted on 2020-01-17

Møte med Udir 5. juni 2019

Saker som ble tatt opp var bl.a spørsmål om opplysninger fra folkeregisteret, midler til utvikling og implementering av læreplaner, tilskudd for friskoler til digitale læremidler, friskolenes rett til kontradiksjon ved 9A saker, forskriftsendringer om oppstartskostnader og betingelser for friskolers bruk av FEIDE.

Posted on 2019-06-27

Handel med nærstående

Departementet har nå fastsatt retningslinjer for friskolenes handel og vurderingen av markedspris. Retningslinjene gjelder også for kap. 4-skoler.

Posted on 2019-06-14

Møte med Udir 6. mars 2019

Saker som ble tatt opp var bl.a. meldeplikt om langt fravær, nettundervisning, ansatterepresentasjon i styret, blinde elever, realkompetansevurdering.

Posted on 2019-03-20

Udir presiserer nye økonomiregler

Det har vært uklart hvordan friskoler og kapittel 4-skoler skal behandle gamle investeringsfond når årsregnskap for 2018 skal settes opp. Nå har Udir kommet med avklaringer angående dette og andre "overgangsproblemer" når ny økonomiforskrift og ny kapittel 4-forskrift trådte i kraft 1. september i år.

Posted on 2018-11-06

Møte med Udir 10. oktober 2018

Saker som ble tatt opp var bl.a. varslingsplikt kap 9A, dokumentasjon etter øk.forskr. § 8-6, GDPR og behandlingsaktiviteter, investeringsfond, elevtelling og tilstedeværelse, fagfornyelsen og kap. 4-læreplaner, tilleggsvirksomhet og NAV-praksis.

Posted on 2018-10-25

Møte med Udir 6. juni 2018

Saker som ble tatt opp var bl.a. nye læreplaner, personvern, spesialundervisning, Feide.

Posted on 2018-07-03

Møte med Udir 28. februar 2018

Saker som ble tatt opp var bl.a. FEIDE, tidlig innsats, hospitering ved fravær, PPT-vedtak ved skolebytte, spes.ped.ressurser, registrering av vedtektsendringer, årsberetning.

Posted on 2018-03-15

Møte med U-dir 18. oktober 2017

Saker som ble tatt opp var bl.a. fleksibilitet i fag- og timefordeling, bortvisning bibelskoler, samarbeid med (fylkes-)kommunen, fagfornyelse i Kunnskapsløftet.

Posted on 2017-12-14

"Halvorsen-brevet" om godkjenning av kap. 4 skoler

Kunnskapsdepartementet sendte i 2011 et brev til Udir om klargjøring av kriterier for å godkjenne nye skoler etter kapittel 4 i voksenopplæringsloven, f.eks bibelskoler.

Posted on 2017-10-01

Møte med U-dir 7. juni 2017

Saker som ble tatt opp var bl.a. elevtelling vgs, realkompetansevurdering, rett til videregående opplæring, halvårsvurdering, videreutdanning lærere, prioritering av lærlinger, fleksibilitet i fag- og timefordeling.

Posted on 2017-08-17

Møte med U-dir 8. mars 2017

Saker som ble tatt opp var bl.a. tilskudd til voksne elever, filmvisning, innkalling av (fylkes-)kommunal repr., avdelingsregnskap, elever som tar fag på høyere nivå.

Posted on 2017-05-19

Møte med U-dir 7. desember 2016

Saker som ble tatt opp var bl.a. betaling for skoleturer, habilitet i styret, avstand mellom skolebygg, tilskuddssatser nye utd.programmer, Stortingsmelding 28 om revisjon av Kunnskapsløftet.

Posted on 2016-12-14

Møte med U-dir 12. oktober 2016

Saker som ble tatt opp var bl.a. statsbudsjettet, egenbetaling ved skoleturer, underskrift av styreprotokoll, avdelingsregnskap, skifte av organisasjonsform, tilsyn SFO.

Posted on 2016-11-08

Møte med U-dir 8. juni 2016

Saker som ble tatt opp var bl.a. egenbetaling ved skoleturer, tilsynsrapporter, halvårsvurdering, nye forskrifter.

Posted on 2016-07-05

Møte med U-dir 9. mars 2016

Saker som ble tatt opp var bl.a. egenbetaling skoleturer, leksehjelp, lån fra nærstående, salg av undervisningsopplegg, bruk av investeringsfond.

Posted on 2016-07-05

Møte med U-dir 9. desember 2015

Saker som ble tatt opp var bl.a. endringssøknader for bibelskoler, turbetaling i grunnskolen, tilbud til flyktninger, realkompetansevurdering for vg4, Ungdomstrinn i utvikling.

Posted on 2016-01-15
Powered by Cornerstone