Innspill til FNs Menneskerettighetsråd

Hvert femte år foretar FN-organet Menneskerettighetsrådet en Universal Periodic Review (UPR) av land som er medlemmer i FN. Norge skal vurderes høsten 2024. KFF har sendt inn et innspill til rådets evaluering av hvor godt Norge oppfyller menneskerettene.
2024-04-11
KFF-staben deltok på et seminar om utdanning og menneskerettigheter i Geneve i 2023. Bildet er tatt foran FN-bygningen i Geneve.

 

Innspillet til Menneskerettighetsrådets evaluering av Norge har med-signatur fra andre friskoleorganisasjoner i Norge, Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (NORME), The International Office of Catholic Education (OIEC), The World Evangelical Alliance (WEA), The European Council of National Associations of Independent Schools (ECNAIS), The European Council for Steiner Waldorf Education (ECSWE) og The Notre Dame Law School Global Human Rights Clinic (NDLS GHRC).

Innspillet som KFF har fått på plass i nært samarbeid med The International Organization on the Right to Education and Freedom of Education (OIDEL), har to hovedfokus:

  • Endringen av privatskoleloven i 2023 der (fylkes)kommuner har fått en tilnærmet vetorett i saker om godkjenning av nye private skoler med rett til statstilskudd.
  • Et generelt lavt tilskudd til friskoler og med en forverring av situasjonen med ny regjering i 2021.

Les innsendte dokumenter fra KFF:

Powered by Cornerstone