Tilskudd 2024 for grunnskoler

De kommunale skolekostnadene økte med ca 4,5% fra 2021 til 2022. Hva får friskolene i 2024?
2023-06-22

Artikkelen nedenfor gjelder 2024. Friskolene vll få justert opp tilskuddet for 2023 med ca 2%. Det skriver vi om her. I sammenligningene med 2023, benytter vi dagens satser.

KD arbeider med ny tilskuddsordning for frittstående grunnskoler. Arbeidet ble satt i gang av forrige regjering. Begrunnelsen var tekniske problemer med beregningsmodellen. Det var regresjonsanalysen som ga grunnlaget for høy og lav sats og knekkpunkt som ikke lenger ga et entydig svar. Ny regjering har tatt arbeidet med ny tilskuddsordning et skritt lenger enn bare en teknisk forbedring. KD har utelatt i forutsetningene at ordningen skal være provenynøytral. Det er derfor grunn til å frykte at en ny beregningsmodell kan komme til å kutte ned på tilskuddet, og vi mistenker at dette særlig vil kunne ramme små skoler. Det vil si skoler med elevtall under knekkpunkt.

På bakgrunn av dette er det nok mindre interessant å se på regnskapstallene fra kommunene for 2022, og på grunnlag av endringene estimere et tilskuddsgrunnlag for 2024. Siden 2021 har KD benyttet en provisorisk modell som korrigerer satsberegningene for 2020 (kommunale regnskaper fra 2018) for endringer i kostnader til kommunale skoler summert for hele landet.

Vi har foretatt en beregning som ikke er eksakt lik Udir sin beregning, men som vi mener gir et godt uttrykk for endringene i kommunale kostnader fra 2021 til 2022. Tabellen under viser beregning av tilskuddsgrunnlaget med fradrag for spesialundervisning, avskrivninger på skolebygg og salgs- og leieinntekter. På grunnlag av disse tallene kan økningen i tilskuddet fra 2023 til 2024 kunne anslås til 4,5% basert på endringer i kommunale kostnader fra 21 til 22. Om dette i praksis vil skje vet vi ikke. (Tallene nedenfor stemmer ikke helt med Udir sitt oppsett grunnet noen forenklinger i uttrekket, men trendene er ivaretatt)

 

År (regnskap, komm.)

2018

2019

2020

2021

2022

Kostand per elev i kr

86818

91793

90068

97176

101561

Endring i prosent

 

5,73

-1,88

7,89

4,51

 

KD/Udir må også justere for prisstigning fra 2022 til 2024. Vi regner med at denne prisstigningen vil være betydelig høyere enn det som ligger til grunn for prisstigning i beregningene for 2023. Der er det benyttet 2,6 og 3%. Det vil komme en korrigering av årets satser etter at revidert budsjett er vedtatt. Dersom vi ser bort fra det og tar utgangspunkt i de satsene som gjelder nå, regner vi med at prisstigningen vil være 2,9% høyere i kalkylen for tilskudd i 2024.

I tillegg kommer korrigering for SPK (endring fra regnskapsår til 2024) og andre korrigeringer som for eksempel tidligere utbetalte midler knyttet til covid. Vi tror ikke slik forhold vil gi særlige negative utslag.

Men KD har varslet en ny ordning i 2024. Vi tror de har det travelt, og kommer de ikke i mål, tror vi at gammel ordning blir benyttet.

Powered by Cornerstone