IK-friskole har erstattet KFF-KSS

IK-friskole er lansert. Internkontrollsystemet er utformet etter de nye kravene i friskoleloven § 5-2a samtidig som systemet er en videreføring av skolens arbeid gjort i KFF-KSS.
2021-01-01

IK-friskole for grunnskoler og videregående skoler har gjennomgått en stor revisjon sammenlignet med KFF-KSS, som ivaretok det gamle kravet i friskoleloven § 5-2 om å ha et «forsvarlig system». Nå har to nye paragrafer i friskoleloven erstattet det som tidligere var tredje ledd om «forsvarlig system» i § 5-2. Ny § 5-2a omhandler plikt til å ha internkontroll. IK-friskole skal ivareta dette kravet.

IK-friskole for kapittel 4-skoler, - som nå er blitt til «6A-skoler» fordi lovparagrafene er flyttet til friskoleloven kap. 6 A, er også endret sammenlignet med KFF-KSS, men revisjonen av innholdet er fortsatt under arbeid. I slutten av januar vil endringene være fullført her. Foreløpig er bare selve strukturen med ny kapittel-inndeling kommet på plass. Innholdet i kapitlene mangler helt eller er en uendret utgave fra KFF-KSS.

Det gamle kravet om å ha et «forsvarlig system» hadde en todeling. På den ene siden handlet det om å sørge for at skolen følger lover og regler. På den andre siden handlet det for grunn- og videregående skoler om å følge opp Nasjonale prøver, Elevundersøkelsen, standpunkt- og eksamenskarakterer og annet om elevenes læringsmiljø og læringsresultater.

KFF-KSS forsøkte å favne både den ene og den andre siden, men IK-friskole er kun et rendyrket internkontrollsystem. Det som i friskoleloven er flyttet over i § 5-2b og blir kalt kvalitetsutviklingsarbeid, overlates til andre systemleverandører som for eksempel Conexus Insight og Rambølls Hjernen&Hjertet. Tilstandsrapporten blir nå ensidig knyttet til kvalitetsutviklingsarbeidet, altså friskoleloven § 5-2b. 

For bibelskolene er det ikke bare internkontroll-kravet som er nytt fra 01.01.2021. Nå er lovreguleringen for disse skolene lagt til friskoleloven kap. 6A. Forskrift til voksenopplæringsloven kap. 4 har endret navn til forskrift til friskoleloven kap. 6A. Vi vil derfor heretter kalle bibelskolene (og andre skoler som vi kalte «kapittel 4-skoler») for 6A skoler. Vi ser det slik at 6A-skoler er en type friskoler.

Arbeidsmåten i IK-friskole er akkurat som i KFF-KSS, og alt av data/informasjon som skolen har lagret, er tatt med videre i IK-friskole. Men punkter er flyttet, og innholdet i delene GRUNNLAG og GJENNOMFØRING er utvidet, og mer innhold vil komme etter hvert. Dette gjøres for at systemet skal bli mer likt et ordinært internkontrollsystem. Blant annet er hele modul Personvern ny versjon er flyttet inn i modul Skoledrift kapittel 11 (1.11, 2.11 og 3.11). Modulene Nasjonale vuirderinger og Lokale vurderinger (grunn- og videregående skole) er flyttet inn i modul Skoledrift kapittel 6 (1.6, 2.6 og 3.6).

I IK-friskole har de tre delene GRUNNLAG, GJENNOMFØRING og KONTROLL  kapitler som svarer til hverandre slik dette langt på vei var gjennomført i modul Personvern ny versjon i KFF-KSS. Alt er nå samlet i én modul, nemlig Skoledrift. Kun Personvern gammel versjon videreføres som separat modul. Planen er at den skal gå ut av bruk sommeren 2022.

Powered by Cornerstone