Utvidet rapporteringsplikt om likestilling

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har på spørsmål fra KFF klargjort at friskoler må rapportere etter likestillings- og diskrimineringsloven som "offentlige myndigheter". Det gir dobbel rapportering: Først som arbeidsgiver ang. likestilling/diskriminering for ansatte, deretter om virksomhetens arbeid, altså opplæringen for skolers vedkommende. Dette gjelder alle friskoler, uansett størrelse.
2023-03-22

(Artikkelen ble oppdatert med informasjon om 6A-skoler 07.12.2022. Det ble gjort redaksjonelle endringer 24.03 for å gjøre regelverket klarere, og det henvises nå til maler som KFF har.)
 

Alle arbeidsgivere, private som offentlige, må følge visse krav i likestillings- og diskrimineringsloven angående aktivt likestillingsarbeid blant de ansatte. Offentlige myndigheter må i tillegg følge visse krav angående å fremme likestilling og hindre diskriminering i det utadrettede arbeidet, altså i tjenesteproduksjonen.

KFF har tidligere gitt råd om at friskoler er privat virksomhet og ikke kan anses som offentlig myndighet. Dette har vi måttet korrigere etter at vi kontaktet likestillings- og diskrimineringsombudet. Mer om den prosessen nedenfor.

Nå er forståelsen fastsatt til å være at alle friskoler, uansett størrelse, er å anse som offentlig myndighet. Det betyr at alle friskoler må følge regelverket beskrevet i punktene a) - d) nedenfor:

a) Utføre aktivt arbeid i tråd med likestillings- og diskrimineringsloven § 26 første avsnitt:

 • Alle arbeidsgivere skal, innenfor sin virksomhet, arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling, hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, eller kombinasjoner av disse grunnlagene, og søke å hindre trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold. Arbeidet skal blant annet omfatte områdene rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter, tilrettelegging og mulighet for å kombinere arbeid og familieliv.

b) Undersøke, analysere og iverksette tiltak i tråd med likestillings- og diskrimineringsloven § 26 andre avsnitt:

 • I alle offentlige virksomheter, uavhengig av størrelse, og i private virksomheter som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte, skal arbeidsgiver innenfor sin virksomhet:
  a. undersøke om det finnes risiko for diskriminering eller andre hindre for likestilling, herunder annethvert år kartlegge lønnsforhold fordelt etter kjønn og bruken av ufrivillig deltidsarbeid,
  b. analysere årsakene til identifiserte risikoer,
  c. iverksette tiltak som er egnet til å motvirke diskriminering, og bidra til økt likestilling og mangfold i virksomheten og
  d. vurdere resultater av arbeidet etter bokstav a til c.
  Det samme gjelder arbeidsgiver i private virksomheter som jevnlig sysselsetter mellom 20 og 50 ansatte, når en av arbeidslivets parter i virksomheten krever det.

c) Redegjøre for arbeidet etter likestillings- og diskrimineringsloven § 26 a første avsnitt:

 • Arbeidsgivere som har plikter etter § 26 andre ledd, skal redegjøre for den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling i virksomheten og hva de gjør for å oppfylle aktivitetsplikten etter § 26.

d) I tillegg til dette som har med § 26 og § 26 a å gjøre og er innrettet mot arbeidsgivere, har offentlige myndigheter en aktivitets- og redegjørelsesplikt som berører de tjenestene som produseres. Dette er fastsatt i likestillings- og diskrimineringsloven § 24:

 • Offentlige myndigheter skal i all sin virksomhet arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering som nevnt i § 6. Plikten innebærer blant annet at offentlige myndigheter skal forebygge trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold og motarbeide stereotypisering. 
  Offentlige myndigheter skal redegjøre for hva de gjør for å integrere hensynet til likestilling og ikke-diskriminering i sitt arbeid. Offentlige myndigheter skal redegjøre for hvordan de arbeider med å omsette prinsipper, prosedyrer og standarder for likestilling og ikke-diskriminering til handling. Offentlige myndigheter skal vurdere resultatene som er oppnådd, og opplyse hvilke forventninger de har til dette arbeidet fremover. Redegjørelsen skal gis i årsrapport, i årsberetning eller i et annet offentlig tilgjengelig dokument.

Punktene a) - d) over gjelder altså friskoler fordi friskoler er å anse som offentlig myndighet. Punkt d), som gjelder de tjenestene som produseres av den offentlige myndigheten, må for friskolers vedkommende handle om opplæringsvirksomheten og eventuell  tilleggsvirksomhet som SFO og internatdrift. Friskoler må altså redegjøre for sitt arbeid for å fremme likestilling og hindre diskriminering i opplæringen som gis og eventuelt også i SFO, på internatet eller i andre lovlige tilleggsvirksomheter, jf. likestillings- og diskrimineringsloven § 24. 

KFF tok i 2022 opp med likestillings- og diskrimineringsombudet spørsmålet om hvordan friskoler skal rapportere om likestilling. Ombudets svar var at friskoler er å anse som offentlig myndighet slik begrepet brukes i likestillings- og diskrimineringsloven. Dette ble begrunnet med lovens forarbeider hvor det i Prop. 63L (2018–2019) går klart fram at alle private undervisningsinstitusjoner ansees å være offentlige myndigheter og dermed omfattet av § 24:

 • «Begrepet «offentlige myndigheter» omfatter forvaltningsorganer som er en del av stat, kommune og fylkeskommune, og som utøver offentlig myndighet, jf. Prop. 88 L (2012–2013) kapittel 20.1 side 162, jf. Prop. 81 L (2016–2017) kapittel 24.2.2 og 24.2.9. Statsforetak eller statlige aksjeselskaper er omfattet av plikten, så langt de utøver offentlig myndighet. Offentlige foretak eller lignende som er aktører i markedet eller som ikke utøver myndighet, omfattes ikke av aktivitetsplikten. Det vises til Prop. 81 L (2016–2017) kapittel 24.2.9. Private rettssubjekter, som utøver offentlig myndighet, f.eks. en privat undervisningsinstitusjon, er også omfattet av plikten.» (Prop. 63L (2018–2019), punkt 3.10.1.5, vår utheving.)

I svarbrevet fra LDO ble dette utdypet:

 • Forarbeidene skiller ikke mellom ulike typer private undervisningsinstitusjoner. Alle private undervisningsinstitusjoner som tilbyr utdanning til elever, fatter blant annet vedtak om opptak, setter karakterer og utsteder vitnemål. Dette er arbeidsoppgaver som faller innenfor det å utøve offentlig myndighet. Staten har delegert myndighet til disse institusjoner til å fatte avgjørelser og enkeltvedtak som er bestemmende for sine elevers rettigheter og plikter. Institusjonenes størrelse og verdimessig grunnlag ansees ikke som vesentlige faktorer i denne sammenheng.

LDO klargjør ikke i brevet om dette også gjelder 6A-skoler, men LDO har i ettertid presisert at alle skoler som er godkjent etter lov, er å anse som offentlig myndighet. Dermed gjelder dette også 6A-skoler. Og i og med all rapportering skjer for hele rettssubjektet, må friskoler ta med SFO, internat og annen godkjent tilleggsvirksomhet når det redegjøres for likestillingsarbeidet. 

KFF måtte derfor endre sin rådgiving angående likestillings- og diskrimineringslovens krav som friskoler, inkludert 6A-skoler, må følge. Relevante punkter i IK-friskole endret i samsvar med LDOs veiledning. 

Vi har nå laget maler for rapportering på dette området. Det er laget en lang mal som tar hensyn til all Bufdirs detaljerte veieldning om redegjørelsen som skal gis. Det er også laget en kort mal som skolene kan vurdere om de opplever som tilstrekkelig.Begge malene er sendt alle medlemsskoler. Hvis noen medlemsskoler mangler de to malene, er det bare å henvende seg til post@kff.no, så vil malene oversendes.

Skolene kan velge om de vil inkludere rapporteringen om likestilling/diskriminering i årsberetningen eller lage en annen, offentlig tilgjengelig rapport som det vises til i årsberetningen.

LDOs veiledning angående likestillings- og diskrimineringsloven § 24 og § 26 berører ikke retten til lovlig forskjellsbehandling gitt i likestillings- og diskrimineringsloven § 9. Ansettelsesfriheten står ved lag!.

 

 

Powered by Cornerstone