Utvidet rapporteringsplikt om likestilling

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har på spørsmål fra KFF klargjort at friskoler må rapportere etter likestillings- og diskrimineringsloven § 24 på samme måte som en kommune må gjøre det. Friskoler, inkludert 6A-skoler, anses som "offentlige myndigheter".
2022-09-07

(Artikkelen er oppdatert med informasjon om 6A-skoler 07.12.2022)
 

Alle arbeidsgivere må følge visse krav i likestillings- og diskrimineringsloven angående aktivt likestillingsarbeid. Dette går fram av kapittel 4 i loven, hvor blant annet følgende er fastsatt i § 26:

  • Alle arbeidsgivere skal, innenfor sin virksomhet, arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling, hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, eller kombinasjoner av disse grunnlagene, og søke å hindre trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold. Arbeidet skal blant annet omfatte områdene rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter, tilrettelegging og mulighet for å kombinere arbeid og familieliv.

Så gis det videre i denne paragrafen noen bestemmelser som gjelder private virksomheter med over 50 ansatte, bl.a. en plikt til å gjøre rede for tilstanden innen likestilling/diskriminering i årsberetningen eller tilsvarende dokument som gjøres offentlig. 

Offentlige myndigheter har en utvidet aktivitets- og redegjørelsesplikt, uavhengig av antall ansatte i virksomheten. Dette er fastsatt i likestillings- og diskrimineringsloven § 24.

KFF har hittil gitt råd om at friskoler er privat virksomhet og ikke offentlig myndighet. Vår rådgiving har derfor handlet om § 26, hvor skolestørrelsen har betydning. Paragrafen som gjelder offentlige myndigheter, § 24, har vi gitt råd om at ikke gjelder friskoler.

For å få trygghet for at vi gir korrekte råd, ba vi likestillings- og diskrimineringsombudet om å bekrefte vår lovforståelse. Den bekreftelsen fikk vi ikke. Tvert imot har vi fått som svar at friskoler er å anse som offentlig myndighet slik begrepet brukes i likestillings- og diskrimineringsloven. Dette begrunnes med lovens forarbeider hvor det i Prop. 63L (2018–2019) "slås fast" at alle private undervisningsinstitusjoner ansees å være offentlige myndigheter og dermed omfattet av § 24:

  • «Begrepet «offentlige myndigheter» omfatter forvaltningsorganer som er en del av stat, kommune og fylkeskommune, og som utøver offentlig myndighet, jf. Prop. 88 L (2012–2013) kapittel 20.1 side 162, jf. Prop. 81 L (2016–2017) kapittel 24.2.2 og 24.2.9. Statsforetak eller statlige aksjeselskaper er omfattet av plikten, så langt de utøver offentlig myndighet. Offentlige foretak eller lignende som er aktører i markedet eller som ikke utøver myndighet, omfattes ikke av aktivitetsplikten. Det vises til Prop. 81 L (2016–2017) kapittel 24.2.9. Private rettssubjekter, som utøver offentlig myndighet, f.eks. en privat undervisningsinstitusjon, er også omfattet av plikten.» (Prop. 63L (2018–2019), punkt 3.10.1.5, vår utheving.)

I svarbrevet fra LDO blir dette utdypet:

  • Forarbeidene skiller ikke mellom ulike typer private undervisningsinstitusjoner. Alle private undervisningsinstitusjoner som tilbyr utdanning til elever, fatter blant annet vedtak om opptak, setter karakterer og utsteder vitnemål. Dette er arbeidsoppgaver som faller innenfor det å utøve offentlig myndighet. Staten har delegert myndighet til disse institusjoner til å fatte avgjørelser og enkeltvedtak som er bestemmende for sine elevers rettigheter og plikter. Institusjonenes størrelse og verdimessig grunnlag ansees ikke som vesentlige faktorer i denne sammenheng.

LDO klargjør ikke i brevet om dette også gjelder 6A-skoler, men LDO har i ettertid presisert at alle skoler som er godkjent etter lov, er å anse som offentlig virksomhet. Dermed gjelder dette også 6A-skoler. Og i og med all rapportering skjer for hele rettssubjektet, må friskoler ta med SFO, internat og annen godkjent tilleggsvirksomhet når det redegjøres for likestillingsarbeidet. 

KFF har nå endret sin rådgiving angående likestillings- og diskrimineringslovens krav som friskoler, inkludert 6A-skoler, må følge. Relevante punkter i IK-friskole endret i samsvar med LDOs veiledning. Vi vil også forsøke å lage maler for årsberetninger i tråd med kravene i likestillings- og diskrimineringsloven, både § 24 og § 26.

LDOs veiledning angående likestillings- og diskrimineringsloven § 24 og § 26 berører ikke retten til lovlig forskjellsbehandling gitt i likestillings- og diskrimineringsloven § 9. Ansettelsesfriheten i kristne skoler er derfor ikke tema i det nevnte svarbrevet til KFF.

 

 

Powered by Cornerstone