Presisering av regel om finansiering av spesialundervisning

Kunnskapsdepartementet har laget en presisering av hvordan Udir skal fortolke regelen om likebehandling av friskoler og offentlige skoler når det gjelder dekning av kostnader til spesialundervisning. , jf. friskoleloven § 3-6 andre ledd.
2021-06-21

Det er elevens hjemkommune som skal dekke kostnadene til spesialundervisning i frittstående grunnskoler. Tilvsarende er det elevens hjemfylke som dekker slike kostnader i frtittstående videregående skoler. Dette framkommer av friskoleloven § 3-6 andre ledd.

Mange friskoler har opplevd at (fylkes)kommunen ikke dekker de reelle kostandene. Kunnskapsdepartementet har sett at regelendringen om likebehandling som kom i 2017, har medført at kommuner og fylkeskommuner underfinansierer spesialundervisningen i friskoler, stikk i strid med intensjonen bak lovendringen. På denne bakgrunn har departementet utarbeidet en veileder som presiserer hvordan regelverket skal fortolkes. Friskoleorganisasjonene har bidratt med synspunkter under departementets arbeid med veilederen. 

Friskoler som opplever problemer knyttet til finansieringen av spesialundervisning, bør studere veilederen nøye. Følgende sitat fra side 4 i veielderen viser at Kunnskapsdepartementet er godt kjent med de utfordringene som enkelte friskoler har: «Det skal være reell likebehandling, og det er ressursbruken per elev som skal likebehandles, ikke modellen.»

Veilederen kan leses her

Powered by Cornerstone