Tilsyn årsregnskap

Udir fører nå tilsyn med friskolenes årsregnskap for 2019. Flere skoler har fått varsel om vedtak. Pålegget er å sørge for at 2020-regnskapet blir korrekt.
2020-12-14

KFF har fått melding fra flere medlemsskoler som har mottatt «Varsel om vedtak» fra Udir knyttet til årsregnskapet for 2019. Udir har tidligere informertt om at de har sett feil i regnskapene, men har ventet med å sende slike varsler fordi skolene skulle få tid til å korrigere praksis i tråd med regelverket. Nå strammer Udir til og sender varsel om vedtak som skolene bør besvare før Udir fatter vedtak.

Varslene gjelder feil som de har funnet i årsregnskapene for 2019. Udir pålegger ikke å rette i dette årsregnskapet i de sakene vi har sett, men de ber om at dette korrigeres i regnskapet for 2020.

Rettinger som medfører endringer i fjorårets årsregnskap, er problematiske, og vi har ikke sett at det kreves. Vi ser at varslene i hovedsak gjelder mangler ved noteopplysningene. Noteopplysninger skal minimum oppfylle kravene i økonomiforskriften § 8-2 for grunn- og videregående skoler. For skoler godkjent etter kapittel 4 i voksenopplæringsloven/kapittel 6A  i friskoleleooven (bibelskolene) gjelder fra 01.01.2021 ny forskrift, forskrift til friskoleloven kapittel 6A, § 8-2.

Eksempler på feil hvor Udir varsler om vedtak:

  • Handel med nærstående. Her skal det opplyses om hvem skolen handler med, hva skolen har kjøpt og totalbeløpet for de ulike varene og tjenestene. Totalbeløp skal beregnes på årsbasis.
  • Opplysninger om fordeling av felleskostnader mellom avdelinger når skolen driver tilleggsvirksomhet. Det er kjent fra tidligere at det er mest oppmerksomhet knyttet til at SFO
  • Også de som ikke krever skolepenger skal opplyse om dette i egen note.

Vi har tidligere år sett at Udir har krevd retting ved å skille ut avdelingsregnskap for tilleggsvirksomhet som for eksempel utleievirksomhet. For tilleggsvirksomhet gjelder prinsipielt ingen nedre beløpsgrense. Dersom skolen synliggjør inntektsposter som for eksempel utleie i skoleregnskapet, vil Udir ha grunnlag for å stille spørsmål eller gi varsel om vedtak.  Slike rettinger krever ikke endringer i resultat og balanse og er mulig å håndtere.   

KFF regner med at skolene rådfører seg med sine revisorer. Det er ellers veiledning å finne i kapittel 8 i IK-friskole, og det er mulig å henvende seg til oss om saker som skolene er i tvil om.

 

Powered by Cornerstone