Oppdatering om tilskuddet til grunnskoler

Statsbudsjettet for 2024 ble vedtatt med kutt i tilskuddet til kombinerte barne- og ungdomsskoler. Samme dag som friskolene aksjonerte mot budsjettforslaget, meldte Regjeringen at det skal komme mer penger i Revidert Nasjonalbudsjett våren 2024. Blir det forbedringer? Hva skjer?
2024-04-11

Forslag om lovendring

I januar leverte organisasjoner, kommuner, skoler og enkeltpersoner inn høringssvar om endringer i privatskoleloven. Det var massiv motstand mot å lovfeste at kombinerte barne- og ungdomsskoler skulle ha høy sats kun for 45 elever totalt. Fram til nå har ordningen vært at kombinerte skoler får høy sats for det fastsatte antall elever både på barnetrinnet og på ungdomstrinnet.

Kunnskapsminsiteren lyttet til svarene. Fredag før palmesøndag la Regjeringen fram Prop. 65 L (2023–2024) om endringer i privatskoleloven. Setningen som lovfester kutt i tilskuddet til kombinerte skoler var fjernet. Det ser vi på som en seier. En lovbestemmelse som den opprinnelig foreslåtte, ville satt stopper for den modellen for tilskuddsberegning som alle undersøkelser viser er den mest fornuftige, nemlig at kombinerte skoler får en kompensasjon for ulempen med å ha lavt elevtall både på barnetrinnet og på ungdomstrinnet. Det er lærerdekning som er kostnadskrevende, og mer krevende når skolen har 10 klassetrinn sammenlignet med 7 og 3 trinn. 

 

Høring om endringer i økonomiforskriften

Det som ble tatt ut av forslag til endret privatskolelov 22.03., kom samme dag inn i forslag om endret økonomiforskrift. Forslaget er på høring med frist 3. mai 2023: Forslag til endringer i økonomiforskrift til privatskolelova ved innføring av ny tilskuddsmodell for private grunnskoler  (udir.no) 
Alt som er sagt om kutt til kombinerte skoler i Statsbudsjettet for 2024, er foreslått tatt inn i forskriften. 

 

Revidert Nasjonalbudsjett (RNB) og arbeidsgruppens rapport

«I lys av arbeidsgruppen skal vi vurdere justeringer allerede i revidert nasjonalbudsjett våren 2024», sa kunnskapsminister Kari Nordtun i pressemeldingen Regjeringen vil ha dialog med privatskolene - regjeringen.no 8. november i fjor. Vi vet fortsatt ikke noe om hvor mye penger som bevilges i RNB.

Arbeidsgruppens rapport ble offentliggjort 11.04. Se Rapport om tilskudd til private grunnskoler - regjeringen.no  Friskoleorganisasjonenes pressemelding om saken er vedlagt. Send gjerne til lokalaviser! (Eller omarbeid den og send …) Om vi virkelig vil at skolene skal sende dette til lokalaviser, bør dette sendes ut i egen e-post, eller i det minste stå i overskriftspunktene... 

KD og friskoleorganisasjonene er enige om at regnskapsgrunnlaget som tilskuddet til friskoler beregnes ut fra, mangler to viktige elementer: Avskrivninger (kostnader til investeringer i skolebygg) og visse kostnader knyttet til fellesadministrasjon i kommunene, såkalte «overheadkostnader». 
 

 

Powered by Cornerstone