Koronasituasjonen våren 2020

Denne artikkelen oppdateres ikke lenger. Den ga løpende og oppdatert informasjon om spørsmål knyttet til gjenåpningen av skolene og ulike problemstillinger knyttet til koronasituasjonen i mai og juni 2020. Informasjon om skolenes tilpasning til koronasituasjonen skoleåret 2020-2021 vil bli gitt i andre artikler på KFFs nettside..
2020-06-12

Denne artikkelen erstatter en tidligere nettsideartikkel på kff.no.  Artikkelen kan fortsatt leses, nå med tittelen Friskoler og korona - nyheter 12.03 - 19.04
 

Siste nytt (fram til og med 19.06.2020)

(03.06) Udirs hovedinformasjon Skole – informasjon om koronasituasjonen ble oppdatert 29.05 med god informassjon om de nye nivådelte smitteverntiltakene (trafikklysmodellen).  Smittevern-veilederne er oppdaterte. Merk at skoleeier må planlegge for alle situasjoner og lage en beredskapsplan slik at de raskt kan veksle mellom de ulike nivåene, se Udirs informasjon om beredskapsplan


(29.05) Nye smittevernregler kom fredag 29.05. Se veiledere senere i artikkelen. 

(19.05 kl. 11.00) Skoleeiers plikt til å gi tilbud til barn av foreldre i kritiske og viktige samfunnsfunksjoner ble endret 18.05. Plikten handler om å gi fullt tilbud til disse barna selv om skolen ellers har et redusert tilbud. Lærere i skole og barnehage er regnet med blant de viktig samfunnsfunksjonene, og det er nok at én forelder har en slik viktig samfunnsoppgave. Se Udirs hovedinformasjon Skole – informasjon om koronasituasjonen -  hovedavsnitt Tilbud når foresatte har kritisk samfunnsfunksjon eller virksomhetskritisk oppgave.

(13.05 kl. 08.50  KFF har endret veiledningen nedenfor angående elever som ikke møter på skolen.)

(12.05 kl. 11.30) Udir har lagt ut ny informasjon om fraværsføring. I perioden 13. mars og ut skoleåret skal ikke skolene føre fravær på vitnemålet eller kompetansebeviset. Les mer på Udirs hovedside om koronasituasjonen: Skole – informasjon om koronasituasjonen - nytt hovedavsnitt om fraværsføring og fraværsgrensen.

(12.05 kl 11.25) KFF har sendt e-post til skolene angående styrets ansvar for smitteverntiltak og eventuell delegering til rektor. Se e-post fra gen.sekr. Jan-Erik Sundby

(08.05  Friskolenes Kontaktforum (FK) har sendt brev til Kunnskapsdepartementet angående økte kostnader i friskoler pga smitteverntiltak. 

(08.05 kl 13.00)  Kunnskapsdepartementet har sendt brev til kapittel 4-skolene om adgang til gjenåpning. Udir har sendt e-post til friskolene om gjenåpningen. Udir har oppdatert sin nettside Skole – informasjon om koronasituasjonen bl.a med ny informasjon om gjenåpningen og om om skoleskyss.

(08.05 kl 10.30) Fra mandag 11. mai åpner alle skolene igjen. Skolene vil bruke noe ulik tid på å forberede skolestart, og det vil derfor være ulik oppstart rundt i landet. Alle elevene vil være tilbake på skolen innen 15. mai 2020. Se Udirs nettside Skole – informasjon om koronasituasjonen. Kapittel 4-skolene vil få eget brev fra KD om dette. Friskolene får ikke eget brev.

(07.05) De annonserte nettmøtene (på Zoom) for grunnskoler og videregående skoler/bibelskoler er utsatt. Informasjon om dette er sendt KFFs medlemsskoler på e-post. Nytt møte for grunnskoler blir fredag 08.05 kl 09.00. Se også tidligere utsendt brev fra KD til skolene 

(06.05 kl 12.45) Udir melder at det innføres en midlertidig forenkling av regelverket knyttet til det å fatte vedtak om spesialundervisning. Se hovedsavsnitt "Spesialundevisning og andre individuelle rettigheter" på nettsiden Skole – informasjon om koronasituasjonen.  

(05.05 kl. 08.00) Udir melder at kommunale Kulturskoler nå kan drive opplæring med 1 meters avstand mellom elevene. Se Udirs informasjonsnettside Skole – informasjon om koronasituasjonen

(30.04 kl 14.00) Kunnskapsminister Guri Melby har sendt brev til alle skoler ang gjenåpning av skoler. Les brevet her. Hun ber skolene planlegge for gjenåpning for alle resterende klasser. Det kan bli kort varsel fra avgjørelse tas til skolene skal starte. KFF inviterer medlemsskolene til Teams-møte onsdag 6. mai for å drøfte arbeidet med å gjenåpne skolene i tråd med smittevernreglene som nå er fastsatt (se lenke til disse nedenfor).

(24.04 kl 14.45) Udir har oppdatert sitt hoveddokument om koronasituasjonen i skolen, - nettsiden som nå har tittel Skole – informasjon om koronasituasjonen, med informasjon ang. leirskole. NB! Friskoler har ikke plikt til å tilby leirskole, men det har offentlig skole.  

(23.04 kl. 11.40) Udir har laget en ny hovedside med korona-relatert informasjon: Informasjon om koronasituasjonen

(21.04 kl 20.00) Regjeringen avlyser alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige, muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener i videregående skole skole våren 2020. Privatisteksamener skal gjennomføres. Se Udirs informasjon Eksamen, standpunkt og vitnemål. Se også Kunnskapsdepartementets Spørsmål og svar om avlysning av muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eleveksamen.

(20.04 kl 19.45) Smittevernregler for skoler er publisert. Se pressemelding fra Regjeringen. Se avsnitt Smittevernregler" nedenfor for mer informasjon.

(20.04 kl 19.45) Udir har lagt ut informasjon om hvordan friskoler kan søke om refusjon for tapte inntekter til SFO. Det skal søkes på nettbasert skjema innen 31.05. Refusjonsordningen er ulik for perioden før og etter 13. april. Se informasjon nedenfor.

(20.04 kl 19.45) Udir har gjort presiseringer i sin informasjon om Tilbud når foresatte har kritisk samfunnsfunksjon eller virksomhetskritisk oppgave
og Tilbud for barn og unge som trenger det mest. Merk at ansatte i barnehager og ansatte på 1. – 4. trinn i skolen er nå regnet som viktig personell i håndteringen av koronakrisen (kritisk samfunnsfunksjon).
 

(20.04 kl 08.45) Noen kapittel 4-skoler får åpne 27. april. Se brev som KD har sendt kapittel 4-skolene: Informasjon til skoler godkjent etter voksenopplæringsloven kap. 4 om gjenåpning av enkelte skoler fra 27. april 2020

 

Generell informasjon

Det er Utdanningsdirektoratet (Udir) som formilder det meste av konkret informasjon til skolene. De har samlet all korona-relatert informasjon på denne nettsiden: Informasjon om koronasituasjonen Fra denne nettsiden er det menyvalg for Skole, Barnehager, Eksamen, standpunkt og vitnemål, Råd om hvordan dere kan gjennomføre opplæring når elevene er hjemme og Smittevernveiledere for barnehager og skoler. Informasjonen under hvert menyvalg oppdateres jevnlig. Se mer om smittevern (regler, veiledning) nedenfor i denne artikkelen.

Kunnskapsdepartementet (KD) har sendt brev til alle friskoler og kapittel 4-skoler angående gjenåpning av skolene: Informasjon til friskoler og skoler godkjent etter voksenopplæringsloven kap. 4 om gjenåpning av skoler og videre tiltak. Informasjonen angående kap. 4-skoler ble korrigert av et nytt brev til disse skolene 17.04.2020: Informasjon til skoler godkjent etter voksenopplæringsloven kap. 4 om gjenåpning av enkelte skoler fra 27. april 2020

Regjeringen har på sin nettside informasjon om koronasituasjonen og nasjonale tiltak generelt, ikke bare i utdanningssektoren. Her er det en egen nettside med Spørsmål og svar om gradvis gjenåpning av barnehager og skoler
 
Utdanningsforbundet har samlet svært mye relevant informasjon, - også for arbeidsgivere!, på sin nettside Koronakrisen – spørsmål og svar
 

Aktuelle spørsmål

Her tas opp et utvalg spørsmål som friskoler er opptatt av. Flere relevante spørsmål (og svar) finnes på Regjeringens nettside Spørsmål og svar om gjenåpning av barnehager og skoler.

Kan friskolen fastsette kortere åpningstid i skolen?

Verken offentlig skole eller friskoler kan redusere årstimetallet for opplæring. Så hvis skoletiden reduseres, må det i så fall være for å tilby fjernundervisning i stedet for oppmøte på skolen. Regjeringen åpner for dette, men kun i spesielle situasjoner. Se Regjeringens spørsmål-svar side hvor følgende gis som svar på spørsmålet om skoler kan velge å holde stengt selv om Regjeringen vil åpne skolene: "Samtidig ser vi at det er økt smittepress noen steder.... Derfor åpner vi for at det kan skje lokale tilpasninger hvis det for eksempel oppstår smitte i barnehager eller skoler."

Kan friskolen fastsette kortere åpningstid i SFO?

SFO ved friskolen er et ikke-lovpålagt tilbud. Her kan skolen avgjøre det meste selv, men skolen er bundet av den avtalen som er inngått med foreldrene. Endret åpningstid kan da f.eks påvirke foreldrebetalingen. Det framgår ikke av informasjonen fra Kunnskapsdepartementet om friskoler kan søke om refusjon for tap av inntekter til SFO etter 27.04. SFO som har kortere åpningstid, må fortsatt sørge for tilbud til barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner og barn med særlige behov.

Hva gjør friskolen med elever som ikke møter på skolen?

Det er fastsatt at det ikke skal føres fravær i hele perioden fra 13. mars og ut skoleåret. Les mer på Udirs hovedside om koronasituasjonen: Skole – informasjon om koronasituasjonen - nytt hovedavsnitt om fraværsføring og fraværsgrensen. Merk likevel følgende fra Udirs infomasjon: «Elever som ikke deltar aktivt i opplæringen, uavhengig av om de får opplæringen på skolen eller hjemme, risikerer å ikke få karakter i faget. Manglende deltakelse i opplæringen vil også kunne påvirke vurderingen i orden og oppførsel.»

Som svar på spørsmålet ovenfor, ga KFF tidligere noe informasjon angående fravær, permisjon og oppsigelse av skoleplass. Denne informasjonen er ikke lenger relevant fordi det ikke føres fravær nå. KFF skrev: «Det er opplæringsplikt, og skolen kan ikke drive både klasseromsundervisning og fjernundervisning for samme gruppe av elever. Det tilsier at situasjonen med elever som ikke starter opp igjen på skolen når skolen åpner, må behandles som fravær. Rektor kan gi permisjon fra den pliktige grunnskoleopplæringen i 2 uker. Hvis eleven uteblir utover disse 2 ukene, er ikke friskolen pliktig til å melde ut eleven straks. Skolens plikt handler om å melde fra til kommunen dersom friskolen  har grunn til å tro at opplæringsplikten ikke blir ivaretatt. Forarbeidene til friskoleloven gjør det klart at friskolen har rett til å melde ut en elev dersom fraværet varer minst 1 måned, jf merknad til friskoleoven § 5-2 i  Innst.O. nr. 80 (2002-2003): «Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og representanten Simonsen, legger til grunn at styret har en varslingsplikt mht. når en elev ikke lenger regnes som elev ved skolen. I den forbindelse legger flertallet til grunn at ved ulegitimert fravær som overstiger en måned, regnes eleven som sluttet.» »

Fravær

I perioden 13. mars og ut skoleåret, skal ikke skolene føre fravær på vitnemålet eller kompetansebeviset. Dette gjelder både for grunnskole og videregående skole.

Udir informerer om fraværsføring ipå nettsiden Skole – informasjon om koronasituasjonen, avsnitt Fraværsføring og fraværsgrensen.

Merk at fravær i perioden 13. mars og ut skoleåret heller ikke skal regnes som udokumentert etter reglene om fraværsgrensen i videregående skole. Fra 4. mars til 12. mars gjaldt et midlertidig unntak fra dokumentasjonskravet ved fravær av helsemessige grunner.

Kunnskapsdepartementet publiserte 04.03.2020 følgende pressemelding: Fraværsgrensen endres som følge av koronaviruset. Se melding på Regjeringen.no.

Vi siterer fra meldingen:

Ut skoleåret vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Håndteringen av koronaviruset gjør at helsepersonell må bruke kapasiteten sin på de som trenger det mest.

– Helsedirektoratet har bedt om at elever som har fravær av helsemessige grunner, slipper å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet sitt. Den oppfordringen følger vi og lemper på dokumentasjonskravet, sier kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande.

Den midlertidige forskriftsendringen går ut på at elever som har fravær av helsegrunner kan bruke egenmelding hvis de er over 18 år, eller få bekreftelse fra foreldrene hvis de er yngre. Endringene vil også gjelde for føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående skole.

Endringene gjelder fra 4. mars 2020 og varer til 1. august 2020, så framt det ikke skjer endringer som gjør at den bør forlenges eller forkortes.

– Nå gir vi elevene en frihet jeg forventer at de forvalter på en god måte. Elever som er syke, skal selvsagt være hjemme. Jeg oppfordrer alle om å følge de rådene som kommer fra helsemyndighetene. Skolene bør også planlegge for at elever i karantene kan jobbe hjemmefra, hvis formen tilsier det, sier Grande.

 

KFF har bedt Udir bekrefte skriftlig at den midlertidige endringen også gjelder praktiseringen av 20-dagersregelen i videregående skole og kapittel 4-skoler. Den bekreftelsen kom i e-post til KFF 10.03.2020, der Udir skriver:

Kunnskapsdepartementet har gitt et midlertidig unntak fra dokumentasjonskravet ved fravær av helsemessige grunner, se forskrift til friskoleloven § 3-3a. Unntaket gjelder for fraværsgrensen i videregående og for føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående . Det innebærer at elever ut dette skoleåret slipper å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. 

Siden elevene ikke får dokumentasjon for fravær av helsegrunner vil det heller ikke være et krav i forbindelse med «20-dagersregelen», jf. økonomiforskrift til friskoleloven § 4-2. Dette gjelder fravær i perioden fra unntaket ble fastsatt 3. mars til elevtelling 1. april. Fravær som skyldes helsegrunner kan i denne perioden dokumenteres med egenmelding fra foreldre eller myndige elever.

Det samme vil gjelde fravær i forbindelse med «20-dagersregelen» for skoler godkjent etter voksenopplæringsloven kap. 4,  jf. forskrift til voksenopplæringsloven kapittel 4 § 5-1.

Hele e-posten kan leses her

 

Smittevernregler

En trygg gjenåpning av barnehager og skoler forutsetter at smittevernregler blir fulgt. Det er sendt ut tre utgaver av smittevernregler til skolene: 20.april, 7. mai og 29. mai.  

Udirs nettside Smittevernveileder for barnehager og skoler har lenke til plakater og annet informasjonsmateriell.

Alle smittevernregler bygger på denne forskriften: Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)

Det er ventet at mer informasjon om smittvernregler kommer. Slik informasjon vil bli lagt til her etterhvert som den publiseres.


Kompensasjon til friskoler 

Frittstående grunnskoler vil etter søknad få kompensasjon for inntektsbortfallet de har hatt i forbindelse med bortfall av foreldrebetaling i perioden SFO-tilbudet har holdt stengt eller det har vært redusert drift. Les om ordningen i Udirs artikkel Kompensasjon til friskoler for refundert foreldrebetaling til SFO. Nettsiden har lenke til søknadsskjema. Søknadsfrist er 31. mai 2020.

Den første perioden det kan søkes refusjon for, er perioden fra 13. mars til 13. april 2020. Elever som av ulike grunner har hatt et SFO-tilbud i denne perioden, skal ikke betale for dette tilbudet. Skolen kan søke om refusjon også for disse elevene i denne perioden.

Den andre perioden det kan søkes refusjon for, er perioden fra 14. april til 26. april 2020. Elever som mottar SFO tilbud i denne perioden, skal betale for dette tilbudet. Skolen kan ikke søke om refusjon for disse elevene.

Friskolenes Kontaktforum (FK) har sendt brev til Kunnskapsdepartementet angående økte kostnader i friskoler pga smitteverntiltak. 

 

Endringer som gjelder arbeidsgivere generelt

Arbeidsgivere skal kun betale sykelønn for de tre første dagene med korona-relatert sykefravær. Se informasjon fra Regjeringen: Nye regler om koronarelatert sykefravær og egenmelding. Utdanningsforbundet gir god informasjon om de nye reglene på nettsiden Sykepenger

 

 

Powered by Cornerstone