KFF

KFFs medlemsskoler

KFF har pr 1. august 2017 132 medlemsskoler pluss fire assosierte høyskoler.

Kurs om reglementer i friskoler

Det er to år siden forrige kurs om reglementer, nå er det på tide med et nytt. 21. mars 2018 er dagen mellom seksjonssamlingene for grunnskoler og videregående skoler.
Les mer

Seksjonssamlinger våren 2018

Her er påmeldingslenkene til seksjonenes møter i mars/april.
Les mer

Kapitaltilskudd

KD må gjøre ny «hjemmelekse» om kapitaltilskudd
Les mer

Statsbudsjettet for 2018

Hvilke konsekvenser får det for friskolene? Hva med lærernormen?
Les mer

Hva betyr den nye personvern-forordningen for friskolene?

KFF vil vurdere løpende hva ny forordning har av betydning for friskolene, og da vil det komme til uttrykk i KFF-KSS og i annen aktuell informasjon.
Les mer

Kurs i læremiddelanalyse

Synes du av og til det er vanskelig å undervise ut fra et kristent livssyn når lærebøkene mer eller mindre tydelig formidler et annet syn? Mandag 22. januar er det hjelp å få.
Les mer

Kapitaltilskudd?

KFF har ventet i 2 år på utredning om kapitaltilskudd og er skuffet over resultatet i Prop. 1 S (2017-2018).
Les mer

Tilskuddssatser i statsbudsjettet for 2018

Her er en oversikt over satsene for de forskjellige skoleslagene.
Les mer

Lovendringer

Friskoler og bibelskoler med tilskudd etter kapittel 4 i voksenopplæringsloven har ved oppstarten av dette skoleåret fått noen nye lovendringer å forholde seg til. Her gis en kort oversikt over endringene.
Les mer

Kurs og seksjonssamlinger 2017/2018

Her finner du en oppdatert oversikt over kurstilbud. Program og påmeldingsliste blir lagt ut i egen artikkel når datoen nærmer seg.
Les mer

Rev. budsjett og moms-kompensasjon

I rev. statsbudsjett har regjeringen landet på å korrigere lovgivningen slik at tidligere praksis kan videreføres når det gjelder mva-kompensasjon for voksne elever.
Les mer

Religionsfrihed er en styrke for samfundet

Det er overskriften på et stykke i Kristent Pædagogisk Instituts (KPI) nyhetsblad i mai 2017. På en konferansen i Danmark i april ble det utarbeidet en felles uttalelse.
Les mer

Høring om forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen. Denne skal erstatte gjeldende Generell del og Prinsipper for opplæringen. Høringsfrist 12. juni 2017. Uttalelse sendt.
Les mer

Arbeidsseminar om læreplaner

Alle grunnskolene har fått invitasjon til et seminar 1. juni.
Les mer

Lovendringer på trappene

Regjeringen har i prop 78 L lagt fram en rekke lovendringer som berører våre medlemsskoler.
Les mer

Nordborg vgs blir Livsgledeskole

Nordborg videregående skole går inn i et prosjekt som heter "Livsglede for eldre", der elevene skal gjøre en innsats for eldre i Lenvik.
Les mer

Undergraver friskoleloven

Odd Anders With, styreleder for KFF, utfordrer politikerne i friskolesaken. Han forventer at regjerende politikere sørger for at menneskerettene blir ivaretatt gjennom godkjenningsordningen som vi har i dag slik at det er mulig å etablere også kristne skoler. Han retter særlig kritikk mot Ap som foreslår å innføre et slags veto mot friskoler for kommuner og fylker.
Les mer

Innsamlinger og kontroll

KFF har mottatt en henvendelse fra Innsamlingskontrollen med noen påminnelser om innsamlingsaksjoner. Vi legger ut henvendelsen her og anbefaler at dere tar en titt på lenkene. Vi merker oss den siste bemerkningen om at de vet at kristne skoler er blant de «beste i klassen». Problemene kan oppstå som kontrollen påpeker når ivrige elever tar initiativer som ikke skolen er kjent med.
Les mer

KFF-KSS-kurs onsdag 19. april 2017

Det forrige KFF-KSS-kurset var det venteliste til, her er neste anledning! Kurset er lagt dagen før seksjonssamlingen for bibelskoler, med mulighet for å få med seg begge både for skoleleder og styremedlemmer.
Les mer

Spennende konferanse for kristne lærere

Europeisk nettverk arrangerer konferanse i Norge i mai. David Smith fra England/USA har temaer om å undervise fra kristent ståsted i et flerkulturelt samfunn.
Les mer

Seksjonssamlinger våren 2017

Her er datoer og påmeldingslenker for samlingene for grunnskolene, de videregående skolene og bibelskolene.
Les mer

10 mill i økt kapitalstøtte

Budsjettforliket ga oss 10 mill i økt kaptalstøtte slik at vi nå er oppe i 31,5 mill kr. 10 mill kr er mindre enn hva økningene i avskrivninger fra 14 til 15 i offentlige skoler ville gitt dersom disse var tatt med i tilskuddsgrunnlaget.
Les mer

Høring - Endringer i friskoleloven, voksenopplæringsloven og folkehøyskoleloven

Høringen fra KD inneholder bl.a. forslag ang spesialundervisning, økonomi og elever i bibelskoler. Høringsfrist var 11. januar 2017, KFF har sendt høring.
Les mer

Neste KFF-KSS-kurs blir 10. januar 2017

Kurset er særlig rettet mot nye skoler, nyansatte som jobber med KFF-KSS og de som nylig har fått dette tillagt sin stilling ved skolen. Repetisjonstrengende er også velkomne.
Les mer

Friskoleprisen 2016 til Bjarne Kvam

KFFs tidligere styreleder, rektor gjennom mange år på to NLA-høgskoler og den sammenslåtte høgskolen og friskolemann fikk prisen velfortjent. Prisen ble delt ut av Anders Tyvand fra KrF på Stortinget.
Les mer

Kommentar til budsjettet for 2017

Friskolene sakker fortsatt etter og lite tyder på at regjeringen ønsker å gi husleiestøtte til friskolene.
Les mer

Tilskuddssatser 2017

Her er lenker, tabeller mm. Se kommentar i egen artikkel.
Les mer

Skolelederkonferansen 17. - 19. oktober

Påmeldingsliste og program er lagt ut. Dette er årets storsamling for skoleledere og styremedlemmer ved KFFs medlemsskoler.
Les mer

Frimodig fra redaktør om fraværsregler i vg skole

Fraværet i videregående skole har gått kraftig ned, men nå sutrer leger og elever over hvor brysomt det er med legeerklæring.
Les mer

Momskravene mot internat og voksne elever løst

I dag kom forhandlerne i FIN-komiteen til enighet og vi har fått en løsning på saken om mva-kompensasjon både for voksne elever og for internat.
Les mer

Nytt nummer av Kristen Friskole ble lagt ut 18. mai

Det er mange aktuelle saker og en leder om 20-dagersregelen - ørkenvandring. Her er politiske saker, rapporter fra kurs og om nye kurs, pluss organisasjonssaker mm.
Les mer

U-dirs oppsummering av funn fra tilsyn med friskolene i 2015

Den årlige rapporten foreligger nå og kan studeres av skolene for å sjekke hva U-dir mener er det viktigste ved skoledriften og oppfølging av krav til skolenes opplæringsvirksomhet og drift.
Les mer

Miniseminar om pensjon i Statens pensjonskasse 21. april og 19. mai

Hvordan synliggjøre en god pensjonsordning? Statens pensjonskasse inviterer KFF-skolene til miniseminar om pensjonsordningen. Skoleledere og de som arbeider med pensjon og lønn er målgruppen. Seminarene holdes på Skoleskipet GANN i Stavanger 21. april og i SPK i Oslo 19. mai.
Les mer

Skolene som gjør Jesus synlig

Styrelederen i KP-nett skriver om de kristne skolenes betydning for å gjøre Jesus kjent for neste generasjon.
Les mer

Kurs om regelverk og reglementer i friskoler 5. april

Kurset er for grunn-, videregående- og kap. 4- skoler som er medlemmer i KFF. Temaer er ordensreglement, inntaksreglement, økonomireglement mm.
Les mer

Nytt KFF-KSS-kurs 12. april

Kurset er særlig rettet mot nye skoler, nyansatte som jobber med KFF-KSS og de som nylig har fått dette tillagt sin stilling ved skolen. Repetisjonstrengende er også velkomne. Kurset er dagen etter seksjonskonferansen for grunnskolene.
Les mer

Seksjonskonferanser for de ulike skoleslag i KFF i april

Forslag til program er sendt skolene. Her ligger dato og påmeldingslenker. Meld dere nå! Selma Therese Lyng for grunnskolene om mobbing og blinde flekker.
Les mer

Servicepersonalkurs 7. - 8. mars

Ferdig program lagt ut her. Vårt populære kurs for servicepersonalet ved alle medlemsskoler nærmer seg. Det blir god tid til erfaringsdeling i faggruppene, og i plenum blir Egil Svartdahl med.
Les mer

Ingen hjelp fra finansministeren til de vg internatskolene

Det ble ikke positivt svar fra Siv Jensen på spørsmålet fra Hans Olav Syversen om hjelp rundt forståelsen av momskompensasjon til internatet på de videregående internatskolene.
Les mer

Friskolene - problem eller nødvendig bidrag for frihet?

Steinar J. Olsens kronikk om offentlige skoler kontra friskoler har gått i flere aviser. KFF har lagt mye av det ut på facebook. Her er et innlegg fra katolske skoleledere som respons på en av kronikkene til Olsen, den i Agderposten.
Les mer

Friskoler i politisk spenningsfelt

Jan Erik Sundby skriver i DAGEN 29/12: Hverdagen for de kristne friskolene er som en fjelltur på Vestlandet. Det skifter ofte mellom sol og regn. Vi lar oss ikke vippe av pinnen av et og annet tordenskrall om hvor ille det er med kristne skoler. Skolefolk nyter utsikten over skolearbeidet og verdien dette har for elevene og samfunnet. Det vi puster tungt av, er den økonomiske motbakken.
Les mer

Kjempesmell for Kongshaug og andre internatskoler

Det kan bli dramatisk hvis internatskolene i KFF rammes av Skatt Vest og Skattedirektoratets nye tolkninger om momskompensasjon. De nekter å betale tilbake mva-komp for internatbygg og internatdrift. Kongshaug, andre skoler og KFF er uenige i dette og det er engasjert advokater i sakene.
Les mer

Taper kommuner og fylkeskommuner når friskoler etableres?

Ved etablering av private grunnskoler eller videregående skoler er det ikke uvanlig at politikere som er kritiske til en friskoleetablering hevder at kommunen/fylkeskommunen taper penger når friskolen starter opp. Har disse politikerne rett i sine påstander?
Les mer

Budsjettinnstillingen om KD-budsjettet for 2016

KUF-komiteen avga 9/12 sin innstilling 12 S (2015-16) om budsjettet. Vi kan ikke se at det er endringer ut over det som fremgikk av budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og KrF og Venstre.
Les mer

Utdanningsdirektoratet mistenkeliggjør friskoler

Gen.sekr. Jan Erik Sundby i KFF har en større artikkel i Dagen i dag hvor han peker på at friskoler stadig blir angrepet i media. Bl.a. har NTB basert seg på et oppslag i Klassekampen. Det skapes et inntrykk av at friskoler kan skalte og valte omtrent som de vil med statsstøtten. Les hele artikkelen her:
Les mer

Intet til kapitaltilskudd i årets budsjettavtale

Skuffende resultat for friskolene samlet når det gjelder økning i kapitaltilskuddet. Ganske enkelt kan en si om resultatet: Ingenting.
Les mer

Nytt nummer av Kristen Friskole

Nr 3/4 i 2015 er nå lagt ut på nettsiden.
Les mer

Påmelding supplerende skolelederutdannelse

Her kan KFFs skoleledere melde seg på opplegget som startet på skolelederkonferansen.
Les mer

Kan skoleiere ta utbytte i privatskoler som ikke er friskoler?

Debatten reises i Dagens Næringsliv. Stortingspolitikere på utdanningsfeltet engasjerer seg. Riksrevisjonen er på en sak mot skoleselskapet Anton B Nilsen og kunnskapsministeren må svare for seg om kontroll med slike aktører. (Saken oppdateres m nye artikler.)
Les mer

Neste års skolelederkonferanse er 17. - 19. oktober

Samme hotell som de siste årene. Sett av datoene for 2016 allerede nå. VI minner også om seksjonskonferansene i mars/april.
Les mer

KrFs alternative budsjett med 2 friskoleforslag

30 millioner i kapitalstøtte til friskolene og 5,7 millioner foreslås til NLA-høgskolen for satsing på ny lærerutdanning i Oslo.
Les mer

Friskoleprisen 2015 tildelt Dagrun Eriksen

Det ble Dagrun Eriksen dette året. Hun får prisen for godt arbeid som saksordfører i Stortinget for flere friskolesaker, både budsjetter, friskoleforliket i 2007 og god kontakt med friskoleorganisasjonene.
Les mer

Tilskuddssatsene i statsbudsjettet for 2016

Økningen i satsene holder ikke tritt med prisstigningen, og kapitaltilskuddet økes ikke.
Les mer

Jan Erik Sundby om muslimske skoler på radio 6. oktober

Saken har vært oppe i media fordi Byråden for utdanning i Oslo har innstilt på nei til en muslimsk skole. Østlandssendingen tar opp saken i et bredt intervju med gen.sekr. i KFF som ikke finner det unaturlig med en muslimsk skole i hovedstaden.
Les mer

Saken om NLMs verdidokument med LDO avsluttet

Det gikk en langvarig debatt i sommer om homofilisyn ved ansettelser. Mange av avisinnleggene og oppslagene bl.a. i Fædrelandsvennen og Stavanger Aftenblad var knyttet til NLMs verdidokument. Likestillings- og diskrimineringsombudet LDO ba derfor om en redegjørelse fra NLM om bruken av verdidokumentet i ansettelsesprosesser.
Les mer

Program for høstens skole-lederkonferanse 26.-28. oktober

Ferdig program og påmeldingslenke er lagt ut. Noen politikere er på plass til tirsdagens panelsamtale.
Les mer

Nytt KFF-KSS-kurs i Oslo 11. november

Vi holder jevnlig små dagskurs på KFFs kontor med innføring i kvalitetssikringssystemet.
Les mer

KFF-rektor Bård Hauge anmelder Trond Giskes bok om skolen

KUF-komiteens leder Trond Giske (AP) skriver en bok med tittelen: La læreren være lærer: Veien til en skole der alle barn kan lykkes. Rektor på Danielsen videregående anmelder boka i Dagen 3. september. KFF har fått Hauges manus og vi legger det ut nedenfor.
Les mer

Nye skoleledere i KFFs medlemskoler i 2015

Flere av KFFs skoler har fått ny rektor siden i fjor høst, vi har sju nye skoler og tre skoler som har skiftet navn. Her følger en oversikt pr 7. sept.
Les mer

Debatt om utlendinger på bibelskolene

Både Vårt land og Dagen har hatt disse sakene, siste uka mest Dagen. Også politikere har vært på banen. Nå skriver gen.sekr. i KFF en redegjørelse til Dagen om KFFs syn og holdninger i dette.
Les mer

Kurs for styremedlemmer i kristne skoler 30. september

Dette blir et dagskurs i Oslo med de vanlige styrekurstemaene, inkludert styrets ansvar for elevenes utbytte av opplæringen. For nye og gamle styremedlemmer og for nye skoleledere.
Les mer

Nye friskoler gir økt mangfold og god samfunnsøkonomi!

Gen.sekr. i KFF Jan Erik Sundby og skoleutvikler i Oasen og nestleder i KFF Hilde Grimm klargjør i en artikkel i Fædrelandsvennen flere spørsmål rundt klager fra politikere og kommuner som mener kommunene taper store beløp på friskoler.
Les mer

Debatt om homofilisyn ved ansettelser

Både i Fædrelandsvennen og Agderposten er det fra ca 20. juli debatt om kristne skolers praksis ved tilsetting ut fra NLMs verdidokument. Drottningborgs rektor blir intervjuet og APs Freddy de Reuter drar opp den store debatten. Artikkelen er oppdatert til 10. august.
Les mer

Rundskriv fra U-dir om skolebytte i mobbesaker

Kanskje vel verd å kjenne dette rundskrivet selv om det ikke er så ofte det er aktuelle saker! Det er hjemkommunen til eleven som gjør vedtak, men friskolen må forberede saken dersom de ønsker å få flyttet en elev.
Les mer

Mange endringer i § 3 i forskriften til friskoleloven

Fra 1. august er flere endringer gjort gjeldende. Det gjelder forskriftens punkter om individuell vurdering i grunn- og videregående opplæring.
Les mer

Avisomtale av NLM-skolers verdidokument

En interessant artikkel i dag i Stavanger Aftenblad: "Lærere på alle skoler som drives av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), må skrive under på at de tar avstand fra homofile ekteskap, som en del av arbeidskontrakten."
Les mer

Feil om friskoler fra Stortingets talerstol

Gen.sekr. i KFF Jan Erik Sundby avslører feilen. Han mener det er feil å stemple en overveldende andel friskoler som misbrukere av statstøtte. Det fremgår ikke av kildene som må være tilsynsrapporter og årlige rapporter fra Utdanningsdirektoratet.
Les mer

Spennende omtale av kunnskapsministeren

"Pragmatisk, men hverken tannløs eller planløs. Det er fasiten etter kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens andre år." Politisk kommentator Thomas Boe Hornburg i Aftenposten skriver dette. Han kaller artikkelen: En statsministerkandidat kommer til syne!
Les mer

KFF-kurs 2015

Nedenfor finnes en liste over planlagte kurs både vår og høst 2015, inkludert vårens seksjonsmøter med nye datoer. Legg merke til datoene for høstkursene 2015 nå!
Les mer

Innstillingen fra KUF-komiteen om ny friskolelov foreligger.

Innstillingen som fikk navnet Innst. 344 L (2014-2015) er lagt ut i midlertidig versjon. Midlertidig handler nok mest om rettskriving o.l. KFF har nedenfor gitt en uttalelse og det er lagt inn noen avisartikler og andres kommentarer nederst i denne artikkelen.
Les mer

4. juni kommer innstilling om ny friskolelov fra KUF-komiteen

Innstillingen denne dagen sier hva innholdet i loven blir, selv om debatten og vedtaket om saken i Stortingssalen er først 11 juni. Noen saker er allerede vel kjent og vi nevner noen skriverier om saken som har vært nå på tampen. Og noen reaksjoner tar vi med.
Les mer

Gen.sekr. i KFF uenig med Røe Isaksen om bibelskoler

"-Denne regjeringen vil videreføre en instruks fra den rødgrønne regjeringen om innstramming av godkjenningsordningen for bibelskoler. Dette skal også gjelde når disse skolene ønsker å endre driften sin. Vi kan ikke se at det er hjemmel for slik endring."
Les mer

Nytt nummer av Kristen Friskole

Gen.sekr. Jan Erik Sundby har skrevet leder om Djupedalutvalget. Ellers er det stoff om kommende kurs, høringer, nye lærebøker, lovtolkninger mm.
Les mer

Anders Tyvand, KrF får svar på spørsmål om bibelskoleflytting

To bibelskoler har problemer med flyttesaker. Det tar tid før svar kommer. Statsråd Røe Isaksen har fått skriftlig spørsmål i Stortinget om saken. Svar foreligger 26. mai, gen.sekr. i KFF er svært kritisk til svaret.
Les mer

KFF inviterer til stortingsdebatten 11. juni om ny friskolelov mm

KFF ønsker å legge til rette for at folk fra skolene kan komme til Oslo denne dagen på informasjonsmøte og for å følge debatten i stortingssalen. Det er noe usikkerhet om nøyaktig start og hvor lenge debatten vil vare, men med litt fleksibilitet på dagen kan dette bli fint å få med seg. Vi har pr 8 juni signaler om at friskoledebatten vil starte i 12.00 tiden
Les mer

KFF-KSS-kurs mandag 22. juni og tirsdag 8. sept.

Vi holder nye kurs i KFF-KSS rett før og rett etter sommerferien, for nye som skal bruke systemet og for dem som trenger oppfriskning. Det er ikke flaut å gå kurset flere ganger!!
Les mer

Muslimske foreldre velger kristne skoler og tenker på egne skoler

Barn blir tryggere i sin religion i skoler som tar religion på alvor. Barn blir også mindre utsatt for radikalisering dersom de har gått på en muslimsk skole. Også kristne skoler får muslimske elever, kanskje fordi skolene tar religion og tro på alvor.
Les mer

Styreleder i KFF skriver om "Statlig Bibelskolefrykt" i VL

Bibelskoleprosjekter som søker godkjenning får avslag, og slike skoler som søker flytting behandles tregt og etter uforutsigbare regler. I en artikkel i Vårt Land 30. april sier Odd Anders With bl.a.: "-Den statlige overstyringen av tro i friskolepolitikken er uakseptabel."
Les mer

Kurs 12. mai om styrets ansvar for opplæringen i fag

KFF tilbyr igjen et kurs som fokuserer på styrets ansvar for det som er tema for det felles nasjonale tilsynet 2014 - 2017, nemlig skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og skolebasert vurdering.
Les mer

Gen.sekr. Sundby om kommunene og friskoler

I en større artikkel i Dagen 23. april belyses temaet i forhold til forslaget til ny friskolelov som nå ligger i Stortinget. Bl.a. påpeker Sundby at KFF er uenig i lovpunktet om at en skole ikke skal få godkjenning dersom det medfører negative konsekvenser for det offentlige skoletilbudet.
Les mer

Vårens seksjonssamling for videregående skoler

Skoleledere: Vi samles i Oslo mandag 11. mai. Mange viktige saker blir tatt opp, bl.a. det endelige lovforslaget fra KD til ny friskolelov. Vi arbeider med å få medlemmer av KUF-komiteen på besøk.
Les mer

Kurs om pensjon i Statens pensjonskasse 19. mai

Statens pensjonskasse (SPK) inviterer KFF-skoler til gjennomgang av pensjonsordningen. Kurset holdes i SPKs lokaler på Skøyen i Oslo. Skoleledere og de som arbeider med lønns- og pensjonsspørsmål på skolene er målgruppen.
Les mer

Lovproposisjonen til ny friskolelov passerte statsråd i dag, 27/3

Lovforslaget heter Prop 84 L og er altså i dag sendt Stortinget. KFF vil nå gå gjennom forslaget og sammenligne med høringen fra KD og vår høringsuttalelse. Ved vesentlige avvik må det i tiden framover tas kontakt med Stortinget.
Les mer

Kunnskapsministeren har snudd om elevtallsgrensen på 30

I høringen om ny friskolelov foreslo KD minste elevtall til 30 elever i løpet av de tre siste år for å kunne drive videre. Her er det nå lekket at KD har snudd i lovproposisjonen som nå legges fram, sannsynligvis i statsråd fredag 27 mars. Statsråden har måttet bekrefte det og begrunne hvorfor.
Les mer

Tryggheim vgs får tildelt lærerspesialist

Over 200 lærere fordelt rundt om i landet får prøve ordningen de neste årene, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding. De private skolene får kun 1 og det blir Tryggheim videregående.
Les mer

Regelverkkurs 14. april

Dette er et kvalitetssikringskurs for å hjelpe skolene med å få på plass gode inntaksreglementer, ordensregler, økonomireglementer, vedtekter mm. Kurset er for grunnskoler, videregående skoler og bibelskoler.
Les mer

Seksjonsmøter i grunnskoler og videregående skoler

Program for grunnskolenes møte ligger her nedenfor og påmelding foregår nå. VG skolers programmer kommer litt senere, men man kan melde seg allerede nå.
Les mer

Kristen skole fikk avslag av U-dir pga læreplanmangler

Skolen framstår med en kristen formålsparagraf og skulle ha 540 elever i Stavanger, men hadde ikke synliggjort det kristne grunnlaget i læreplaner for skolen. Kristne Friskolers Forbund (KFF) er enig i at skolen må oppfylle de grunnleggende kravene for å bli godkjent som religiøs skole.
Les mer

Seksjonsmøte for bibelskoler 17. mars 2015

Muligheter for dialog og tettere kontakt mellom skoleledere og sekretariat. Program og påmelding for seksjonsmøte for bibelskoler.
Les mer

Høyesterett med endelig dom om musikktilskudd

Saken gjaldt spørsmålet om Oslo By Steinerskole hadde blitt utsatt for ulovlig forskjellsbehandling ved tildeling av statstilskudd til skolens musikklinje i årene 2009-2013. Skolen hadde fremsatt krav om ugyldighet og erstatning som følge av at den ikke fikk det samme særlige tilskuddet som Kongshaug Musikkgymnas, men fikk ikke medhold.
Les mer

Rådgivningsbesøk?

KFF tilbyr rådgivning i bruken av KFF-KSS. Et godt kvalitetssikringssystem er en hjelp til å gjøre skolen til en god skole der elevene har stort utbytte av opplæringen.
Les mer

Nytt nummer av Kristen Friskole er lagt ut.

Mye godt stoff, med leder av generalsekretær Jan Erik Sundby: Trange kår mellom blått og rødt.
Les mer

U-dir med "Knusende kritikk" av Trondheim International School

Det er Adresseavisen som skriver dette og i flere artikler tar de opp sakene Utdanningsdirektoratet har påpekt. Alvoret er så stort at skolen kan miste sin godkjenning. De må også tilbakebetale noe midler. International School Telemark har også avvik, men mye mindre alvorlig.
Les mer

KFF-kurs om å starte ny kristen skole

Selv om vi venter på ny friskolelov, er det ingen grunn til å vente med å starte nye kristne skoler. KFF arrangerer kurs mandag 26. januar for å gi hjelp i søknadsprosessen.
Les mer

KD støtter U-dir i klagesakene mot Akademietskolene

Sju Akademiet-skoler må betale tilbake 12,7 mill kr av mottatt statsstøtte kun for året 2011 pga regelbrudd. Nærstående skal ha hatt fortjeneste på salg av tjenester til skolene. Det varsles nye tilsyn av regnskaper mm for 2012 hos skolene.
Les mer

Ny generalsekretær i KFF tiltrådte fra nyttår 2015

Jan Erik Sundby tar over som generalsekretær. Torgeir Flateby går av, men fortsetter i en mindre stilling som seniorrådgiver. Etter 26 år i stillingen mener Flateby det trengs fornyelse og Sundby er vel kvalifisert til å overta.
Les mer

IKT-senteret holder kurs om FEIDE 12. februar

Dette er et felles kurs for kommuner og private skoler. De som skal innføre FEIDE vil ha stor nytte av kurset som sikter på både grunnskoler og vg skoler.
Les mer

Budsjettforliket berget bostipendet og ga 10 mill til kapitalstøtte

Kuttet i bostipendet måtte rettes opp og kom på plass. Økning i kapitaltilskudd på 10 mill kr ekstra fra beløpet i fjor var minste mulige økning etter vårt skjønn. Det var da noe....
Les mer

Kurs 26. januar i Oslo om å etablere ny kristen skole

Kurset er for grupper og enkeltpersoner som vil starte kristen skole på grunn- eller videregående skoles nivå, ev. utvidelser ved eksisterende skoler. KFF ønsker og kan gi hjelp i etableringsfasen.
Les mer
Last inn
flere
Powered by Cornerstone