Utskriving av elever

Mange friskoler spør: Kan vi skrive ut en elev som ikke møter på skolen eller som ikke betaler skolepengene? Svaret er ja, men her er mange vilkår som må oppfylles.
2021-12-17

Det er ingen enkel sak å si opp plassen til en elev som er tatt inn ved en friskole. Og det skal heller det heller ikke være fordi elever i friskoler har en lovbestemt rett til å fullføre påbegynt opplæring. 

I grunnskoler har eleven rett til å fullføre alle årstrinn oppover helt til skolens øverste trinn, jf. friskoleloven § 3-3 første avsnitt. I videregående skoler handler fullføringsretten om å fullføre skoleåret, jf. friskoleloven § 3-3 tredje avsnitt. Regelverket åpner riktignok for at friskole-elever kan flyttes til en annen skole, og i videregående skole kan en elev bortvises «for godt», men i begge situasjonene handler det om at kommunen eller fylkeskommunen må gjøre vedtak om bortvisning, jf. friskoleloven § 2-4 andre avsnitt og friskoleloven § 3-10

Enkeltskoler og friskoleorganisasjoner har ved ulike anledninger spurt Udir om det likevel kan være mulig å skrive ut en elev i visse situasjoner. Basert på disse svarene og diverse forarbeid til friskoleloven, gis her en oversikt over når en friskole kan skrive ut en elev. En mer utfyllende beskrivelse av regelverket er gitt i internkontrollsystemet IK-friskole kapittel 1.3.6.

Forslag til mal for en kontraktsmessig avtale ved inntak er gitt her: Kontrakt ved inntak.
 

1. Utskriving av en elev ved manglende betaling av skolepenger

En friskole bør når en søker tas inn som elev, opprette en kontraktsrettslig avtale om betaling av skolepenger, og denne kontrakten kan inneholde bestemmelser om at eleven mister skoleplassen dersom det foreligger et vesentlig mislighold av betalingsavtalen fra elevens side. Uten en slik kontraktsrettslig avtale kan skolen ikke skrive ut eleven som følge av manglende betaling av skolepenger. 

Signering av en kontraktsrettslig avtale ved inntak kan skje elektronisk eller på papir. En e-postmelding fra søker om at tilbud om skoleplass godtas og kun med henvisning til en tekst hvor muligheten for å bli skrevet ut, er beskrevet, kan ikke brukes som signatur.

Merk at manglende skolepenger ikke er saklig grunn for bortvisning etter friskoleloven § 3-10.

Se: 

Forbrukertilsynets Veiledning for privatskolers kontraktsvilkår kap. 6 gir klare føringer for hva skolen må gjøre av tiltak for å kreve inn pengene før skolen kan skrive eleven ut. 


2. Utskriving av elever når elever ikke møter på skolen og skolen ikke får kontakt med eleven

Prosedyren i en situasjon der eleven uteblir fra undervisningen og skolen ikke får kontakt med eleven, er først å skrive til eleven eller elevens foreldre. Får man ikke svar innen en gitt dato, kan skolen skrive eleven ut dersom det sammenhengende, udokumenterte fraværet har vart lenge, jf. prosedyre beskrevet i punkt 4 nedenfor.

Se:

Frittstående grunnskoler må i slike tilfeller melde fra til elevens hjemkommune om mulig brudd på barns opplæringsplikt, jf. friskoleloven § 5-2 andre avsnitt bokstav a).

Spesielle forhold gjelder dersom eleven befinner seg i utlandet, se punkt 3 nedenfor.


3. Utskriving av elever som er på langvarig utenlandsopphold

Utenlandsopphold som skyldes godkjente behandlingsreiser, er å anse som dokumentert fravær og gir ikke grunnlag for utskriving av en elev, jf. Udirs tolkningsuttalelse Om permisjon i forbindelse med behandlingsreise.

En frittstående grunnskole kan alltid skrive ut en elev som har oppholdt seg utenfor landets grenser i mer enn 3 måneder fordi opplæringsplikten bortfaller etter 3 måneders opphold utenlands. Slik utskriving kan skje uten at dette forholdet er tatt med i en kontraktsrettslig avtale ved inntak av eleven, men den frittstående grunnskolen er naturligvis tjent med å informere foreldrene om dette.

Se
-    Informasjon fra Udir: Barn som ikke møter på skolen - for skoler og skoleeiere     
-    Udirs brev til Forum for Friskoler i arbeidsgiverorganisasjonen Abelia 25.03.2021.   

Om eventuell utskriving av elever på utenlandsopphold tidligere enn etter 3 måneder, se punkt 4 nedenfor.

Merk at det i noen tilfeller kan det være aktuelt å informere NAV når en grunnskole-elev oppholder seg utenlands utover vanlig ferielengde, jf. folketrygdloven § 21-4 femte ledd, andre setning og brev fra NAV til landets skoleeiere datert 16.02.07. Bruk rapporteringsskjema Melding til NAV om elevs fravær fra skolen som kan skyldes utenlandsopphold.       


4. Utskriving av elever som har sammenhengende, langvarig og udokumentert fravær, og skolen har kontakt med eleven/foreldrene eller på annen måte vet hvor eleven er.

En friskole kan skrive ut en elev som har langvarig, udokumentert fravær dersom dette er skrevet inn i en kontraktsmessig avtale som foreldrene signerer ved inntak av eleven. Signering av en kontraktsrettslig avtale ved inntak kan skje elektronisk eller på papir. En e-postmelding fra søker om at tilbud om skoleplass godtas og kun med henvisning til en tekst hvor muligheten for å bli skrevet ut, er beskrevet, kan ikke brukes som signatur.  

Se:

Skolen må selv vurdere om man skal følge Udirs veiledning om at fraværet må ha vart i «flere måneder» (jf. brev til Østerbo vgs.) eller om man lar stortingsflertallets merknad fra Innst.O.nr. 80 (2002-2003) være retningsgivende og skriver eleven ut når fraværet har vart over en måned. Kontakt med statsforvalteren kan være aktuelt i slike saker. KFF vil avklare denne uoverensstemmelsen i kildene med Udir på møte i februar 2022.

Powered by Cornerstone