Hva betyr den nye personvern-forordningen for friskolene?

KFF vil vurdere løpende hva ny forordning har av betydning for friskolene, og da vil det komme til uttrykk i KFF-KSS og i annen aktuell informasjon.
2017-11-28

I EU er det vedtatt en ny forordning som også gjøres gjeldende i EØS-området. Det vil si også i Norge. En EU-forordning gir mindre rom for nasjonal tilpasning enn et EU-direktiv, men også en forordning skal innarbeides i den nasjonale lovgivningen. Forordningen trer i kraft i mai 2018. Det vil bli nasjonale forskjeller, for det er annet nasjonalt lovverk som også har betydning for dette området. Det er eksempelvis mulig å ha strammere regler enn forordningen så lenge det ikke er konkurransevridende.

Forordningen er en del av Datatilsynets ansvar. På deres nettside ligger det en del informasjon som vi prøver å holde oss oppdatert på. Der sier tilsynet: «Her er en foreløpig tolkning av regelverket sett i lys av dagens lover». Det de videre sier er at de venter på Stortingets behandling av ny personvernopplysningslov og «etablert praksis i andre land».
Derfor gir de ikke entydige råd og oppskrifter om hvordan man skal tilpasse seg forordningen.

En hovedsak som vi har merket oss er kravet om personvernombud. Her har de utgitt en veileder basert på dagens lovgivning:

https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/veiledere/personvernombudsordningen-etter-nytt-regelverk/

Av denne kan vi merke oss:

  1. Det er ikke avklart om friskoler må ha et personvernombud. Sannsynligvis vil det gjelde kommuner og dermed offentlige skole, og da kan en parallellitet være aktuelt. Selv om det ikke skulle komme et krav om ombud, bør friskoler likevel vurdere å ha en slik ordning. Dersom man har frivillig ombud, er oppgaven like forpliktende som ved pålagt ombud.

Det som gjør kravet usikkert er blant annet hva «stor skala» betyr. Datatilsynet fritar i sine eksempler fastleger og advokater.

  1. Skal skolene ha hvert sitt lokale ombud eller kan det være aktuelt med en felles løsning? Det er mulig å ha felles løsninger. Skal KFF opprette et felles ombud, eller er det aktuelt å hente inn slik støtte fra andre aktører? Ombud kan kjøpes fra eksternt firma og trenger ikke være en fysisk person.

KFF vil vurdere løpende hva ny forordning har av betydning for friskolene og da vil det komme til uttrykk i KFF-KSS og i annen aktuell informasjon. Per i dag ser vi ikke grunnlag for å være mer konkrete enn Datatilsynet på dette.

I likhet med Datatilsynets råd tror vi at det beste man gjør er å sørge for at man etterlever dagens krav. Dersom man har dette på plass i KFF-KSS (se under fanen «personopplysninger»), tror vi at skolene på de viktigste områdene er innenfor regelkravet også i forhold til ny forordning, og det blir enklere å tilpasse seg de endringene som kommer. Et område som må tenkes gjennom er overføring av elevregister til abonnementsregister for skolenes kontaktblader, og ikke minst å gi tilgang til dette til andre, som f.eks. skolens eier. I tillegg til dette kommer en rekke sider ved den tekniske sikkerheten.

 

 

Powered by Cornerstone