Lovendring 1. aug

1. august 2019 trådte det i kraft noen endringer i friskoleloven og i opplæringsloven kap. 9A.
2019-08-07

Dette er endringene:

§ 3-3 første ledd andre til sjette punktum er nå opphevet. Bestemmelsene om flytting av en elev fra en frittstående grunnskole til en kommunal grunnskole er flyttet til opplæringsloven kap. 9A, - som jo gjelder for friskoler. Det er innført en ny bestemmelse i opplæringsloven kap. 9A om at også elever i videregående skole bli flyttet. 
 
§ 2-4 andre ledd har nå denne ordlyden:
Opplæringslova kapittel 9 A om elevane sitt skolemiljø gjeld også for skolar godkjende etter lova her, med unntak av §§ 9 A-10 og 9 A-11. I saker om skolebyte etter § 9 A-12 er det heimkommunen eller heimfylket som gjer vedtak. Departementet er klageinstans for enkeltvedtak etter § 9 A-7 om det fysiske skolemiljøet og enkeltvedtak etter § 9 A-12 om skolebyte.
 
§ 4-3  tredje ledd første punktum har nå denne ordlyden:
Personar som er dømde for seksuelle overgrep mot mindreårige, kan ikkje tilsetjast fast eller mellombels i grunnskolen, i den vidaregåande skolen eller i skoleliknande aktivitetstilbod eller for å gi leksehjelp etter § 7-1 e.
 
Powered by Cornerstone