Angrerett når søker sier ja til skoleplass

Angrerettloven gjelder når frittstående grunn- og videregående skoler og 6A-skoler gir tilbud om skoleplass. Å glemme å informere om at angrefristen er 14 dager, medfører at fristen utvides til 12 måneder. En elev kan da angre etter mange måneders skolegang og kreve skolepenger tilbakebetalt.
2019-01-30

KFF minner alle skoler om å opplyse om angreretten når det sendes ut brev om tilbud om skoleplass. Angreretten gjelder i 14 dager fra søker inngår bindende avtale om skoleplass. Legg ved angrerett-skjema når dere sender ut tilbud om skoleplass til en søker, eventuelt legg ved lenke til nettversjon av skjemaet når tilbudet om skoleplass gis i en e-post. Dersom eleven bruker angreretten, må innbetalinger fra eleven betales tilbake.

Dersom det ikke opplyses om angreretten når tilbud om skoleplass gis, kommer den paragraf i angrerettloven til anvendelse som sier at angreretten vil kunne vare i inntil 12 måneder. Det kan medføre krav om tilbakebetaling av innbetalte skolepenger.

KFF har utformet en mal for skjema om angrerett (word-format).

Skjemaer kan også lastes ned fra statens eget skjemaarkiv.

 

Vi foreslår at skolene tar inn følgende setninger (med lokale tilpasninger) i brev til søkere som tilbys skoleplass:

Dersom du takker ja til tilbudet, har du rett til å angre. Hvis du angrer, skal du fylle ut vedlagt skjema og sende dette til skolen innen fristen på 14 dager. Innbetalt beløp vil da bli overført det kontonummeret du oppgir. Skjemaet skal sendes skolen per post eller som vedlegg til mail. Pass på at det er de som har signert søknaden, som signerer skjemaet.

 

Forbrukertilsynet har utarbeidet en veiledning om privatskolers kontraktvilkår.  I kapittel 9 omtales angrerett på avtaler inngått ved fjernsalg. Her står følgende:

Angrerett på avtaler inngått ved fjernsalg

Lov om angrerett gjelder salg av varer og tjenester til forbrukere der avtalen inngås ved fjernsalg eller salg utenfor fast forretningslokale, for eksempel avtaler om undervisningstilbud inngått på internett.

Hovedregelen er at studentene har angrerett i 14 dager fra de inngår avtalen om studietilbudet og de har mottatt de nødvendige opplysninger om angrerett, og fått tilgang til angrerettskjema. Dersom den næringsdrivende ikke har gitt tilstrekkelige opplysninger om angreretten, utvides fristen opp til 12 måneder. 

Før en avtale blir inngått, enten ved fjernsalg eller ved salg utenom faste forretningslokaler, er det en rekke opplysninger selgeren skal gi til forbrukeren. Blant annet skal selgeren opplyse om tjenestens viktigste egenskaper, den samlede prisen for tjenesten, avtalens varighet, reglene om angrerett og lignende. Etter at avtalen er inngått skal forbrukeren få en skriftlig bekreftelse på at avtalen er inngått. Den skal inneholde de opplysningene selger gav før avtalen kom i stand, med mindre forbrukeren allerede har fått disse skriftlig.

Studenter som benytter seg av angreretten stilles som om avtalen ikke var inngått. Det innebærer at skolen ikke kan kreve oppsigelsesgebyr, avbruddsgebyr, administrasjonskostnader eller lignende.

Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) kom i 2014. KFF har gjort noen undersøkelser, og det er helt klart at loven oppfattes å gjelde friskoler og kapittel 4-skoler.

Dersom noen angrer innen den fristen som loven gir og som skolen skal opplyse om, altså 14 dager, vil det medføre at innbetaling av administrasjonsgebyr eller lignende må betales tilbake. Dersom skolen ikke opplyser om angreretten, vil kunden, altså eleven eller dennes foresatte, ha rett til å angre i inntil 12 måneder og dermed kunne kreve tilbakebetaling for alle utlegg knyttet til skolegangen i den utvidede angrerettsperioden. En av KFFs medlemsskoler måtte betale tilbake til en elev flere måneders innbetaling av skolepenger fordi eleven våren 2019 angret på at han hadde begynt på skolen høsten 2018, og skolen hadde ikke informert om at angrefristen var 14 dager.

 

 

 

Powered by Cornerstone