Søkere har angrerett!

KFF er blitt gjort oppmerksom på at angrerettloven gjelder når friskoler og kapittel 4-skoler gir tilbud om skoleplass.
2019-01-30

KFF anbefaler alle skoler å opplyse om angreretten når det sendes ut brev om tilbud om skoleplass. Angreretten gjelder i 14 dager fra søker inngår bindende avtale om skoleplass. Legg ved angrerett-skjema når dere sender ut tilbud om skoleplass til en søker, eventuelt legg ved lenke til nettversjon av skjemaet når tilbudet om skoleplass gis i en e-post. Dersom eleven bruker angreretten, må innbetalinger fra eleven betales tilbake.

Dersom det ikke opplyses om angreretten når tilbud om skoleplass gis, kommer den paragraf i loven til anvendelse som sier at angreretten vil kunne vare i inntil 12 måneder. Det kan medføre krav om tilbakebetaling av innbetalte skolepenger.

Mal for skjema om angrerett er sendt fra KFF til alle våre medlemsskoler (e-post fra KFF 28.01.2019). Her legger dere inn skolens navn og adresse i deres egen mal. Malen kan lastes ned her: https://kff.no/_service/327/download/id/432007/name/Angreskjema-KFF.docx 

Lenke til statens eget skjemaarkiv følger her: https://signform.no/dss/index.php?view=forms&id=12

Vi foreslår at dere tar inn følgende setninger (med lokale tilpasninger) i brev til søkere som tilbys skoleplass:

Dersom du takker ja til tilbudet, har du rett til å angre. Hvis du angrer, skal du fylle ut vedlagt skjema og sende dette til skolen innen fristen på 14 dager. Innbetalt beløp vil da bli overført det kontonummeret du oppgir. Skjemaet skal sendes skolen per post eller som vedlegg til mail. Pass på at det er de som har signert søknaden, som signerer skjemaet.

Forbrukertilsynets veiledning «PRIVATSKOLERS KONTRAKTSVILKÅR» finnes i sin helhet her: https://www.forbrukertilsynet.no/lov-og-rett/veiledninger-og-retningslinjer/forbrukerombudets-veiledning-privatskolers-kontraktsvilkar

Her står det følgende om angrerett under punkt 9:

Angrerett på avtaler inngått ved fjernsalg

Lov om angrerett gjelder salg av varer og tjenester til forbrukere der avtalen inngås ved fjernsalg eller salg utenfor fast forretningslokale, for eksempel avtaler om undervisningstilbud inngått på internett.

Hovedregelen er at studentene har angrerett i 14 dager fra de inngår avtalen om studietilbudet og de har mottatt de nødvendige opplysninger om angrerett, og fått tilgang til angrerettskjema. Dersom den næringsdrivende ikke har gitt tilstrekkelige opplysninger om angreretten, utvides fristen opp til 12 måneder. 

Før en avtale blir inngått, enten ved fjernsalg eller ved salg utenom faste forretningslokaler, er det en rekke opplysninger selgeren skal gi til forbrukeren. Blant annet skal selgeren opplyse om tjenestens viktigste egenskaper, den samlede prisen for tjenesten, avtalens varighet, reglene om angrerett og lignende. Etter at avtalen er inngått skal forbrukeren få en skriftlig bekreftelse på at avtalen er inngått. Den skal inneholde de opplysningene selger gav før avtalen kom i stand, med mindre forbrukeren allerede har fått disse skriftlig.

Studenter som benytter seg av angreretten stilles som om avtalen ikke var inngått. Det innebærer at skolen ikke kan kreve oppsigelsesgebyr, avbruddsgebyr, administrasjonskostnader eller lignende.

 

Lov om angrerett kom i 2014. KFF har ikke vært klar over at den oppfattes å være gjeldende for friskoler. Vi ser noen utfordringer her, særlig for grunn- og videregående skoler, og vi vil derfor ta opp spørsmål om angreretten med myndighetene. For å være på den sikre siden anbefaler vi likevel våre medlemmer å opplyse om angrerett i forbindelse med inntak som gjøres fra nå av.

Dersom noen angrer, vil det medføre at innbetaling av administrasjonsgebyr eller lignende må betales tilbake. Sannsynligvis vil ikke det skje særlig ofte. Dersom skolen ikke opplyser om angreretten, vil kunden, altså eleven eller dennes foresatte, ha rett til å angre i inntil 12 måneder og dermed kunne kreve tilbakebetaling for alle utlegg knyttet til skolegangen. Opplyser skolen i tråd med regelverket om angrefrist, vil retten opphøre etter 14 dager.

Vi legger til grunn at skolene både nå og tidligere informerer søkeren tilfredstillende om skoletilbudet, jfr krav i lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven):  https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-27

 

 

Powered by Cornerstone