Friskoleloven endres

Regjeringen har lagt fram Prop. 96 L (2019–2020) med forslag til endringer i bl.a friskoleloven og voksenopplæringsloven. Endringene omhandler bl.a internkontroll, realkompetansevurdering og flytting av kap. 4-skoler til friskoleloven kap. 6A.
2020-05-08

Lovproposisjonen Prop. 96 L (2019–2020) samler opp endringsforslag som var på høring i fjor høst. 

KFF ga høringsuttalelse om alle endringene som berører friskoler og kapittel 4-skoler, se

Utdannings- og forskningskomiteen har bedt om skriftlige innspill til forslagene til endringer. KFF har sendt en uttalelse til Utdannings- og forskningskomiteen. KFF ølegger vekt på følgende:

  • Det må raskt komme på plass en forskrift som gir unntak fra kravet om realkompetansevurdering ved inntak til frittstående videregående skoler. Forskriften må lette på kravet om realkompetansevurdering for alle voksne, ikke bare visse grupper i aldersspennet 19-24 år.  
  • Det bør klargjøres at flyttingen til kapittel 6A ikke endrer på dagens situasjon hvor voksenopplæringsloven sier at skolens opplæring skal møte behovene i samfunns- og arbeidslivet og bidra til elevenes personlige utvikling. 

 

Powered by Cornerstone