Høring - bibelskolene tilbake til friskoleloven

Kunnskapsdepartementet har hatt på høring forslag om å flytte kapittel 4 i voksenopplæringsloven tilbake til kapittel 6A i friskoleloven. Høringsfrist var 01.01.2020. KFF leverte høringsuttalelse.
2019-10-04

Bakgrunnen for endringen er at Regjeringen vil dele dagens tilskuddsordning for studieforbund mellom Kunnskapsdepartementet (KD) og Kulturdepartementet og i tillegg oppheve kapittel tre om nettskoler. I samme omgang foreslår KD å flytte kapittel 4 om diverse skoler tilbake til friskoleloven kapittel 6A hvor skolene var plassert tidligere.

KD skriver blant annet følgende om dette i høringsnotatet:

«Departementet vil presisere at dette kun er en teknisk flytting, og at endret lovmessig forankring ikke får noen innvirkning på de rettigheter eller plikter disse skolene har i dag. Disse skolene gir et verdifullt tilbud på sine områder. Departementet vil likevel understreke at opplæring ved skoler godkjent etter dette kapitelet ikke gir noen formell kompetanse etter opplæringslovens forstand.»

Det er om lag 30 skoler totalt som er godkjent etter disse bestemmelsene. Bibelskolene, som alle er medlemmer i KFF, utgjør 20 av disse. KFF er dermed en sentral høringsinstans.

I KFF oppfatter vi at såkalte tekniske endringer ikke bare er tekniske. Både tilsiktede og utilsiktede endringer kan dukke opp. En sak som vi må reflektere over i høringen, er at formålsbestemmelsen nå vil bli en annen. Vi merker oss også at KD går bort fra begrepet «diverse skoler» som brukes i kapittel fire og forslår at nye kapittel 6A skal ha til overskrift: «"Skolar som gir yrkesretta opplæring som ikkje blir gitt ved vidaregåande offentlege skolar" som er nesten sammenfallende med slik det var tidligere.

Vi erfarer i dag at myndighetene ser ut til å forvente at elever fra disse skolene skal rett ut i yrkeslivet etter endt skolegang. Vi mener at «yrkesretta» fort kan bli for snevert og at «… fremme den enkeltes utvikling og møte behovene i samfunns- og arbeidslivet» slik det står i formålet til voksenopplæringsloven i dag må reflekteres.

Se informasjon om høringen her.

Selve høringsnotatet kan leses  her

 Høringssvar fra KFF.

 

Powered by Cornerstone