Friskoler og korona - nyheter 12.03 - 19.04

Denne artikkelen har informasjon om skolestengingen pga korona-smitte i perioden 12. mars til og med 19. april. Artikkelen er ikke oppdatert, men har fortsatt mye generell informasjon ang. permitteringsregler (fra NAV), Lånekassens tilbud, fraværsføring i perioden med skolestenging, midlertidig Feide-tilgang for skoler som ikke har Feide mm.
2020-03-12

Denne artikkelen har i perioden fra 12. mars til og med 19. april samlet den løpende informasjon om korona-krisen som er kommet fra Utdanningsdirektorate, Kunnskapsdepartementet, Lånekassen, NAV og andre. Artikkelen startet med denne første medlingen i ingressen:

  • Regjeringen har besluttet at alle landets barnehager og skoler nå skal være stengt .... Det er skoleeiers ansvar å sørge for at elevene får opplæring … og ... sørge for et tilbud til barn av personell i definerte, kritiske samfunnsfunksjoner. I friskoler er det skolestyret som er skoleeier. 

Senere er det fulgt opp med nye meldinger i ingressen etter hvert som det kom nyheter fra myndighetene. 20. april kl. 07.20 sluttet denne siden å være oppdatert. Den hadde da denne ingressen:

  • [Oppdatert artikkel 20.04. kl. 07.30]     Fra 27. april åpner skoler fra 1. – 4. trinn, SFO og yrkesfagelever i vg2 og vg3 som avslutter sin opplæring i skole. Refusjonsordning for SFO i friskoler. Udir presiserer saksbehandlingsregler ang tilbud til utvalgte elever og oppfordrer skoler til å gi tilbud til "barn og unge som trenger det mest". Info om elevtelling i friskoler. Eksamen avlyst!  KD har sendt brev til alle friskoler og kap. 4-skoler om "korona-situasjonen". Egenmelding gjelder også 20-dagersregelen. Udir sier at fravær ikke skal føres nå, men elevens deltakelse i opplæringen kreves for at lærer skal ha vurderingsgrunnlag. Lånekassa betaler stipend som før, også bostipend til vgs-internatelever.  Skoler som ikke har Feidepålogging, kan nå få det gratis.   
     

En ny artikkel på forsiden av kff.no overtar: Åpning av skoler.

Informasjonen gitt nedenfor oppdateres ikke lenger, men her vil fortsatt finnes relevant informasjon om f.eks fraværsføring i perioden med stengte skoler, permitteringsregler (NAV), Lånekassens tiltak, midlertidig Feide-pålogging for alle skoler mm.

 

Udirs informasjon

Utdanningsdirektoratet (Udir) gir hele tiden oppdatert og utfyllende informasjon om koronasituasjonen. Udirs hovedartikkel om koronasituasjonen oppdateres kontinuerlig, sist  19.04. kl .19.15: Åpning av barnehager og skoler   Alle skoler (egentlig mener de skoleanleggene ...) skal være stengt til og med 26. april. Fra og med 27. april gjenåpnes skoler delvis, jf. detaljert informasjon i følgende brev sendt alle friskoler og kapittel 4-skoler 8. april:  Informasjon til friskoler og skoler godkjent etter voksenopplæringsloven kap. 4 om gjenåpning av skoler og videre tiltak. Internatskoler og kapittel 4-skoler er særkilt omtalt i dette brevet.

Vi trekker fram viktig informasjon som er blitt presentert i oppdaterte utgaver av Udirs hovedartikkel om skolestengingen. 
 

Ang åpning av skoler og SFO

Fra 27. april åpner skoler fra 1. – 4. trinn og SFO. Det gjelder også for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole, og yrkesfagelever på VG2. Se Udirs hovedinformasjon om korona-situasjonen:  Åpning av barnehager og skoler  

Udir meldte 14.04 at barnehagelærere og lærere med egne barn i 1.-4. klasse nå regnes som personell med samfunsskritisk funksjon.

Friskoler og kapittel 4-skoler skal ha mottatt et eget fra fra Kunnskapsdepartementet med Informasjon til friskoler og skoler godkjent etter voksenopplæringsloven kap. 4 om gjenåpning av skoler og videre tiltak. Internatskoler og kapittel 4-skoler er særkilt omtalt i dette brevet.

På Kunnskapsdepartementets nettsider gis det også utfyllende informasjon:

 

Ang åpne skoler i påskeuka.

Regjeringen og partene i arbeidslivet oppfordrer barnehager og skoler til å holde åpent i påsken, også i helligdagene. Dette for å sikre at barna til ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner og sårbare barn og unge får et tilbud. Dette melder Udir i et eget hovedavsnitt i sin siste oppdatering av nett-informasjonen.   
 
Spørsmålet er naturligvis om dette gjelder friskoler også. Friskoler er ikke nevnt i informasjonen, verken i hoveddokumentet eller i de underliggende dokumentene som det er gitt lenke til. I Udirs hovedinformasjon om koronasituasjonen sies det at man oppfordrer "skoler og barnehager", mens i selve veiledningsdokumentet som det er lenke til, heter det at det er "barnehage- og skoleeiere" som oppfordres. Men som så ofte før, bør nok begrepet "skoleeier" her leses som et annet ord for "kommunen". I selve teksten i veiledningene leser man f.eks følgende: "Kommunen bør, med utgangspunkt i sin kunnskap om den lokale situasjonen og kjennskap til aktuelle barn og unge i målgruppen, vurdere hvilke barn som har behov for omsorgs-/tilsynstilbud", jf. dokumentet Sentrale momenter som må hensyntas ved et utvidet tilsyns- og omsorgstilbud i påsken 2020 (nederst).
 
At dette gjelder kommunene, framkommer også av en nyhetsartikkel på vg.no der statsråd Melby svarer følgende på et spørsmål om det handler om en plikt eller en oppfordring: "Vi kan ikke tvinge kommunene til å gjøre dette".
 
Felleserklæringen som Regjeringen og partene i arbeidslivet er blitt enige om ang. påske-åpne skoler og barnehager, kan leses her.

 

Ang. elevtelling i friskoler og kap. 4-skoler

Udir endret 26.03 sin informasjon under avsnittet "Tilskudd og betaling" og presiserer følgende: 

Elevtelling ved friskoler og skoler godkjent etter voksenopplæringsloven kap. 4 skjer som vanlig med telledato 1. april. Husk at det ikke skal føres fravær så lenge skolene er stengt og det midlertidige unntaket for dokumentasjon ved fravær av helsegrunner som kom 4. mars. Skolene må informere revisor om dette.

 

Eksamen avlyst!

21.04 besluttet Regjeringen å avlyse alle eksamener på 10. trinn og i videregående skole våren 2020. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses.
Muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen blir altså ikke gjennomført. Før påske var dette usikkert. Men privatisteksamener skal gjennomføres. 
 

Barn og unge som trenger det mest

Udir endret 26.03 sin informasjon under avsnittet "Tilbud for barn og unge som trenger det mest". Her sies følgende: 

Den enkelte skole og barnehage må derfor gjøre konkrete og individuelle vurderinger av hvem som bør få dette tilbudet. ....

Vi oppfordrer derfor skole- og barnehageeiere til å utvide sine tilbud til flere barn og unge med særskilte omsorgsbehov.
Dere skal fortsette med å gjøre egne vurderinger. Det er den enkelte skole og barnehage som kjenner barna best,....

"Den enkelte skole" betyr her friskole så vel som offentlig skole. 

Udir har 31.03 gitt presiseringer ang. saksbehandling i saker som handler om å gi opplæringstilbud og evt. SFO til 
- elever med to foreldre i samfunnskritiske funksjoner
- elerver som er i en sårbar situasjon og derfor trenger et tilbud.

Se avsnitt "Tilbud for barn og unge som trenger det mest" i Udirs hovedartikkel om korona-krisen: Åpning av barnehager og skoler
 

Ang. SFO

Kunnskapsdepartementet har nå sendt et brev til alle friskoler der det redegjøres for "korona-situasjonen". Her gjøres det klart at foreldrene ikke skal betale for SFO i stengingsperioden. Skolene må refundere foreldrene for det som eventuelt er innbetalt, og staten vil refundere skolene. Vi anbefaler å lese brevet nøye angående denne refusjonsordningen: Informasjon til friskoler og skoler godkjent etter voksenopplæringsloven kap. 4 i forbindelse med koronaviruset

Merk at utbetalingen fra staten vil bli avkortet for kostpenger i SFO. Avkorting skjer også dersom skolen:
a) permitterer ansatte i SFO-ordningen
b) krever foreldrebetaling for den perioden SFO er koronastengt. 

KFF har fått til uttalelse et dokument med retningslinjer for hvordan utbetalingen skal skje, og vi sendte inn vårt svar innen fristen 6. april kl 12.00. Retningslinjene hadde ingen informasjon om hva som skjer etter 13. april, noe KFF påpekte. Her fikk vi for øvrig raskt svar om at dersom stengingsperioden forlenges, vil nye retningslinjer fange opp dette.

Ordningen blir at friskoler med SFO får refundert sitt reelle tap av inntekter i stengingsperioden etter søknad.Skolen må oppgi hvor store inntekter skolen normalt ville hatt i perioden. Her må altså skolen bruke reelle tall hvor søskenmoderasjon og andre rabattordninger er inkludert i regnestykket. Skolen får et fratrekk i refusjonen for den andelen av inntektene som normalt ville gått til å dekke matkostnader i SFO. Dersom skolen har permittert SFO-ansatte, blir det også fratrekk i refusjonen.
 

Ang FEIDE

Se artikkel: Nå får alle skoler tilgang til Feide. Udir og Uninett åpner nå midlertidig Feide for alle skoler.
 

Ang. fraværsføring og evt bortfall av vurderingsgrunnlag

Udir opprettet en netttside med spørsmål og svar, men har nå fjernet sprørsmål-svar siden og innarbeidet informasjonen i sin hovedartikkelen om koronasitiasjonen. Det som er gitt av informasjon ang. fraværsføring, er dette:

Skolene organiserer skoledagen forskjellig rundt om i landet. Elevene har også ulike hjemmesituasjoner, som det er viktig å ta hensyn til. Det vil derfor være vanskelig å føre fravær som normalt nå.
Det er likevel viktig at lærerne følger opp elevene på en god måte og har jevnlig kontakt med elevene om skolearbeidet.
For at lærerne skal få grunnlag til å sette karakter, er både deltakelse og innlevering av oppgaver viktig.
Hvis elevene er syke eller av andre grunner er forhindret fra å delta i opplæringen, må de melde fra om dette til skolen sin.
Midlertidig unntak fra dokumentasjonkravet ved fravær av helsemessige grunner
Vi oppfordrer til god dialog mellom skole, elever og foreldre.
.

Rogaland fylkeskommune sier til sine videregående skoler, jf lenke nederst i denne artikkelen (Notat ang. fraværsføring), at skolene ikke skal føre dag- og timefravær, men likevel registrere hvilke elever som er pålogget nettundervisningen og hvilke elever som ikke er det. Her er beskjeden til skolene slik: "Vi minner om at man som elev skal delta aktivt i opplæringen slik at læreren får grunnlag for å vurdere kompetanse. Dette gjelder også når undervisningen skjer via internett. Manglende deltakelse vil kunne føre til at lærer ikke får grunnlag for å sette standpunktkarakter."

Oslo kommune sier på sin nettside dette om fravær: "Elevene vil ikke få registrert fravær så lenge skolene er stengt, og de følger opplæringen skolen har lagt opp." 

KFF har bedt KD klargjøre fraværsføringen i den informasjonen som de planlegger å sende ut til alle friskoler og kapittel 4-skoler over helgen. KFF mener det er uheldig å avlyse fraværsføringen. Det er bedre å tilpasse den til situasjonen.
 

Ang. 20-dagersregelen

Egenmelding ved fravær gjelder også 20-dagersregelen. Se vår "gamle " nyhetsartikkel "Korona-fravær" på www.kff.no
 

Ang. nye læreplaner

Udir melder at innføringen av nye læreplaner går som normalt. Udir tilføyer imidlertid følgende: "Samtidig følger vi utviklingen tett, og hvis situasjonen endrer seg eller blir langvarig, vil vi ta en ny vurdering."
 

Ang tilskudd/elevtelling

I avsnitt Tilskudd og betaling" sier Udir følgende:

Elevtelling ved friskoler og skoler godkjent etter voksenopplæringsloven kap. 4 skjer som vanlig med telledato 1. april. Husk at det ikke skal føres fravær så lenge skolene er stengt og det midlertidige unntaket for dokumentasjon ved fravær av helsegrunner som kom 4. mars. Skolene må informere revisor om dette.
 

Ang kartleggingsprøver

Udir gir følgende informasjon: 

Nå som skolene er stengt er gjennomføringsperioden foreløpig utvidet til 29. mai. Dette gjelder både de obligatoriske og de frivillige prøvene.
 

Informasjon fra Regjeringen, Stortinget og Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet sendte 23.03 ca kl 14.00 en e-post med Informasjon til friskoler og skoler godkjent etter voksenopplæringsloven kap. 4 i forbindelse med koronaviruset. Vi anbefaler at alle friskoler og kapittel 4-skoler leser dette brevet nøye. 

Stortinget har blitt enige om å endre reglene om permittering som følge av korona-situasjonen. Dette handler om at både varslingstiden og arbeidsgiverperioden ved permittering settes til 2 dager nå i forbindelse med koronavirus-pandemien. Permitterte får full lønn i 20 dager, og en høyere prosent av lønnen i dagpenger enn det som har vært gjeldende regler før korona-utbruddet. For detlajer, se NAVs nettsider og generelle nyhetsmedier.  

Viktige artikler på www.regjeringen.no:

Ang. SFO:

Friskoler får tilskudd fra staten for å dekke inntektssvikt for SFO når skolene er stengt. Se brevet bra KD: Informasjon til friskoler og skoler godkjent etter voksenopplæringsloven kap. 4 i forbindelse med koronaviruset. Vi anbefaler at alle friskoler og kapittel 4-skoler leser dette brevet nøye. 

Vi tar med litt historikk om utviklingen av SFO-saken her: Barne- og familieminister Ropstad uttalte fredag 13.03 at kommuner ikke kan kreve foreldrebetaling for SFO når SFO er stengt, se f.eks denne artikkelen: Ropstad om foreldrebetaling: – Kan ikke kreve betaling. KFF hadde da spilt inn til UF-komiteen på Stortinget at SFO ved friskoler må regnes med dersom Regjeringen gir "krisepakke" til kommunene for å kompensere for bortfall av foreldreinntekter. Hans Fredrik Grøvan bekreftet i en e-post til KFF at SFO ved friskoler var med i den nye tilskuddsordningen for å hindre uheldige konsekvenser av stengingen av SFO ved grunnskoler.

Regjeringens  pressemelding om saken sa følgende: - Dette vil gje barnehagane og SFO i offentlege finansierte skular økonomiske rammevilkår som er stabile, og eg forventar at vi unngår permitteringar. Dersom nokre barnehagar likevel skulle permittere tilsette, vil kompensasjon og tilskot bli avkorta, seier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby. I første utgave av pressemeldingen het det: "Dette vil gje barnehagane og SFO i offentlege og private skular økonomiske rammevilkår som er stabile, ... ". Med rettelsen får Regjeringen fram at private skoler godkjent etter opplæringsloven § 2-12, altså grunnskoler uten statstilskudd, ikke får tilskudd til SFO ved skolen.

Regjeringen har satt av 10 millioner kroner til en søknadsbasert ordning for SFO ved offentlig finansierte skoler. Kommunene får en rammeoverføring på tilsammen 1 milliard kroner. Se nyhetsmeldingen 1 milliard til barnehager og SFO for å dekke tapt foreldrebetaling.

For mer informasjon om refusjonsordningen, se informasjon om SFO ovenfor, i avsnittet Udirs informasjon.
 

Informasjon fra NAV og Arbeidstilsynet

KFF er kjent med at mange skoler vurderer permitteringer. Så lenge tilskudd (og skolepenger) fortsetter å bli betalt til skolen, er der ingen grunn til å permittere. Statstilskuddet fortsetter. 10 kommuner har bekreftet at spesialundervisningsmidlene fortsatt blir utbetalt, og ingen melder at disse midlene stoppes. Regjeringen gir "krisehjelp" til SFO, inkludert SFO ved friskoler.
Lånekassa fortsetter å gi bostipend til hjemsendte internatelever, men internatskoler får reduserte inntekter til kantinedrift etc og må antagelig iverksette permitteringer her.


Frist for å varsle permittering pga korona-tiltak er av myndighetene satt til 2 dager. 

Les om regler for permittering her:Informasjon fra Lånekassa

Lånekassa har agt  ut informasjon på sin nettside angående internatelever på videregående og deres bostipend. De bekrefter at bostipendet fortsatt blir utbetalt selv om eleven har reist hjem. Se Ofte stilte spørsmål på Lånekassas nettside (langt nede i listen over spørsmål).

For bibelskoler gjelder denne informasjonen på Lånekassens nettside: "Ein del lærestader i Noreg legg no til rette for at undervisninga kan fortsetje som nettundervisning, så langt det er mogleg. For gjennomført utdanning vil omgjering av lån til stipend skje på vanleg måte dersom vilkåra ellers er oppfylte". Omgjøringsordningen gjelder studenter i høyere og annen utdanning (f.eks bibelskoler). Dette betyr at så lenge bibelskolene klarer å gi et opplæringstilbud til sine elever, så vil elever som er borteboere, få omgjort lån til stipend på vanlig måte.

 

Informasjon fra Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttets informasjon kan leses her.


Informasjon fra Datatilsynet

I disse tider med mye bruk av nettbaserte tjenester både for vanlig kommunikasjon og undervisning, er spørsmål om personvern svært aktuelt. Datatilsynet gir "korona-råd" på sine nettsider. Se artikkelen Korona og personvern.

 

Informasjon fra KFF

KFF har hatt som utgangspunkt at statsstøtte og tilskudd fra kommuner/fylkeskommuner til spesialundervisning må fortsette som før. Udir har bekreftet at statstilskuddet fortsetter. Informasjonen er klar på at skoleeier har plikt til å gi elevene opplæring. Dermed er det ikke permitteringer som er aktuelt når det handler om arbeidet med opplæringen, men eventuelt en omdefinering av arbeidsoppgaver i arbeidet med å følge opp elevene og gi opplæring som fjernundervisning. Her har daglig leder styringsrett, men denne styringsretten gir ikke en ubegrenset rett til å sette de ansatte til hvilken som helst ny oppgave som den ansatte ikke har kompetanse til å utføre. 

Vi oppfordrer alle friskoler til å ta kontakt med kommunen/fylkeskommunen for å få en bekreftelse på at midler til spesialundervisning fortsetter som før. Send gjerne en kopi av meldingen fra kommunen/fylkeskommunen til KFF, evt informer oss om hva dere fikk beskjed om pr telefon. Situasjonen 18.03 kl 19.25 er at KFF har fått beskjed om at 13 kommuner/fylkeskommuner har bekreftet at tilskuddet til spesialundervisning fortsetter som før. Ingen kommune/fylkeskommune har meldt at de vurderer å trekke tilskuddet, men Vestland fylkeskommune har meldt at "timene vil dekkes etter dokumentasjon fra skolen" og én kommune har meldt at de "avventer situasjonen" og kan ikke gi et svar nå.

Dokumentasjon av spesialundervisning høres krevende ut i denne situasjonen, men det er jo kreative forsøk på å nå eleven dette handler om, så dokumentasjonen må nødvendigvis bli noe annet enn den standard registrering av frammøte som gjelder når koronaviruset ikke herjer.

Sandnes kommune melder at de vurderer å permittere assistenter som ikke har oppgaver dirkete knyttet til timeplanen. Det handler om assistenter som bidrar i friminutt, i spisesal etc. Bergen kommune skriver følgende: "Jeg kan forsikre deg om at Bergen kommune vil betale ut etter avtaler med alle friskoler og bhg, så forsett det gode arbeidet dere gjør for mange av byens barn og familier!»

Ang. SFO:
Udirs informasjon i deres hovedartikkel om korona-situasjonen sa først at dette gjaldt offentlig SFO, men Udir har nå rettet dette. De sier nå at alle SFO får tilskudd. Det samsvarer ikke helt med Regeingens pressemelding, der det heter at det er "SFO ved offentleg finansierte skular" som  får "korona-krisehjelp". (Se Alle barnehager og skoler er stengt på grunn av koronavirus,  avsnitt med overskrift Foreldre slipper å betale for SFO og barnehage, og Regjeringen sin pressemelding). KFF antar, og vi sier antar, at SFO ved en privatskole som ikke får statsstøtte (godkjent etter opplæringsloven § 2-12), ikke får "korona-krisehjelp", mens SFO som drives av en menighet eller et idrettslag med tilskudd fra kommunen, vil få sin andel av "krisehjelpen" via kommunen, siden det foreligger en avtale med kommunen.  

Ang tilskuddet:
Udir har bekreftet at statstilskuddet til friskoler skal utbetales som normalt (se informasjon fra Udir ovenfor). KFF er kjent med at samme vurdering gjelder kapittel 4-skoler, men her er det ingen offisiell informasjon å vise til ennå. Forutsetningen for at tilskudd utbetales er at skolene gjør det de kan for å gi opplæring til elevene via fjernundervisning.

Ang fjernundervisning:
KFF kjenner til at mynidghetenes vurdering er at fjernundervisningsforbundet i friskoleloven ikke er til hinder for at friskolene nå kan gi opplæring via fjernundervisning, men også her mangler vi offisiell informasjon å vise til. Vi tar det imildertid som en selvfølge at friskoler skal kunne gjøre alt som er mulig i nåværende situasjon for at elever skal få opplæring uten smitterisiko.

Ang skolepenger
Foreldre ved en del skoler har stilt spørsmål ved foreldrebetalingen i friskoler nå når elevene må undervises hjemme. Til dette er det å si følgende:
Det myndighetene tenker nå angående skoledrift i friskoler og offentlig skole, er «business as usual» så langt som det er mulig. Dette betyr at elever skal få opplæring så godt som det lar seg gjøre. Foreldre både i offentlig skole og friskoler må bistå barna som best de kan.
Som motytelse skal friskoler fortsette å få sine inntekter som vanlig, hvilket da naturligvis betyr statsstøtte og kommunale tilskudd (spes.undv). Men det betyr også fortsatt foreldrebetaling.
Staten tar ansvar der virksomheter taper penger pga det myndighetene bestemmer for å begrense korona-utbruddet. SFO taper penger fordi det er et omsorgstilbud som stopper opp. Her får SFO ved friskoler ekstra tilskudd nå. Opplæring derimot, det fortsetter, her stopper ikke noe opp.
Noen foreldre med barn i friskoler har tatt til orde for at staten skal dekke skolepengene i friskoler nå som foreldrene jobber så hardt med barnas opplæring. Foreldre i offentlig skole får ikke noe fra staten, så det er vel lite trolig at det blir noe penger fra staten til friskoleforeldre. Det vil antagelig bryte med et likebehandlingsprisipp. Så realistisk vurdert betyr bortfall av foreldrebetaling at skolen taper penger. 
Men for ikke å slippe helt tanken om statlig inngripen: Det kan sies å være en forskjell mellom foreldre i offentlig skole og foreldre i friskoler i denne situasjonen. Det offentlige sparer jo til vanlig penger når foreldre har barn i friskoler. Den innsparingen skjer fordi friskole-foreldrene tar en andel av kostnaden med opplæringen. Det er derfor ikke helt urimelig å spørre nå: Kanskje friskole-foreldrene, og ikke det offentlige, burde få spare penger nå i dagens situasjon?
Uansett, friskolen må betale sine lønninger og er avhengig av at skolepenger og offentlige tilskudd kommer som før. Blir det svikt i inntektene knyttet til opplæringen som tilbys, må friskolen permittere, eller si opp, lærere. Inntektssvikt pga bortfall av skolepenge-inntekter skyldes ikke en avgjørelse staten har tatt for å begrense korona-smitten, for Regjeringen har sagt at friskoleskolevirksomheten skal fortsette med sine inntekter som før. Så det er neppe grunnlag for å si at permitterte lærere i friskoler skal ha rett til de nye dagpengereglene for dem som er rammet av korona-tiltakene, dersom det er bortfall av normale skolepenger for friskoleopplæring som er årsaken til permitteringen. Dermed vil antagelig de gamle permitteringsreglene gjelde her. Det blir dyrt for skolen og dyrt for de ansatte. Ønsker foreldrene at det skal skje?

 

KFF har fått tilsendt informasjon som Rogaland fylkeskommune har sendt til frittstående videregående skoler i fylket. Fylkeskommunen gir nyttig veiledning:


På spørsmål fra KFF har Lånekassen bekreftet at internatbeboere ved de videregående skolene får beholde bostipendet. 

 

KFF følger opp med mer informasjon om disse spørsmålene så snart vi har noe konkret å melde.

Vi minner også om at Veilederen.no har mye informasjon som oppdateres jevnlig. Vi legger lenke her selv om de uten abonnement antagelig ikke får tilgang til denne informasjonen.

Powered by Cornerstone